صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

T. Muralis. (Hedw. sp. Musc. p. 123. ) Sur les pierres, sur les murs; fl. en mars. .

T. Ruralis. (Sw. Musc. 39. ) Sur les murs aux Crottes; fl.

en été. 4.

T. Subulata. (Hedw. sp. Musc. t. 27.) Montredon`; fl. en avril. . 2.

Didymodon (Sw.)

D. Purpureum. (Hook et Tayl. Musc. brit. p. 65. t. 20.) Notre-Dame-des-Anges; fl. en automne. 4.

Dicranum (Schreb. )

D. Adianthoïdes. (Sw. Musc. Suec. 31.) Dans les lieux frais, près des eaux courantes ; fl. en avril. 2.

D. Scoparium. (Hedw. Fund. 2. t. 8 f. 41. 42.) Notre-Damedes-Anges, les montagnes de St-Loup; fl. en novembre. 4.

Encalypta (Schreb.)

E. Vulgaris. (Hedw. sp. 60. ) Le long des murs, sur les rofl. en avril. 4.

chers;

Trichostomum (Hook. )

T. Convolutum. v. barbuloïdes (Bridel Bryol. Univ. t. 1. p.. 493.)

T. caule erecto brevissimo simplici, foliis lanceolatis acuminatis siccitate convolutis, thecae erectae cylindricae operculo obtuse rostrato. Dans les lieux montueux; fl. en automne..

Grimmia (Schreb.)

G. Africana. (Arn. disp. meth. p. 21.) Montredon; fl. en novembre. 2.

G. Pulvinata. ( Engl. bot. t. 1728.) Sur les pierres, sur les murs; fl. en novembre et décembre. 4.

G. Apocarpa. (Hedw. st. cr. 1. t. 39. ) Dans les lieux ombragés ; fl. en automne. 4.

Orthotrichum (Hedw.)

O. Diaphanum. (Schrad. sp. 69.) Sur les vieux troncs; fl. en automne. 4.

O. Striatum. (Hedw. st. cr. 2. t. 36.) Sur les vieux troncs; fl. en hiver. 2.

SECTION III. PÉRISTOME NUL.

Gymnostomum (Schreb.)

G. Microstomum. (Hedw. st. cr. 3. t. 30.) Le long des sentiers, dans les allées des jardins; fl. au printemps. O.

Hepatiques.

Jungermannia ( Lin.)

J. Pinguis. (Lin. sp. 1602.) Vers St-Antoine, sur les murs humides; fl. en mars et avril. 4.

Marchantia (Mich.)

M. Polymorpha. (Lin. sp. 1603.) Dans les lieux humides..

Anthoceros (Dill. )

A. Laevis. (Lin. sp. 1606.) Trouvé dans les lieux frais, le long du ruisseau d'Arenc.

Lichens.

Endocarpon (Hedw.)

E. Pallescens. (DC. fl. fr. 5. p. 192.) Sur la terre.
E. Rufescens. (Ach. lich. 304.) Sur les hauteurs.

Parmelia (Del.)

P. Caperata. (Ach. Meth. 216.) Sur les vieux troncs.
P. Scortea. (Ach. Meth. 216.) Sur les vieux troncs.

P. Aïpolia. (Ach. Meth. 209.) Sur les troncs des vieux arbres.

P. Parietina. (Ach. Meth. 213.) Sur les murs, sur les pierres, sur les troncs.

P. Candelaria. (Duby Bot. gall. 606.) Sur les troncs, sur les pierres.

Collema (Hoffm.)

C. Saturnium. ( Ach. syn. 320.) Sur les troncs et sur les

pierres.

C. Tenax. (Ach. syn. 314.) Sur les rochers et sur les mousses; cette espèce, que feu M. Delise eut la complaisance de comparer dans son berbier, manque au Bot. gall.

C. Crispum. (Hoffm. germ. 2. p. 101.) Sur les vieux murs.

Physcia (DC.)

P. Prunastri. (DC. fl. fr. 2. p. 397.) Sur les vieux troncs. P. Ciliaris. (DC. fl. fr. 2. p. 396.) Sur les écorces d'arbres.

Rocella (DC.)

*

R. Phycopsis. (Ach. lich. Univ. t. 440.) Sur les rochers maritimes de Marseille-Veire.

Cenomyce (Ach.)

C. Uncialis. (Ach. lich. 558.) Dans les lieux montueux. C. Furcata. v. hamata. ( Ach. syn. 276.) Les collines de St-Loup.

C. Pyxidata. (Ach. lich.) 534.) Dans les lieux frais et montueux.

C. Endiviæfolia. ( Ach. lich. p. 528.) Dans les lieux mon

tueux.

C. Coccifera. (Ach. lich. p. 537.) Montredon.

* On trouve en Crau, sur les cailloux quartzeux, une espèce de Collema intéressante, que j'ai fait connaître dans mes obs. 2. p. 11. Je rapporte ici sa phrase spécifique. M. Delise, à qui je l'avais communiquée, lui avait donné le nom qu'elle porte: C. Athallum. (Delise.) (Cast. obs. 2. p. 11.)

C. thallo nullo, apothecis sparsis, rarè confluentibus, convexis, disco tumido, rufescente, margine subinflexo, nigro.

Opegrapha (Pers.)

O. Epipasta. (Ach. Meth. 26. excl. v. b.) Sur l'écorce du peuplier d'Italie.

O. Grumulosa. (Leon Duf. in journ. Phys. t. 87. p. 216.) Montredon.

O. Scripta. (Ach. Meth. 30.) Sur l'écorce des arbres.

Patellaria (Hoffm.)

P. Nigra. (Spreng. syst. Veg. 4. p. 268.) Sur les pierres. P. Sabuletorum. (Spreng. syst. Veg. 4. p. 264.) Sur les

mousses.

P. Immersa. (DC. fl. fr. 2. p. 346.) Sur la pierre.

P. Elaeochroma. (Duby Bot. gall. 650.) Sur l'écorce des oliviers.

Psora (DC.)

P. Vesicularis. (DC. fl. fr. 2. p. 368.) Les lieux incultes et

découverts.

P. Candida. (Hoffm. germ. 164.) Sur les rochers calcaires. P. Lurida. (DC. fl. fr. 2. p. 370.) Sur la terre, sur les

vieux murs.

P. Decipiens. (Hoffm. lich. t. 43. f. 1. 2.) Sur la terre, dans

les lieux incultes.

Squammaria (DC.)

S. Crassa. (DC. fl. fr. 2. p. 375.) Sur la terre, dans les terrains incultes.

« السابقةمتابعة »