صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

L. Echinatum. (Pers. syn. 147.) Sur les collines élevées et dans leurs vallons.

Tulostoma (Pers.)

T. Brumale. (Pers. Disp. 2. DC. fl. fr. 2. p. 268.) Sur les hauteurs.

Stemonitis (Gmel.)

S. Typhina.(Pers. Obs. 1. p. 37.) Sur de vieux bois, pieux ou planches.

Trichia (Hall.)

T. Nigripes. (Pers. Obs. myc. 2. p. 33.) Sur les troncs.

Reticularia (Bull.)

R. Argentea. (Friès syst. Ob. veg. 1. p. 147.) Sur les bois pourris.

Spumaria (Hall.)

S. Alba. (DC. fl.fr. 2. p. 260.) Sur des débris de végétaux, près des habitations rustiques.

Cyathus (Hall.)

C. Vernicosus. (DC. fl. fr. 2. p. 270.) Sur la terre attaché aux débris des grandes plantes.

Tuber (Fries.)

T. Cibarium. (Bull. champ. t. 356.) L'on en a rencontré à Ste-Marguerite.

Rhizomorpha (Roth.)

R. Subcorticalis. ( Ach. syn. p. 288.) Sur les racines des Mûriers et des autres arbres.

Erysiphe (Hedw.)

Huit sporules dans la sporange.

E. Graminis. (DC. fl. fr. 5. p. 106.)

E. hypophylla; hyphasmate crasso flocculoso spurco-albo; capillitii filamentis longissimis flexuosis nec apice aduncis; peridiis glabris subconfertis hyphasmati intus nidulantibus; ascis elongatis; sporulis elongatis punctatis. Sur l'Avena fatua.

E. Prunastri. (DC. fl. fr. 5. p. 108.)

E. bifrons; hyphasmate tenuissimo albido sæpe inconspicuo; capillitii filamentis inæqualibus non bulbosis api

ון

ce aduncis; peridiis glabris minutissimis; ascis ovato-subrotundis pedicellis destitutis; sporulis subrotundis.

Sur le Prunus spinosa ; souvent l'hyphasma est stérile et le peridium se rencontre en plus grand nombre, là où il ne s'est pas étendu.

E. Plantaginis.

E. bifrons; hyphasmate crasso effuso spurco-albo arachnoïdeo; capillitio nullo; peridiis glabris minutissimis; ascis ovato-subrotundis pedicellatis; sporulis ovatis obtusis. Sur le Plantago lanceolata; il diffère de l'E. lampocarpa de Link qui est aussi indiqué sur les Plantains.

E. Xanthii.

E. bifrons; hyphasmate effuso farinoso; capillitio nullo; peridiis glabris; ascis ovalibus subrotundis infernè acuminatis supernè obtusissimis; sporulis ovalibus obtusis. Sur le Xanthium spinosum.

[ocr errors]

Six sporules dans la sporange.

E. Convolvuli-sepii.

E. bifrons; hyphasmate pallido filamentis densè intricatis; capillitio nullo; peridiis glabris minutissimis; ascis subpedicellatis ovatis; sporulis ovatis.

Sur le Convolvulus sepium. Cette plante ne doit pas être confondue avec l'E. communis v. convolvulacearum de Link.

Quatre sporules dans la sporange.

E. Salicis. (DC. fl. fr. 2. p. 273.)

E. epiphylla; hyphasmate effuso albo limitato; capilli

tii filamentis numerosis æqualibus rectis apice aduncis; peridiis rugosis; ascis subpedicellatis ovalibus obtusissimis ; sporulis elongatis.

Sur les feuilles du Saule.

E. Populi. (DC. fl. fr. 5. p. 104.)

E. epiphylla, hyphasmate effuso crasso candidissimo; capillitii filamentis numerosis inæqualibus rectis apice aduncis; peridiis glabris; ascis ovalibus obtusissimis pedicellatis; sporulis ovalibus subelongatis.

Sur les feuilles du Populus fastigiata; il est rapproché de l'E. salicis, dont il diffère par l'hyphasma plus épais et par l'inégalité des poils du capillitium.

E. Ranunculi.

E. bifrons; hyphasmatc ferè nullo; capillitio nullo aut confuso; peridiis glabris minutissimis; ascis subpedicellatis ovatis; sporulis subelongatis obtusis.

Sur le Ranunculus acris.

E. Scorzoneræ.

E. bifrons; hyphasmate irregulariter effuso albo; capillitio nullo; peridiis glabris; ascis ovatis pedicellatis; sporulis ovatis.

Sur le Scorzonera hirsuta.

E. Polygoni.

E. bifrons; hyphasmate effuso farinoso candidissimo; capillitio nullo; peridiis glabris subconfluentibus; ascis ovalibus obtusissimis pedicellatis; sporulis ovato-elongatis.

Sur le Polygonum persicaria.

E. Convolvuli. (DC. fl. fr. 2. p. 274.?)

E. bifrons; hyphasmate effuso pallido farinoso interrupto; capillitio nullo; peridiis glabris nitidis ; ascis ovalibus pedicellatis; sporulis ovatis elongatis.

Sur le Convolvulus arvensis.

Deux sporules dans la sporange.

E. Nivea. (E. guttata. v. ulmorum. Link. sp. 6. p. 116. ?) E. hypophylla; hyphasmate effuso subtilissimo candidissimo; capillitii filamentis inæqualibus bulbosis rectis nec aduncis; peridiis tomentosis sæpè circinatim dispositis; ascis breviter pedicellatis ovatis obtusis; sporulis magnis ovato-elongatis punctatis.

Sous les feuilles de l'Ormeau.

E. Oxyacantho. (DC. fl. fr. 5. p. 106.)

E. bifrons; hyphasmate irregulariter effuso pallido interdùm fere nullo; capillitii filamentis inæqualibus bulbosis rectis nonnullis bifurcatis; peridiis tomentosis sparsis, ascis ovato-elongatis obtusis breviter pedicellatis; sporulis ovatis ob

tusis.

Les feuilles du Crataegus oxyacantha.

E. Coryli. (DC. fl. fr. p. 273.)

E. hypophylla rare epiphylla; hyphasmate effuso tenui; capillitii filamentis rectis bulbosis; peridiis breviter pilosis; ascis ovato-elongatis pedicellatis; sporulis ovalibus obtusis. Les feuilles du Noisetier.

E. Pyri. (E. Mali. Duby Bot. gall. 869.)

« السابقةمتابعة »