صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Enteromorpha (Link.)

E. Marginata. (J. Ag. alg. medit. et adr. p. 16. Endéoumé. E. Clathrata. (Link. Ag. sp. alg. 424.) Partout; toute l'année.

B. Fructification double; des Tetraspores (Sphærospores; J. Ag.) et des Polyspores, soit des fruits capsulaires renfermant dans un périspore hyalin de nombreux spores réunis en glomerulum.

TRIBU VI. FLoRidées.

Sous-tribu I. Cryptonémées.

Peyssonellia (Decaisne.)

P. Squamaria. (Decaisne. Pl. arab. p. 141.) Partout; toute l'année.

Phyllophora (Ag.)

P. Heredia. (Ag. sp. alg. p. 243. ) Partout, à diverses époque; parasite.

P. Nervosa. (J. Ag. alg. medit. et adr. p. 94.) Partout, à diverses époques.

[ocr errors]
[ocr errors]

Chondrus (Lamour.)

Ch. Norvegicus. (Lamour. diss. pl. 8. f. 9.) Partout; de mai à juillet.

Halymenia (Lamour.)

H. Spathulata. (J. Ag. alg. medit et adr. p. 96.) Arenc, l'Estac; mars.

H. Curvicornis. (J. Ag. l. c. p. 97. ) Au château d'If. H. Trigona. (J. Ag. l. c. p. 98.) Golfe de Marseille, selon M. J. Agardh.

Kallymenia (Ag.)

K. Requienii. ( J. Ag. alg. medit. et adr. p. 99.) Au cap Croisette, rejetée par les vagues; en mai, retrouvée à Arenc, en octobre.

K. Reniformis. (J. Ag. l. c. ) Château d'If; en été, rare.

Cryptonemia (J. Ag.)

C. Lactuca. (J. Ag. alg. medit. et adr. p. 100.) Partout; à diverses époques.

Gelidium (Lamour.)

G. Corneum. (Lamour. Ess. thal. in Ann. mus. t. 20. p. 128.) Partout; printemps et été.

v. b. clavatum. (Lamour. I. c.) Partout.

v. c. setaceum. ( Lamour· l. c. ) Partout.

v. d. tricuspidatum. ( Chauv. alg. norm.) Partout

Grateloupia (Ag.)

G. Filicina. (Ag. syst. alg. 241.) Partout, notamment à la fontaine du Roi; au printemps et en été.

v. b. cylindricaulis. (Solier.)

G. frons magis gracilis cylindrica pyramidata; ramis inferioribus longioribus cum ramulis patentissimis brevibus; ramis superioribus brevibus; caulis apice nudo. (an. sp. dist. ?.) Ile de Riou; juin.

v. c. simplex. (Solier.)

G. caulis magis cylindricus simplicissimus utrinque ramis rectis brevioribus subpinnatus. Cap Croisette.

G. Dichotoma. (J. Ag. alg. medit. et adr. p. 103.) Endéoumé, cap Croisette; en mai et juin.

1

G. Verruculosa. Grew. J. Ag. alg. medit. et adr. p. 103.) Cap Croisette, Montredon, l'Estac, Endéoumé; d'avril å juin.

Gigartina (Lamour.)

G. Teedii. \Lamour. J. Ag. alg. medit. et adr. p. 104.) Château d'If; en été, rare.

G. Acicularis. (Lamour. J. Ag. l. c. p. 105.) Arenc, Montredon.

Chrysymenia. (Ag.)

Ch. Ventricosa. (J. Ag. alg. medit. et adr. 106.) Marseille, d'après M. J. Agardh.

Ch. Pinnulata. (J. Ag. l. c. 106.) Arenc; avril, très-rare. Ch. Uvaria. (J. Ag. l. c.) Montredon; au printemps et en

été.

Ch. Clavellosa. (J. Ag. l. c.) Arenc, rare.

Sous-tribu II. Chondriées.

Chylocladia (Grev.)

Ch. Phalligera. (J. Ag. alg. medit. et adr. p. 110.) Endéoumé, cap Croisette, Estac; avril å juin.

Ch. Parvula. (Grev. alg.brit. p. 119.) (J. Ag. l. c. p. 111.) Mêmes localités, mêmes époques.

Ch. Mediterranea. ( J. Ag. l. c. p. 112.) Montredon et Endéoumé; d'avril à juin.

Ch. Kaliformis. (Grev. J. Ag. l. c. p. 111.) Cap Croisette; en mai.

v. b. brevirama. (Solier.)

Ch. gracilior, ramulis brevibus sublanceolatis basi attenuatis subpedunculatis sphærospora gerentibus. Au cap Croisette; mai.

Ch? Repens. (Solier.)

Ch? repens; ramis radicalibus angustatis cylindricis intricatis; frondibus ramis ramulisque compressis coarctatoarticulatis; adultioribus ramis elongatis angustioribus subcylindricis; ramis brevibus ovalibus. (an Ch. articulata var. ?) Endéoumé; île de Riou; avril à juin.

Laurencia (Lamour.)

L. Tenuissima. (Lamour. Ag. sp. 352.) Arenc, rare.

L. Dasyphylla. (Lamour. Ag. sp. 350.) Partout.

L. Pinnatifida. (Lamour. Ag. sp. 337.) Partout; printemps et été.

v. osmunda. (Duby Bot. gall. 951.) Montredon, Arenc; en été.

L. Obtusa. (Lamour. Ag. sp. 340.) Partout; printemps et été.

L. Papillosa. (Ag. sp. 344. ) Arenc; en été.

L. Hybrida. (Lenormand in Bot. gall. 951. ?) Montredon; fin de mars.

Bonnemaisonia ( Ag.)

B. Asparagoides. (Ag. sp. 1. p. 197.) Arenc; cap Croisette; d'avril à juin.

Sous-Tribu III. Sphaerococcoïdées.

Hypnoea (Lamour.)

H. Musciformis. (J. Ag. alg. medit. ct adr. p. 150.) Partout; printemps et été.

H. Armata. (J. Ag. l. c. p. 149.) Arenc; d'avril en juin. H. Confervoïdes. (J. Ag. l. c. p. 149.) Partout; printemps et été.

Gracilaria (Grev.)

G? Helminthochorton. (J. Ag. alg. medit. et adr. 142.) Arenc; rare.

« السابقةمتابعة »