صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Enteromorpha (Link.)

E. Marginata. (J. Ag. alg. medit. et adr. p. 16. Endéoumé. E. Clathrata. ( Link. Ag. sp. alg. 424.) Partout; toute l'année.

B. Fructification double; des Tetraspores (Sphærospores; J. Ag.) et des Polyspores, soit des fruits capsulaires renfermant dans un périspore hyalin de nombreux spores réunis en glomerulum.

TRIBU VI. Floridées.

Sous-tribu I. Cryptonémées.

Peyssonellia (Decaisne.)

P. Squamaria. (Decaisne. Pl. arab. p. 141.) Partout; toute l'année.

Phyllophora (Ag.)

P. Heredia. (Ag. sp. alg. p. 243.) Partout, à diverses époque; parasite.

P. Nervosa. (J. Ag. alg. medit. et adr. p. 94. ) Partout, à diverses époques.

[ocr errors]

Chondrus (Lamour.)

Ch. Norvegicus. (Lamour. diss. pl. 8. f. 9.) Partout; de mai à juillet.

Halymenia (Lamour.)

H. Spathulata. (J. Ag. alg. medit et adr. p. 96.) Arenc, l'Estac; mars.

H. Curvicornis. (J. Ag. l. c. p. 97. ) Au château d'If.

H. Trigona. (J. Ag. l. c. p. 98.) Golfe de Marseille, selon M. J. Agardh.

Kallymenia (Ag.)

K. Requienii. (J. Ag. alg. medit. et adr. p. 99.) Au cap Croisette, rejetée par les vagues; en mai, retrouvée à Arenc,

en octobre.

K. Reniformis. (J. Ag. l. c. ) Château d'If; en été, rare.

Cryptonemia (J. Ag.)

C. Lactuca. (J. Ag. alg. medit. et adr. p. 100.) Partout; à diverses époques.

Gelidium (Lamour.)

G. Corneum. (Lamour. Ess. thal. in Ann. mus. t. 20. p.

128.) Partout; printemps et été.

v. b. clavatum. (Lamour. l. c.) Partout.

v. c. setaceum. ( Lamour· 1. c. ) Partout.

v. d. tricuspidatum. ( Chauv. alg. norm.) Partout

Grateloupia (Ag.)

G. Filicina. (Ag. syst. alg. 241.) Partout, notamment à la fontaine du Roi; au printemps et en été.

v. b. cylindricaulis. (Solier.)

G. frons magis gracilis cylindrica pyramidata; ramis inferioribus longioribus cum ramulis patentissimis brevibus, ramis superioribus brevibus; caulis apice nudo. (an. sp. dist. ?.) Ile de Riou; juin.

v. c. simplex. (Solier.)

G. caulis magis cylindricus simplicissimus utrinque ramis rectis brevioribus subpinnatus. Cap Croisette.

G. Dichotoma. (J. Ag. alg. medit. et adr. p. 103.) Endéoumé, cap Croisette; en mai et juin.

G. Verruculosa. Grew. J. Ag. alg. medit. et adr. p. 103.) Cap Croisette, Montredon, l'Estac, Endéoumé; d'avril à juin.

[ocr errors]

Gigartina (Lamour.)

G. Teedii. \Lamour. J. Ag. alg. medit. et adr. p. 104.) Château d'If; en été, rare.

G. Acicularis. (Lamour. J. Ag. l. c. p. 105.) Arenc, Montredon.

Chrysymenia. (Ag.)

Ch. Ventricosa. (J. Ag. alg. medit. et adr. 106.) Marseille, d'après M. J. Agardh.

Ch. Pinnulata. (J. Ag. l. c. 106. ) Arenc; avril, très-rare. Ch. Uvaria. (J. Ag. l. c. ) Montredon; au printemps et en été.

Ch. Clavellosa. (J. Ag. l. c. ) Arenc, rare.

Sous-tribu II. Chondriées.

Chylocladia (Grev.)

Ch. Phalligera. (J. Ag. alg. medit. et adr. p. 110.) Endéoumé, cap Croisette, Estac; avril à juin.

Ch. Parvula. (Grev. alg. brit. p. 119.) (J. Ag. l. c. p. 111.) Mêmes localités, mêmes époques.

Ch. Mediterranea. (J. Ag. l. c. p. 112.) Montredon et Endéoumé; d'avril à juin.

Ch. Kaliformis. (Grev. J. Ag. l. c. p. 111.) Cap Croisette;

en mai.

v. b. brevirama. (Solier.)

Croi

Ch. gracilior, ramulis brevibus sublanceolatis basi attenuatis subpedunculatis sphærospora gerentibus. Au sette; mai.

Ch? Repens. (Solier.)

cap

Ch? repens; ramis radicalibus angustatis cylindricis intricatis; frondibus ramis ramulisque compressis coarctatoarticulatis ; adultioribus ramis elongatis angustioribus subcylindricis; ramis brevibus ovalibus. (an Ch. articulata var. ?) Endéoumé; île de Riou; avril à juin.

Laurencia (Lamour.)

L. Tenuissima. (Lamour. Ag. sp. 352.) Arenc, rare.

L. Dasyphylla. (Lamour. Ag. sp. 350.) Partout.

L. Pinnatifida. (Lamour. Ag. sp. 337.) Partout; printemps et été.

v. osmunda. (Duby Bot. gall. 951.) Montredon, Arenc; en été.

été.

L. Obtusa. (Lamour. Ag. sp. 340.) Partout; printemps et

L. Papillosa. (Ag. sp. 344. ) Arenc; en été.

L. Hybrida. (Lenormand in Bot. gall. 951. ?) Montredon; fin de mars.

Bonnemaisonia ( Ag. )

B. Asparagoides. (Ag. sp. 1. p. 197.) Arenc; cap Croisette; d'avril à juin.

Sous-Tribu III. Sphaerococcoïdées.

Hypnoea (Lamour. )

H. Musciformis. (J. Ag. alg. medit. ct adr. p. 150.) Partout, printemps et été.

H. Armata. (J. Ag. l. c. p. 149.) Arenc; d'avril en juin. H. Confervoïdes. ( J. Ag. l. c. p. 149.) Partout; printemps et été.

Gracilaria (Grev.)

G? Helminthochorton. (J. Ag. alg. medit. et adr. 142.) Arenc; rare.

« السابقةمتابعة »