صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Rhodomenia (Ag. )

R. Jubata. (Grev. alg. brit. p. 91.) Arenc; Montredon, en

été.

R. Palmella. (Grev. alg. brit. p. 88. t. 12.) Arenc; Montredon, en été.

v. b. nicaeensis. (J. Ag. alg. medit et adr. 153.) Montredon en été, dans les fentes des rochers à l'ombre. R. Squamariæ. (De Notaris alg. mare ligust. p. 22.) Parasite, sur le Peyssonellia squamaria, quelquefois libre.

Sphaerococcus (Ag.)

S. Coronopifolius. (J. Ag. alg. medit. et adr. 154.) Partout, printemps et été.

Sous-Tribu IV. Delesseriées.

Plocamium (Lamour.)

P. Vulgare. (Lamour, ess. thal. in ann. Mus. 20. p. 137.) Partout, à diverses époques.

Microcladia (Grev.)

M. Glandulosa. (Grev.) Delesseria glandulosa. (Ag. sp. 182.) Château d'If, en juin, rare.

[ocr errors]

Nitophyllum (Ag.)

N. Hilliae. (Grev. alg. brit. p. 80.) Cap Croisette, juin, rare. N. Ocellatum. (Grev. alg. brit. J. Ag. alg. medit. et adr. p. 156.) Partout, printemps et été.

N. Laceratum. (J. Ag. alg. l. c.)

v. a. uncinatum (Solier) Halimenia uncinata (Bory.) Partout; à diverses époques, parasite.

Delesseria (Lamour ).

D. Hypoglossum. var. a. ovalifolia (J. Ag. alg. medit. et adr. p. 157.) Endéoumé; cap Croisette, Montredon, avril à juin.

v. b. spatulifolia (Solier)

D. frondibus primariis angustatis brevioribus intricatis, foliolis ovato-spathulatis latioribus saepe undulatis, soris longioribus a medio foliorum usque versus apicem attingentibus aliquando subinterruptis. (an. spec. dist. ?) Les mèmes localités et aux mêmes époques.

Sous-Tribu V. Rhodomélées

Rhodomela (Ag.)

R. Scorpioïdes. (Ag. syst. 200) Arenc, rare.
R. Pinastroïdes. (Ag. syst. 200.) Partout.

Volubilaria (Lamour. )

V. Mediterranea, (Lamour. in dict. clas. 5. p. 387.) Arenc; rejetée par les vagues au printemps et en été.

Acanthophora ( Lamour.)

A. Triangularis. (Gail. Dict. des sc. nat. t. 53. p. 363. } Arenc, très-rare.

Rytiphlaca (Ag.)

R. Tinctoria. (Ag. syst. 160.) Arenc et Montredon, printemps et élé.

II. Diaphysistée.

A. Double fructification, tetraspores et polyspores renfermant des spores nombreux dans un périspore hyalin.

TRIBU VII. CERAMIÉES.

Dasya (Ag.)

D. Simpliciuscula. ( Ag. sp. p. 122. ) Endéoumé, Montredon, cap Croisette, de mars en juin.

D. Arbuscula. (Ag. sp. 121.) Cap Croisette, Mourgion; de mai en juin.

Polysiphonia (Grev.)

P Spinella. (Ag. sp. 110.) Le golfe de Marseille.
P. Secunda. ( Ag. sp. 106. ) Partout, parasite.

P. Stricta. (Grev. fl. Ed. 309. ) Partout.

P. Obscura. (Ag. sp. p. 108.) Le golfe de Marseille.
P. Nodulosa. (J. Ag. alg. medit. et adr. p. 126.) Le golfe

de Marseille.

P. Subtilis. (De Not. J. Ag. alg. medit. et adr. p. 128.) Par

tout.

P. Perreymondii. (J. Ag. l. c. p. 131.) Montredon, Endéou mé, Arenc, rare, avril à juin.

P. Vestita. (J. Ag. l. c. p. 133.) Les mêmes lieux, plus fréquente.

P. Urceolata. (Grev. fl. Ed. 308.) Marseille, suivant M. Chauvin.

P. Subcontinua. ( Ag. sp. 62. ) Le golfe de Marseille.

P. Solierii. (J. Ag. alg. medit. et adr. p. 137.) Le golfe de Marseille.

P. Faniculacea. (Ag. sp. 60.) Le golfe de Marseille, rare. * P. Hirta. (J. Ag. alg. medit. et adr. p. 138. ) Le golfe de Marseille.

P. Flexella. (Ag. sp. 63.) Montredon, Arenc, l'Estac, de mars à juin.

P. Pennata. (Ag. sp. 102.) Partout, parasite.

P. Opaca. (Ag. sp. 97.) Endéoumé, sault de Maroc, Montredon, avril et juin.

P. Parasitica. (Ag. syst. 147.) Partout, parasite.

P. Ramulosa. ( Ag. sp. 98.) Le golfe de Marseille.
P. Wulfeni. (Ag. sp. 95.) Partout.

[ocr errors]

La salure de l'eau influe souvent sur la nature des algues que produisent la mer et les étangs salés, je pense que la Polysiphonia fæniculacea rejetée quelquefois sur les côtes de Marseille, y a été apportée par les bateaux pêcheurs venus des environs des étangs salés. Voici la note des différents degrés de salure de quelques eaux salées du département, extraite de la statistique de M. de Villeneuve, joint à celle de la végétation que j'y ai vu dominer.

Golfe de Marseille à l'Estac

Port de Marscille.

Etang de Saint-Chamas.

Le Polysiphonia ramnlosa (Ag.) est l'algue dominante.
Étang d'Istres.

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors]

172 id.

[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]

L'Oncobyrsa castagnei, ( Brébisson) est presque la seule algue qu'on y rencontre.

Callithamnion ( Lyngb. )

C. Barbatum. (Ag. sp. 181.) Le golfe de Marseille suivant Schouesboe.

C. Irregulare. (J. Ag. alg. medit. et adr. p. 76. ) Cap Croisette, juin, rare.

C. Cruciatum. (Ag. sp. 160.) Arenc et Montredon, printemps et été.

C. Oppositifolium. (J. Ag. alg. medit. et adr. p. 71.) Golfe de Marseille.

C. Plumula. (Ag. sp. 164.) Arenc, Montredon, en été

rare.

C. Turneri. (Ag. sp. 160.) Arenc.

C. Seminudum. ( Ag. sp. 167. ) Arenc et Montredon.
C. Tripinnatum. (Ag. sp. 168.) Arenc, au printemps,

rare.

C. Arbuscula. (Lyngb. t. 38. ) Arenc, prinptemps rare.
C. Versicolor. (Ag. sp. 170.) Cap Croisette, en juin peu

commun.

C. Grande. (J. Ag. alg. medit. et adr. p. 73. ) Ile de Riou où il a été trouvé par M. Derbès, en juin.

C. Granulatum. (Ag. sp. 177.) Cap Croisette, juin.

Griffitsia (Ag.)

G. Irregularis. (Ag. sp. 130.) Montredon et cap Croisette; au printemps et en été.

G. Secundiflora. (J. Ag. symb. p. 39. ) Arenc, Endéoumé; en fructification en octobre.

G. Sphaerica. (Schousb. Ag. sp. 130.) Arenc.

G. Schousboei. (Mont. in. P. Web. otia hisp. p. 4 t. 40.) Montredon, Estac, cap Croisette, mars, avril et mai.

« السابقةمتابعة »