صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[ocr errors]

F. Laevis. ( Lin. sp. 473. ) Sur les bords de la mer; fl. en juin. 4.

F. Intermedia. (D C.Prod. 1. p. 349.) Aux bords de la ff. en juin. 4.

mer;

Cariophyllées.

TRIBU I. SILÉNÉES.

Dianthus ( Lin. )

D. Prolifer. ( Lin. sp. 587.) Dans les champs incultes ; fl. en juin et juillet. O.

D. Hirtus. (Vill. Dauph. 3. 593. t. 46.) Montredon ; fl. en juin et juillet. 4.

D. Caryophyllus. ( Lin. sp. 587.) Les lieux secs et stériles ; fl. en juin et juillet. 4.

Saponaria (Lin. )

S. Vaccaria. (Lin. sp. 585.) Dans les moissons; fl. en juin. O.

S. Officinalis. (Lin, sp. 584.) Le long de Jarret et de l'Uveaune ; fl. en juin et en juillet. 4.

S. Ocymoïdes. (Lin. sp. 585.) Les lieux secs et montueux; fl. en juin. 4.

[blocks in formation]

S. Inflata. (Smith. fl. brit. 467.) Dans les lieux secs et dans les cultures ; fl. en juin et juillet. 4.

v. flore rubro. Les mêmes lieux. S. Otites. ( Pers. Ench. 1. p. 497.) Notre-Dame des Anges; fl. en juin et juillet. 4.

S. Conica. (Lin. sp. 598.) Montredon; fl. en mai et juin. 4.

S. Quinquerulnera ( Lin. sp. 595.) Montredon, rare; fl. en juillet. O.

S. Cerastoïdes. ( Lin. sp. 596.) Montredon , rare ; fl. en juillet. O.

S. Nocturna. ( Lin. sp. 595. ) Dans les champs ; fl. en mai et juin. O.

S. Brachypetala. (Rob. et Cast. in D c. f. 5. p. 607. ) Montredon, Endéoume ; fl. en mai. O.

S. Sedioïdes. (Jacq. Coll. supp. 8. 14 f. 1.) Aux îles, Montredon ; fl. en juin. O.

S. Saxifraga. (Lin. sp. 602.) Sur les rochers élevés ; fl. en juin. 4.

S. Muscipula. ( Lin. sp. 601.) St.-André de Séon; fl. en mai et juin. O. S. Italica. (DC.fl. 4. p. 753. ) Le long des baies; fl. en

. juillet. 44.

Lychnis ( D C.) L. Dioica. (Lin. sp. 626. v. b.) Le long des baies et des sentiers ; fl. en mai et jảin. 4.

L. Floscuculis. (Lin. sp. 625.) Dans les prés de Montferrond ; fl. en mai et en juin. 2.

L. Githago. (Lam. Dict. 3. p. 643.) Dans les moissons; fl. en mai et juin. O.

Velezia ( Lin.) V. Rigida. (Lin. sp. 474.) Montredon, St.-Tronc, St. - Julien : fl. en juin. O.

TRIBU II. ALSINÉES.

Gouffeïa ( Rob. et Cast.)

G. Arenarioïdes. Rob. et Cast. in. DC. Fl. fr.5. p. 609.) Dans les lieux secs et rocailleux de nos collines;fl. en juin. O.

Buffonia (Sauv.)

B. Annua. ( D C.fl. 4. p. 768.) A St. Louis, à ChâteauGombert près la Baume-Loubière ; fl. en juillet et août. O.

Sagina (Lin.)

S. Procumbens. (Lin. sp. 185. ) Fréquente dans les allées sablonneuses des jardins; fl. en juin. O.

S. Apetala. (Lin. Mant. p. 559.) Dans les lieux sablonneux, le long des murs ;fl. en juin. O. S. Maritima (Smith. Engl. Bot. t. 2195.)

(DC. Prov. vol. 1. p. 389.)
S. ramis erectiusculis , foliis lanceolatis brevissimis ,

pedunculis fructiferis ascendentibus, petalis lan-
ceolatis calycem aequantibus , laciniis calycinis ova-
tis, obtusis. Montredon; fl. en juillet et août. O.

Stellaria (Lin.)

S. Media. (Smith. Engl. bot. t. 537.) Dans les lieux cultivés, le long des murs; fl. au printemps et en été. O.

Arenaria ( Lin. )

A. Rubra. (Lin. sp. 606 ). Le long des chemins ; fl. en été. O.

A. Media. (Lin. sp. 606). Au Pharo; le long des chemins; fl. en été. O.

A.. Triflora. ( Lin. Mant. 240). Dans les lieux rocailleux de nos collines, surtout à Notre-Dame-des-Anges; fl. en juin. O.

A. Tenuifolia. (Lin. sp. 607). Dans les champs, le long des murs, fl. en mai et juin. O.

A. Mucronata. (DC.f. fr. 4. p. 791 ). Sur les collines arides; fl. en juin. O.

A. Tetraquetra. (Lin. sp. 605). Sur la crête de nos collines; fl. en juin. 24.

A. Serpyllifolia. (Lin. sp. 606). Au pied des murs et dans les champs sablonneux ; fl. en mai et juin. O.

Cerastium (Lin. )

en

C. Vulgatum. (Lin. sp. 627). Le long des murs; fl. en en avril et mai.

C. Viscosum. (Lin. sp. 627). Le long des murs et dans les lieux incultes; fl. en mai. O.

C. Semidecandrum. ( Lin. sp. 627. ) Les lieux arides ; fl. mars et avril. O.

v. b. alsinoïdes ( Pers Ench, 1. p. 521.) Suivant Duby (Bot. Gall. 87.)

C. Brachypetalum. (Desp. in Pers. I. c. p. 520.) Sur les collines de St-Loup ; fl. en juin. O.

C. Laricifolium. ( Vill. Dauph. 3. p. 644. t. 48.) Dans les lieux incultes et arides ; fl. en mars et avril. O.

Linées.

Linum (C. Bauh. )

L. Gallicum. (Lin. sp. 401). Dans les champs pierreux; fl. en juin. O.

L. Strictum. ( Lin. ps. 400 ). Dans les lieux secs; fl. en juin. O.

L. Maritimum. (Lin. sp. 400 ). Le long des fossés prés du château Borelly ; fl. en juin. 4.

L. Glandulosum. ( Mænch Meth. 287 ). Dans les lieux secs et montagneux; fl. en mai et juin. 2.

L. Narbonense. ( Lin. sp. 398 ). Dans les lieux secs et mogtagneux; fl. en juin. 4.

L. Usitatissimum. (Lin. sp. 397). Dans les prés; fl. en

été. O.

L. Tenuifolium. (Lin. sp. 398). Dans les lieux secs et montagneux; fl. en juin et juillet. 4.

L. Catharticum. ( Lin. sp. 401). Dans les prés; fl. de mai en août. O.

Malvacées.

Malva. (Lin.)

M. Sylvestris. ( Lin. sp. 969 ). Dans les lieux incultes et le long des haies; fl. en été. o.

M. Rotundifolia. ( Lin. sp. 969 ). Le long des chemins, dans les lieux incultes; fl. en été. 4.

v. 6. flore albo. Peu fréquente.

[ocr errors]
« السابقةمتابعة »