صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Cynara (Vaill.)

C. Scolymus. (Lin. sp. 1159.) Cultivé.
C. Cardunculus. (Lin. sp. 1159.) Cultivé.

Carduus (Gaertn.)

S; fl.

C. Nigrescens. (Vill. Dauph. 3. f. 20.) Le long des chemins, dans les champs arides; fl. en juin et juillet. ".

C. Acanthoïdes. (Lin. sp. 1150.) Le long des chemins en mai et juin. O.

C. Tenuiflorus. (Smith. angl. bot. 412.) Dans les lieux incultes; fl. en juin et juillet. O.

v. prenocephalus. (DC. Prod. vol. 6. p. 626.) Dans les mêmes lieux.

Pignomon ( Lob.)

P. Acarna. (Cass. dict. 40. p. 188.) Notre-Dame de la Garde; fl. en juillet. 2. .

Cirsium / Tourn. ) C. Lanceoletum. (Scop. carn. ed. 2. no. 1007.) Dans les lieux incultes; fl. en juin et juillet. ó.

C. Ferox. (DC. fl. fr. 4. p. 120.) Notre-Dame-des-Anges; fl. en juillet. .

C. Arvense.(Scop. carn, ed. 2. no. 1001.) Dans les champs; fl. en juin et juillet. 4.

C. Monspessulanum. (All. fl. ped. n. 556.) Dans les lieux humides; fl. en juillet et août. 4.

Lappa ( Tourn. )

L. Minor. (DC.fl.fr. 4.p. 77.) Le long des haies humides; 11. en juillet et août. 0.

Leuzea (D C.)

L. Conifera. (DC. fl. fr.4. p. 109.) Dans les lieux incultes et élevés; fl. en juin et juillet, 2.

Jurinea (Cass.)

J. Humilis. (DC.Prod. vol. 6. p. 673.) A l'Etoile, au Pilon du Roi ; fl. en juin. O.

Sous-ordre II. Liguliflores.

TRIBU V. CHICORACÉES.

Sous-tribu I. Scolymées.

Scolymus ( Tourn.)

S. Hispanicus. (Lin. sp. 1143.) Dans les lieux secs et pierreux; fl. en juillet et août. O.

Sous-tribu II. Lampsanées.

Lampsana ( Tourn.)

L. Communis (Lin. sp. 1141. Dans les champs;fl. en été.

Rhagadiolus ( Tourn.)

R. Stellatus. (DC. Prod. vol. 7. p. 77.) Dans les champs; fl. en mai et juin. O.

R. Edulis. (Gaertn. fr. 2. p. 354.) Dans les champs; 11. en mai et juin. O

Sous-tribu III. Hyoséridées.

Hyoseris (Juss. ) H. Microcephala. (Cass. dict. 22. p. 338.) (DC. Prod. vol. 7. p. 79.) H. scabra. (Lin. sp. 1138.)

H. scapis 1-cephalis apice incrassatis foliis brevioribus, aut iis æqualibus, foliis radicalibus glabris aut ad costam subtùs minutissimè puberulis pinnatipartitis, lobis triangularibus apice dentatis, involucro glabro 10-phyllo etiam post anthesim erecto squamellis 5. minimis subulatis calyculato, acheniis obcompressis , exterioribus minutė papposis , interioribus pappo 10-squamellato inæquali longo donatis. A Endéoumé; fl. en mars et avril. O.

H. Radiata. (DC. Prod. vol. 7 p.79.) Aux bords de la mer; fl. en mai et juin. O.

Hedypnois ( Tourn. ) H. Cretica. (Willd. sp. 3. p. 1616.) Dans les champs; f. en juin. O.

H. Polymorpha. (DC. Prod. v. 7. p. 81.) Dans les champs; fl. en juin. O

Catananche (Vaill.) C. Cerulea. (Lin. sp. 1142.) Sur les hauteurs; fl'en été.4.

v.b. flore albo.

Cichorium ( Tourn. )

C. Intybus. (Lin. sp. 1142.) Dans les lieux cultivés ; fl. en juillet et août. 4.

v. b. flore albo. C. Endivia. (Willd. sp. 3. p. 1629.) Cultivée.

Sous-tribu IV. Hypochaeridées.

Hypochaeris ( DC.)

H. Glabra. (Lin. sp. 1141.) Les bois de Montredon voisins de Mazargue; fl. en été.O.

H. Balbisii. ( Lois. Not. 124. ) Dans les champs; fl. en juin. O.

H. Radicata. (Lin. sp. 1140.) Les lieux secs et pierreux, le long des chemins; fl. en mai et juin. 4.

Sous-tribu V. Scorzonérées.

Thrincia (Roth.)

T. Hirta. (DC. fl. fr. 4. p. 51.) Dans les lieux secs et élevés; fl. en juin. 2.

T, Tuberosa. (DC. fl. fr. 4. p. 52.) Dans les champs pierreux; fl. en septembre. 4.

Leontodon (Juss.)

L. Hispidum. (Lin. sp. 1124.) Dans les prés; fl. en juin et juillet. 4.

L. Saxatile. (Reichenb. fl. germ. exc. 1. p. 252.) (DC. Prod. vol. 7. p. 103.) Apargia saxatilis. (Ten. cat. 1819. p. 59.)

L. foliis lineari-oblongis dentatato pinnatifidis dense hispidis pilis brevibus apice 3-4. furcatis, seapis folia longè superantibus pilis rarissimis puberulis, involucris pilosiusculis pilis simplicibus aut subfurcatis , achæniis pæsertim apice muricatis. Les terrains secs et montueux; fl, en mai. 4.

L. Villarsii. (Lois. Fl. gall. 514.) Sur les montagnes de Saint-Loup; ff. en été. 4.

Podospermum. (DC.)

P. Laciniatum. (DC. Fl. fr. 4. p. 62.) Dans les champs; fl. en mai et juin. 0".

Tragopogon (Tourn.) T. Porrifolium. (Lin. sp. 1110.) Dans les champs; fl. en juin. o".

T. Pratense. (Lin. sp. 1109.) Dans les prés; fl. en mai et juin. o

T. Croccifolium. (Lin. sp. 1110.) Notre-Dame-des-Anges;. 11. en juin. o.

« السابقةمتابعة »