صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Cynara (Vaill.)

C. Scolymus. (Lin. sp. 1159.) Cultivé.

C. Cardunculus. (Lin. sp. 1159.) Cultivé.

Carduus (Gaertn.)

C. Nigrescens. (Vill. Dauph. 3. f. 20.) Le long des chemins, dans les champs arides; fl. en juin et juillet. ♂.

C. Acanthoides. (Lin. sp. 1150.) Le long des chemins; fl. en mai et juin. O.

C. Tenuiflorus. (Smith, angl. bot. 412.) Dans les lieux incultes; fl. en juin et juillet. O.

v. pycnocephalus. (DC. Prod. vol. 6. p. 626.) Dans les mèmes lieux.

Pignomon (Lob.)

P. Acarna. (Cass. dict. 40. p. 188.) Notre-Dame de la Garde; fl. en juillet. 4..

Cirsium (Tourn. )

C. Lanceoletum. (Scop. carn. ed. 2. n°. 1007.) Dans les lieux incultes; fl. en juin et juillet. ♂.

C. Ferox. (DC. fl. fr. 4. p. 120.) Notre-Dame-des-Anges; fl. en juillet. ♂

[ocr errors]

C. Arvense.(Scop. carn. ed. 2. n°. 1001.) Dans les champs; fl. en juin et juillet. 4.

C. Monspessulanum. (All. fl. ped. n. 556.) Dans les lieux humides; fl. en juillet et août. 4.

Lappa (Tourn. )

L. Minor. (DC. fl. fr. 4.p. 77.) Le long des haies humides; fl. en juillet et août. ♂.

Leuzea (D C.)

L. Conifera. (DC. fl. fr. 4. p. 109.) Dans les lieux incultes et élevés; fl. en juin et juillet. 4.

Jurinea (Cass.)

J. Humilis. (DC.Prod. vol. 6. p. 673.) A l'Etoile, au Pilon du Roi; fl. en juin. O.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

S. Hispanicus. (Lin. sp. 1143.) Dans les lieux secs et pierreux; fl. en juillet et août. O.

Sous-tribu II. Lampsanées.

Lampsana (Tourn. )

L. Communis (Lin. sp. 1141. Dans les champs; fl. en été. O.

Rhagadiolus (Tourn. )

R. Stellatus. (DC. Prod. vol. 7. P. 77.) Dans les champs; 1. en mai et juin. O.

R. Edulis. (Gaertn. fr. 2. p. 554.) Dans les champs; fl. en mai et juin.

Sous-tribu III. Hyoséridées.

Hyoseris (Juss. )

H. Microcephala. (Cass. dict. 22. p. 538.) (DC. Prod. vol. 7. P. 79.) H. scabra. (Lin. sp. 1138.)

H. scapis 1-cephalis apice incrassatis foliis brevio ribus, aut iis æqualibus, foliis radicalibus glabris aut ad costam subtus minutissimè puberulis pinnatipartitis, lobis triangularibus apice dentatis, involucro glabro 10-phyllo etiam post anthesim erecto squamellis 5. minimis subulatis calyculato, acheniis obcompressis, exterioribus minutė papposis, interioribus pappo 10-squamellato inæquali longo donatis. A Endéoumé; fl. en mars et avril. O.

H. Radiata. (DC. Prod. vol, 7 p. 79.) Aux bords de la mer; fl. en mai et juin. O.

Hedypnois (Tourn. )

H. Cretica. (Willd. sp. 3. p. 1616.) Dans les champs; fl. en juin. .

H. Polymorpha. (DC. Prod. v. 7. p. 81.) Dans les champs; fl. en juin. O.

Catananche (Vaill. )

C. Cærulea. (Lin. sp. 1142.) Sur les hauteurs; fl'en été.4. v. b. flore albo.

Cichorium (Tourn.)

C. Intybus. (Lin. sp. 1142.) Dans les lieux cultivés ; juillet et août. 4.

v. b. flore albo.

C. Endivia. (Willd. sp. 3. p. 1629.) Cultivée.

Sous-tribu IV. Hypochaeridées.

Hypochaeris (DC.)

fl. en

H. Glabra. (Lin. sp. 1141.) Les bois de Montredon voisins de Mazargue; fl. en été..

H. Balbisii. (Lois. Not. 124.) Dans les champs; fl. en juin. O.

H. Radicata. (Lin. sp. 1140.) Les lieux secs et pierreux, le long des chemins; fl. en mai et juin. 4.

Sous-tribu V. Scorzonérées.

Thrincia (Roth.)

T. Hirta. (DC. fl. fr. 4. p. 51.) Dans les lieux secs et élevés; fl. en juin. 4.

T, Tuberosa. (DC. fl. fr. 4. p. 52.) Dans les champs pierreux; fl. en septembre. 4.

Leontodon (Juss.)

L. Hispidum. (Lin. sp. 1124.) Dans les prés; fl. en juin et juillet. 4.

L. Saxatile. (Reichenb. fl. germ. exc. 1. p. 252.) (DC. Prod. vol. 7. p. 103.) Apargia saxatilis. (Ten, cat. 1819. p. 59.)

L. foliis lineari-oblongis dentatato pinnatifidis dense hispidis pilis brevibus apice 3-4. furcatis, scapis folia longè superantibus pilis rarissimis puberulis, involucris pilosiusculis pilis simplicibus aut subfurcatis, acheniis pæsertim apice muricatis. Les terrains secs et montueux; fl, en mai. 4. L. Villarsii. (Lois. Fl. gall. 514.) Sur les montagnes de Saint-Loup; fl. en été. 4.

Podospermum. (DC.)

P. Laciniatum. (DC. Fl. fr. 4. p. 62.) Dans les champs; fl. en mai et juin. ♂.

Tragopogon (Tourn.)

T. Porrifolium. (Lin. sp. 1110.) Dans les champs; fl. en juin. ♂.

T. Pratense. ( Lin. sp. 1109.) Dans les prés; fl. en mai et juin. .

T. Croccifolium. (Lin. sp. 1110.) Notre-Dame-des-Anges; fl. en juin. ♂.

« السابقةمتابعة »