صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

C. Caudatum. (J. Ag. symb. p. 86). Ile de Riou. En juin. C. Roseum var. b. tenue (Lyngb. tentam. p. 126, tab. 39, B). Parasite, sur le Codium adhærens.

C. Arbuscula. (Cast. cat. 240). Doit être supprimé ; c'est le Dasya arbuscula.

C. Rousselii. (Derb. et Sol.)

Obscure violaceum parvum cespitosum ad basim valde intricatum; filo primario ramisque linearibus infra apicem denudatum pinnatis vel bipinnatis, pinnulis apicalibus brevibus, basalibus multo longioribus sæpe interruptis. Tetrasporis in apice pinnularum sitis.

Violâtre, un peu obscur en gazon et très-entremêlé à la base. Fil primordial et rameaux filiformes; ces derniers, nus au sommet, sont ensuite chargés de pinnules inégales, disposées pyramidalement ; les supérieures étant très-courtes et les inférieures beaucoup plus longues et souvent interrompues par un espace où les pinnules sont avortées : quelquefois une de ces pinnules écartées est elle-même pinnée, ainsi que le rameau. Les tétraspores naissent dans la cellule apicale des pinnules. Articles des principales ramifications, trois ou quatre fois plus longs que le diamètre; et ceux des pinnules égaux, ou à peine plus longs.

Montredon. Au commencement d'août.

Griffithsia. (Ag.)

G. Opuntioides. (Jacob Ag. Alg. medit. et adr. p. 76). Cap Croisette. En mai.

G. Barbata. (Ag. sp. 2, p. 138). Cap Croisette et Madrague de la ville. En avril.

Ceramium. (Adans.)

C. Derbesii. (Sol. in Kütz, sp. alg. p. 687) Ile de Riou. En ·

juin.

C. Elegans. (Ducluz. ess. p. 53). Montredon, Endoume. De mars en juin.

3o TRIBU. GLOIOCLADIÉES.

Dudresnaia. (J. Ag.)

D. Purpurifera. (J. Ag. Alg. medit. et. adr. p. 85). Madrague de Montredon, dans les filets des pêcheurs.

D. Divaricata. (J. Ag. l. c. p. 85). Cap Croisette, Bains de la Méditerranée. En juin; rare.

Gloiosiphonia. (Berk.)

G. Capillaris. ( Berk. gl. of. brit. alg. t. 17, fig. 3). Cap Croisette et Estaque. En juin; rare.

Nemostoma. (J. Ag.)

N. Cyclocolpa. (Zanardini Sag. p. 50). Halymenia multifida. (J. Ag. symb. p. 19). H. curvicornis. (Sol. in Cast. cat. p. 163).

Jacob Agardh cite par erreur l'H. curvicornis au Châteaud'If; c'est l'H. multifida qui croît dans cette localité ; l’H. curvicornis n'a pas été encore trouvée sur nos côtes.

++. Polyspores à enveloppe celluleuse.

4 TRIBU. SPONGIOCARPÉES.

Chondrus. (Stack.)

Ch. Griffithsia. (J. Ag. Alg. medit. et adr. p. 95). Pharo.

En mars.

5 TRIBU. RHIZOPHYLLINÉES.

Fauchea. (Montag.)

F. Repens. (Montag. fl. d'Alg. p. 64). (Kütz. sp. alg. p. 787). Madrague de Montredon, attachée aux filets des pêcheurs. En août.

Rhizophyllis. (Kütz.)

R. Squamariæ. (Kütz.sp. alg.p. 877). R. dentata. (Montag. fl. d'Alg. p. 63, pl. 15, f. 2). Delesseria squamaria (Mengh.) Rhodomenia pereptans (J. Ag.) Toute la côte et à peu près toute l'année.

6 TRIBU. GASTÉROCARPÉES.

Halymenia. (Ag.)

H. Trigona. (J. Ag. Alg. medit. et adr. p. 98). Trouvée une seule fois à Arenc, rejetée. En septembre.

7° TRIBU. COCCOcarpées.

Cryptonemia. (J. Ag.)

C. Dichotoma. (J. Ag. alg. med. et adr. p. 100 ). Saut de Maroc. En juin.

Gelidium. (Grew.)

G. Pectinatum. ( Montag. fl. d'Alg. p. 108, t. 10, fig. 1.)

(Kütz. sp. alg. p. 765). Attaché aux filets des pêcheurs. En

août.

G. Ustulatum. (J. Ag. Alg. médit. et adr. p. 102 ). Cap Croisette, Endoume, Château-d'If. De mars en octobre. (*)

Ginnania. (Montag.)

G. Furcellata. (Montag. fl. can. pl. cell 182). Endoume, Montredon, Arenc. De février en juin. (*)

8. Tribu. Chondriées.

Laurentia. (Lamour.)

L. Boryi. (Denot. Alg. mar. ligust. sp. p. 19). Endoume. En juin.

9 Tribu. Rhodomelées.

Dasya. (Ag.)

D. Spinella. (Ag. sp. Alg. p. 117). Filets des pêcheurs, Madragues de Montredon. En août.

D. Plana. (Ag. sp. Alg. p. 118). Filets des pêcheurs, vallon des Aufes. En septembre.

D. Elegans. (Ag. sp. Alg. 2, p. 117). Filets des pêcheurs. Montredon. En août.

(*). Les tétraspores du Grateloupia verrucosa ( Ag. in Cast. cat. p. 233) sont divisés zonalement comme chez les Hypnea; on doit donc le sortir du genre Grateloupia. (Derbès et Solier).

(**). On doit supprimer le Gigartina teedii (Lamour. Cast. cat. p. 255), qui n'a pas été encore rencontré sur nos côtes.

(Solier).

Polysiphonia. (Grev.)

P. Variegata. (J. Ag. Alg. medit. et adr. p. 129). P. delphina. (Denot.) Grands bains, nouveau Port et Pharo. De mars en juin.

P. Strictioides. (Derb. et Sol.) Hutchinsia strictioides. (Lyngb, tentam. p. 114, t. 55). Endoume. Avril.

P. Giraudii. (Derb. et Sol.)

Minor; filo primario e basi ramoso, inferne cellulis irregularibus inaequalibus repleto, ramis elongatis patentibus, ramulis ramellisque adscendentibus, obsitis circumscriptione anguste et acute pyramidatis, ramellis paucis laxe fasciculatis subcorymbosis; articulis paucis siphoniis; articulis ramorum transversis cellulis quadratis ad peripheriam farctis. Polysporis subsessilibus.

Endoume, sur le Nemalion lubricum. De février en juin.
P. Derbesii. (Solier in Kutz. sp. Alg. p. 829).

Fronde irregulariter ramosu,vage cellulosa tantum modo versus apicem septata; ramis elongatis patentibus vel subadscendentibus, ramellis brevibus, divaricato-ramosis patentissimis et apice penicillis obsitis. Estaque et Saut de Marroc. Juin (*).

10. Tribu. Sphaerococcoïdées.

Gracilaria. (Grev.)

G. Compressa. (Grev. Alg. brit. p. 125). Cap Croisette, Château-d'If. Fin juin, juillet. Trouvée par M. Giraudi.

(*) Supprimez le Rytiphlea scorpioides (Rhodomela, Ag. Cast. cat. p. 237) quin se trouve pas sur nos côtes.

(Solier.)

« السابقةمتابعة »