صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

A. Pentaglottis. (Lin. Mant. 274). Près la Serviane; M. Blaise, herboriste; fl. en mai et juin. 4.

Coronilla. (Neck.)

C. Varia. (Lin. sp. 1048 ). Au bord des fossés d'arrosage" Saint-Louis; M. H. Piaget; fl. en juillet. 2.

Vicia. (Tourn.)

V. Narbonensis. (Lin. sp. 1038). Saint-Julien, les Olives, la Valentine; M. Blaise, herboriste; fl. en mai. O.

Ervum. (Lin.)

E. Pubescens. (DC. Cat. Monsp. p. 119). Montredon; fl' en mai. O.

E. Hirsutum. ( Lin. sp. 1039). Les prés de Mont-Ferrond; M. H. Piaget; fl. en juin. O.

Lathyrus. (Lin. )

L. Latifolius. (Lin. sp. 1033). Notre-Dame-des-Anges; fl. en juin. ħ.

L. Inconspicuus. (Lin. sp. 1030. var. b. lasiocarpus.) Gren. et Godr. fl. fr. t. 1, p. 491 ). Sur les coteaux incultes; fl. en juin. O.

Rosacées.

Potentilla. (Nestl.)

P. Supina. (Lin. sp. 711). Embouchure de l'Huveaune; en été. O.

Poterium. (Lin. }

P. Magnolii. (Spach. rev. Pot. Ann. sc. Nat. 3. Ser. t. 5, p. 38).

Fructus glaberrimus, cristato-tetraqueter, dense tuberculosus; tuberculis obtusis, cristas subæquantibus; cristis profunde et subaequaliter sinuato-crenatis, crassis. Pinède de St.-Tronc; M. Piaget; fl. en juin et juillet. h.

Onagrariées.

Epilobium. (Lin. )

E. Molle. (Lam. Dict. 2, p. 415). A Jarret, sur les bords de l'Huveaune, au Prado; M. le professeur Derbès; fl. en juin. 4.

Haloragées.

Callitriche. (Lin.)

C. Stagnalis. (Scop. carn. 2, p. 251. }

Foliis omnibus obovatis, bracteis falcatis apice conniventibus, stylis persistentibus denique recurvis, angulis fructus alato-carinatis. Dans les fossés d'arrosage, au Prado; M. H. Piaget ; au printemps et en automne. 4.

Paronychrées.

Queria, (Lin.)

Q. Hispanica. ( Lin. sp. 132).

Floribus confertis. Aux Catalans; M. Blaise, herboriste; fl.

en mai. O.

Ficoides.

Mesembryanthemum. (Lin.)

M. Nodiflorum. (Lin. sp. 687). Vers Endoume, près la batterie; M. Blaise, herboriste; fl. en juin et juillet. O.

Rubiacées.

Galium. (Scop.)

G. Saccharatum. (All. pedem. 39). Notre-Dame de la Garde; M. Blaise, herboriste; fl. en mai. O.

G. Maritimum. (Lin. mant. 38). Sur toute la côte; M. H. Piaget; fl. en mars. 4.

G. Litigiosum. (DC. fl. p. 4, p. 263). Chemin de Cassis; M. H. Piaget; fl. en juin. O.

Ombellifères.

Ptychotis. (Koch.)

P. Heterophylla. (Koch, umb, p. 124). Sur les coteaux pierreux; fl. en juillet. ♂.

Pimpinella. (Lin ).

P. Dissecta. (Retz. obs. 3, p. 30, t. 2). Montredon; M. Blaise, herboriste; fl. en juin. 4.

Peucedanum. ( Koch.)

P. Cervaria. (Lapey. abr, 149). Au-dessus de la Rose, Saint-Loup; M. le professeur Derbès; fl. en juin. 4.

Daucus. (Tourn.)

D. Gingidium. (Lin. sp. 348). Gren. et Godr. fl. fr. t. 1, p. 669).

Caule petiolisque setis sparsis scabris, foliis bipinnatisectis, segmentis inciso-dentatis ovatis, laciniis obtusis mucronatis, involucri foliolis striatis pinnatifidis umbellam subaequantibus, aculeis fructus ovati latitudinem aequantibus setiformibus apice capitato-glochidiatis. Montredon; en été. ♂.

D. Siculus. (Ten. pug. p. 6). Gren. et Godr. fl. fr. t. 1, p. 670). (D. gummifer. Cast. cat. p. 60).

Caule erecto striato hispido, foliis bipinnatisectis, segmentis ovatis inciso-dentatis, dentibus obtusis mucronatis, petiolis hirsutis, involucri foliolis pinnatifidis umbella majoribus. Montredon; fl. en mai et juin. ♂.

D. Dentatus. (Bertol. fl. ital. 3, p. 168). (Gren, et Godr. fl. fr. t. 1, p. 670).

Caule inferne hirsuto, superne scaberrimo; foliis inferioribus tripinnatis, foliolis ovatis acutis inciso-dentatis, receptaculo umbellari expanso, involucris lineari-pinnatifidis; involucellis lanceolatis, simplicibus, trifurcatisque; diachonis oblongis, aculeis dentiformibus brevissimis, basi compresso-dilatatis, glochide terminali stellulata decidua. Rochers maritimes; juin. ♂.

Bupleurum. (Lin).

B. Protractum. (Link. fl. port. 2, p. 387). (Duby bot. gall. 1027). (B. rotundifolium. Cast. cat. p. 58). Notre Dame de la Garde, Château-Colomb; fl. en juillet. O.

Valérianées.

Valerianella. (Manch.)

V. Hamata. (DC. fl. fr. 5, p. 494). Dans les champs à Saint-Marcel; M. H. Piaget; fl. en mai. O.

V. Pumila. (DC. fl. fr. 4, p. 242). Dans les champs à Saint-Tronc; M. H. Piaget; fl. en mai. O.

V. Carinata. (Lois. fl. gall. ed. 2, 2, p. 25.) Dans les blés à Château-Colomb; M. H. Piaget; fl. en mai. O.

Dipsacées.

Cephalaria. (Schrad.)

C. Syriaca. (Schrad. cat. sem. gott. 1814). Château-Gombert, Sainte-Marthe; M. Blaise, herboriste; fl. en juin. O.

Composées.

Chrysanthemum. (Lin.)

Ch. Segetum. (Lin. sp. 1254). Les Crottes; M. H. Piaget; fl. en mai. O.

Achillea. (Neck.)

A. Compacta. (Lam. dict. 1. p. 27). Chemin du Rouet, près le Moulin à huile; M. Blaise, herboriste; fl. en juin. 4.

Centaurea. (Less.)

C. Calcitrapa. (Lin, var. autumnalis). DC. fl. fr. 5, p.

« السابقةمتابعة »