صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Fougères.

Ceterach (C. Bauh.)

C. Officinarum (C. Bauh. Pin. 354.) Sur les vieux murs, dans les fentes des rochers; fl. au printemps et en été. 4.

Polypodium (Adans.)

P. Vulgare. (Lin. sp. 154.) Dans les lieux ombragés et humides, à l'Estac; fl. en mai et juin. 4.

v. b. minus. Dans les fentes des rocs.

Aspidium (DC.)

A. Fragile. (Sw. Journ. Schrad. 2. p. 40.) Notre-Dame-desAnges; fl. en été. 4.

Asplenium (Smith.)

A. Halleri. (DC. fl. fr. 5. p. 240.) Notre-Dame-des-Anges; fl. en été. 4.

A. Adianthum-nigrum. (Lin. sp. 1542.) Rare dans le territoire de Marseille ; je l'ai trouvé dans un puits de la Plaine; fl. en été. 4.

A. Ruta-muraria. (Lin. sp. 1541.) Sur les murs humides, dans les fentes des rochers; fl. en été. 4.

A. Trichomanes. (Lin. sp. 1540. ) Dans les fentes des rochers, sur les murs humides.

2. b. Trichomanes foliis eleganter incisis. (Dill. in Rai

syn. 120.) Cette belle variété a été trouvée dans des grottes. du côté de Saint-Tronc, derrière le lieu dit lei Pous-de-Paou.

Scolopendrium (Smith.)

S. Officinale. (Sm. act. Taur. 5. p. 410.) Dans les vieux puits; fl. en été. 4.

S. Sagittatum. (DC. fl. fr. 5. p. 238.) Dans les collines de Marseille-Veire, et dans diverses grottes vers Saint-Loup, Mazargue et à l'ile-de-Maire.

Pteris (Smith.)

P. Aquilina. (Lin. sp. 1533.) Le long de l'Uveaune et sur les hauteurs; fl. en été. 4.

Adianthum (Lin. )

A. Capillus-veneris. (Lin. sp. 1558.) Dans les lieux humides, sur les bords des fontaines; fl. en été. 4.

II. PLANTES CELLULAIRES

OU

ACOTYLEDONÉES.

Mousses.

SECTION I. PÉRISTOME Double.

Bartramia (Hedw.)

B. Vulgaris. (DC. fl. fr. 2 p. 509.) Dans les lieux humides, vers St-Just, le long de Jarret ; fl. en avril et mai. 4.

Funaria (Schreb.)

F. Hygrometrica. ( Hedw. sp. 172.) Notre-Dame-des-Anges; fl. en novembre. 4.

Bryum (Hook.)

B. Argenteum. (Lin. sp. 1586.) Les lieux frais et ombragés; fl. en automne. ¥.

B. Cespititium. (Lin. sp. 1586.) Aux bords de Jarret ; fl. en avril. 2.

Fontinalis (Hedw.)

F. Antipyretica. (Lin. sp. 1571.) Dans le ruisseau d'Arenc; fl. en juillet. 4.

Hypnum (Lin.)

H. Algerianum. ( Desf. Atl. 2. t. 258. f. 2.) Au pied des rocs et des murs ombragés ; fl. en avril. 4.

H. Sericeum. (Lin. sp. 1595.) Sur les pierres, sur les troncs, dans les lieux frais; fl. en avril.

H. Velutinum. (Lin. sp. 1595.) Les lieux frais et humides; fl. en avril. 2.

H. Rusciforme. (Weiss. Crypt. 225.) Le long des eaux courantes; fl. en juillet. 4.

H. Filicinum. ( Lin. sp. 1590.) Le long du ruisseau d'Arenc; fl. en mai. 4.

H. Molluscum. (Hedw. st. cr. 4. t. 22.) Aux Crottes. 4.

SECTION II. PÉRISTOME SIMPLE.

Leucodon (Schw. )

L. Sciuroïdes. (Schw. Suppl. p. 2. p. 1. ) Notre-Dame-desAnges; fl. en automne. 4.

Tortula (Schreb. )

T. Enervis. (Hook. Grev. Ed. Journ. 288.) Les lieux incultes, le long des murs; fl. au printemps. O.

T. Muralis. (Hedw. sp. Musc. p. 123. ) Sur les pierres, sur les murs; fl. en mars. .

T. Ruralis. (Sw. Musc. 39. ) Sur les murs aux Crottes ; fl. en été. 4.

T. Subulata. (Hedw. sp. Musc. t. 27.) Montredon; fl. en avril. .

Didymodon (Sw. )

D. Purpureum. (Hook et Tayl. Musc. brit. p. 65. t. 20.) Notre-Dame-des-Anges; fl. en automne. 4.

Dicranum (Schreb. )

D. Adianthoides. (Sw. Musc. Suec. 31.) Dans les lieux frais, près des eaux courantes; fl. en avril. 4.

D. Scoparium. (Hedw. Fund. 2. t. 8 f. 41. 42.) Notre-Damedes-Anges, les montagnes de St-Loup; fl. en novembre. 4.

Encalypta (Schreb.)

E. Vulgaris. (Hedw. sp. 60. ) Le long des murs, sur les rochers; fl. en avril. 4.

Trichostomum (Hook. )

T. Convolutum. v. barbuloides (Bridel Bryol. Univ. t. 1. p. 493.)

T. caule erecto brevissimo simplici, foliis lanceolatis acuminatis siccitate convolutis, thecae erectae cylindricae operculo obtuse rostrato. Dans les lieux montueux; fl. en automne.4.

« السابقةمتابعة »