صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Chondrus (Lamour.)

Ch. Norvegicus. (Lamour. diss. pl. 8. f. 9.) Partout; de mai à juillet.

Halymenia (Lamour.)

H. Spathulata. (J. Ag. alg. medit et adr. p. 96.) Arenc, l'Estac; mars.

H. Curvicornis. (J. Ag. l. c. p. 97. ) Au château d'If.

H. Trigona. (J. Ag. l. c. p. 98.) Golfe de Marseille, selon M. J. Agardh.

Kallymenia (Ag.)

K. Requienii. (J. Ag. alg. medit. et adr. p. 99.) Au cap Croisette, rejetée par les vagues; en mai, retrouvée à Arenc, en octobre.

K. Reniformis. (J. Ag. l. c. ) Château d'If; en été, rare.

Cryptonemia (J. Ag.)

C. Lactuca. (J. Ag. alg. medit. et adr. p. 100.) Partout; à diverses époques.

Gelidium (Lamour.)

G. Corneum. (Lamour. Ess. thal. in Ann. mus. t. 20. p.

128.) Partout; printemps et été.

v. b. clavatum. (Lamour. l. c. ) Partout.

v. c. setaceum. ( Lamour 1. c.) Partout.

v. d. tricuspidatum. ( Chauv. alg. norm.) Partout

Grateloupia (Ag.)

G. Filicina. (Ag. syst. alg. 241.) Partout, notamment à la fontaine du Roi; au printemps et en été.

v. b. cylindricaulis. (Solier.)

G. frons magis gracilis cylindrica pyramidata; ramis inferioribus longioribus cum ramulis patentissimis brevibus; ramis superioribus brevibus; caulis apice nudo. (an. sp. dist. ?.) Ile de Riou; juin.

v. c. simplex. (Solier.)

G. caulis magis cylindricus simplicissimus utrinque ramis rectis brevioribus subpinnatus. Cap Croisette.

G. Dichotoma. (J. Ag. alg. medit. et adr. p. 103.) Endéoumé, cap Croisette; en mai et juin.

[ocr errors]

G. Verruculosa. Grew. J. Ag. alg. medit. et adr. p. 103.) Cap Croisette, Montredon, l'Estac,

l'Estac, Endéoumé ;

d'avril à

juin.

Gigartina (Lamour.)

G. Teedii. Lamour. J. Ag. alg. medit. et adr. p. 104.) Chateau d'If; en été, rare.

G. Acicularis. (Lamour. J. Ag. l. c. p. 105.) Arenc, Montredon.

Chrysymenia. (Ag.)

Ch. Ventricosa. (J. Ag. alg. medit. et adr. 106.) Marseille, d'après M. J. Agardh.

Ch. Pinnulata. (J. Ag. l. c. 106.) Arenc; avril, très-rare. Ch. Uvaria. (J. Ag. l. c. ) Montredon; au printemps et en été.

Ch. Clavellosa. (J. Ag. l. c.) Arenc, rare.

Sous-tribu II. Chondriées.

Chylocladia (Grev.)

Ch. Phalligera. (J. Ag. alg. medit. et adr. p. 110.) Endéoumé, cap Croisette, Estac; avril à juin.

Ch. Parvula. (Grev. alg.brit. p. 119.) (J. Ag. l. c. p. 111.) Mêmes localités, mêmes époques.

Ch. Mediterranea. (J. Ag. l. c. p. 112.) Montredon et Endéoumé; d'avril à juin.

Ch. Kaliformis. (Grev. J. Ag. l. c. p. 111.) Cap Croisette ;

en mai.

v. b. brevirama. (Solier.)

Ch. gracilior, ramulis brevibus sublanceolatis basi attenuatis subpedunculatis sphærospora gerentibus. Au cap Croisette; mai.

Ch? Repens. (Solier.)

Ch? repens; ramis radicalibus angustatis cylindricis intricatis; frondibus ramis ramulisque compressis coarctatoarticulatis; adultioribus ramis elongatis angustioribus subcylindricis; ramis brevibus ovalibus. (an Ch. articulata var. ?) Endéoumé; île de Riou; avril à juin.

Laurencia (Lamour.)

L. Tenuissima. (Lamour. Ag. sp. 352.) Arenc, rare.

L. Dasyphylla. (Lamour. Ag. sp. 350.) Partout.

L. Pinnatifida. (Lamour. Ag. sp. 337.) Partout; printemps et été.

v. osmunda. (Duby Bot. gall. 951.) Montredon, Arenc; en été.

L. Obtusa. (Lamour. Ag. sp. 340.) Partout; printemps et été.

L. Papillosa. (Ag. sp. 344. ) Arenc; en été.

L. Hybrida. (Lenormand in Bot. gall. 951. ?) Montredon; fin de mars.

Bonnemaisonia ( Ag.)

B. Asparagoïdes. (Ag. sp. 1. p. 197.) Arenc; cap Croisette; d'avril à juin.

Sous-Tribu III. Sphaerococcoïdées.

Hypnoea (Lamour.)

H. Musciformis. (J. Ag. alg. medit. ct adr. p. 150.) Partout; printemps et été.

H. Armata. (J. Ag. l. c. p. 149.) Arenc; d'avril en juin. H. Confervoïdes. (J. Ag. l. c. p. 149.) Partout; printemps et été.

Gracilaria (Grev.. )

G? Helminthochorton. (J. Ag. alg. medit. et adr. 142. ) Arenc; rare.

Rhodomenia (Ag. )

R. Jubata. (Grev. alg. brit. p. 91.) Arenc; Montredon, en été.

R. Palmella. (Grev. alg. brit. p. 88. t. 12.) Arenc; Montredon, en été.

v. b. nicaeensis. (J. Ag. alg. medit et adr. 153.) Montredon en été, dans les fentes des rochers à l'ombre.

R. Squamariæ. (De Notaris alg. mare ligust. p. 22.) Parasite, sur le Peyssonellia squamaria, quelquefois libre.

Sphaerococcus (Ag.)

S. Coronopifolius. (J. Ag. alg. medit. et adr. 154.) Partout, printemps et été.

Sous-Tribu IV. Delesseriées,

Plocamium (Lamour.)

P. Vulgare. (Lamour, ess. thal. in ann. Mus. 20. p. 137.) Partout, à diverses époques.

Microcladia (Grev. )

M. Glandulosa. ( Grev.) Delesseria glandulosa. (Ag. sp. 182.) Château d'If, en juin, rare.

Nitophyllum (Ag.)

N. Hilliae. (Grev. alg. brit. p. 80.) Cap Croisette, juin, rare. N. Ocellatum, (Grev. alg. brit. J. Ag. alg. medit. et adr. p. 156.) Partout, printemps et été.

« السابقةمتابعة »