صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Chondrus (Lamour.)

Ch. Norvegicus. ( Lamour. diss. pl. 8. f. 9. ) Partout ; de mai à juillet.

Halymenia (Lamour.)

[ocr errors]

H. Spathulata. (J. Ag. alg. medit et adr. p. 96.) Arenc, l'Estac; mars.

H. Curvicornis. (J. Ag. l. c. p. 97.) Au château d'If.

H. Trigona. (J. Ag. l. c. p. 98.) Golfe de Marseille, selon M.J. Agardh.

.

.

Kallymenia (Ag.)

K. Requienii. ( J. Ag. alg. medit. et adr. p. 99.) Au cap Croisette , rejetée par les vagues; en mai, retrouvée à Arenc, en octobre.

K. Reniformis. (J. Ag. I. c. ) Château d'If; en été, rare.

Cryptonemia (J. Ag.)

.

[ocr errors]

C. Lactuca. (J. Ag. alg. medit. et adr. p. 100.) Partout; å diverses époques.

Gelidium (Lamour.)

G. Corneum. (Lamour. Ess. thal. in Ann. mus. t. 20. p. 128.) Partout; printemps et été. v. b. clavatum. (Lamour. l. c.) Partout.

)

0. C. setaceum. ( Lamour. l. c.) Partout.
v. d. tricuspidatum. ( Chauv. alg. norm. ) Partout

Grateloupia (Ag.)

G. Filicina. ( Ag. syst. alg. 241. ) Partout, notamment à la fontaine du Roi; au printemps et en été.

v. b. cylindricaulis. (Solier.)

G. frons magis gracilis cylindrica pyramidata; ramis inferioribus longioribus cum ramulis patentissimis brevibus; ramis superioribus brevibus; caulis apice nudo. (an. sp. dist. ?.) Ile de Riou; juin.

0. C. simplex. (Solier.)

G. caulis magis cylindricus simplicissimus utrinque ramis rectis brevioribus subpinnatus. Cap Croisette.

G. Dichotoma. (J. Ag. alg. medit. et adr. p. 103.) Endéoumé, cap Croisette; en mai et juin.

G. Verruculosa. , Grew. J. Ag. alg. medit. et adr. p. 103.) Cap Croisette, Montredon, l'Estac , Endéoumé; d'avril à å juin.

.

.

Gigartina (Lamour.) G. Teedii. \Lamour. J. Ag. alg. medit. et adr. p. 104.) Chåteau d'If; en été, rare.

G. Acicularis. (Lamour. J. Ag. l. c. p. 105.) Arenc, Montredon,

Chrysymenia. (Ag.) Ch. Ventricosa. (J. Ag. alg. medit. et adr. 106.) Marseille, d'après M. J. Agardh.

.

Ch. Pinnulata. (J. Ag. I. c. 106. ) Arenc; avril, très-rare. Ch. Uvaria. (J. Ag. l. c. ) Montredon; au printemps et en

. été.

Ch. Clavellosa. (J. Ag. I. c. ) Arenc, rare.

Sous-tribu II. Chondriées.

[ocr errors]

Chylocladia (Grev.) Ch. Phalligera. (J. Ag. alg. medit. et adr. p. 110.) Endéoumé, cap Croisette, Estac; avril å juin.

Ch. Parvula. (Grev. alg.brit. p. 119.) (J. Ag. l. c. p. 111.) Mêmes localités, mêmes époques.

Ch. Mediterranea. (J. Ag. l. c. p. 112.) Montredon et Endéoumé; d'avril à juin.

Ch. Kaliformis. (Grev. J. Ag. 1.c. p. 111.) Cap Croisette ; en mai.

v. b. brevirama. (Solier.)

Ch. gracilior, ramulis brevibus sublanceolatis basi attenuatis subpedunculatis spherospora gerentibus. Au cap Croisette; mai.

[ocr errors]

.

Ch ? Repens. (Solier.)

Ch? repens; ramis radicalibus angustatis cylindricis intricatis; frondibus ramis ramulisque compressis coarctatoarticulatis ; adultioribus ramis elongatis angustioribus subcylindricis; ramis brevibus ovalibus. (an Ch. articulata var. ?) Endéoumé; île de Riou; avril à juin.

ܪ

Laurencia (Lamour.)
L. Tenuissima. (Lamour. Ag. sp. 352.) Arenc, rare.

.

[ocr errors]

L. Dasyphylla. (Lamour. Ag. sp. 350.) Partout.

L. Pinnatifida. (Lamour. Ag. sp. 337.) Partout ; printemps et été.

v. osmunda. (Duby Bot. gall. 951.) Montredon, Arenc; en été.

L. Obtusa. ( Lamour. Ag. sp. 340. ) Partout ; printemps et

été.

L. Papillosa. ( Ag. sp. 344. ) Arenc; en été.

L. Hybrida. ( Lenormand in Bot. gall. 951. ?) Montredon ; fin de mars.

Bonnemaisonia ( Ag. )

B. Asparagoïdes. (Ag. sp. 1. p. 197.) Arenc; cap Croisette; d'avril à juin.

Sous-Tribu III. Sphaerococcoïdées.

Hypnæa (Lamour. )

H. Musciformis. (J. Ag. alg. medit. ct adr. p. 150.) Partout;

) printemps et été.

H. Armata. (J. Ag. l. c. p. 149.) Arenc; d'avril en juin.

H. Confervoïdes. (J. Ag. l. c. p. 149. ) Partout; printemps et été.

Gracilaria ( Grev.. ) G? Helminthochorton. (J. Ag. alg. medit. et adr. 142.) Arenc ; rare.

Rhodomenia ( Ag. ) R. Jubata. (Grev. alg. brit. p. 91.) Arenc; Montredon, en été.

R. Palmella. ( Grev. alg. brit. p. 88. t. 12.) Arenc; Montredon, en été.

v. b. nicaeensis. (J. Ag. alg. medit et adr. 153.) Montredon en été, dans les fentes des rochers à l'ombre.

R. Squamariæ. (De Notaris alg. mare ligust. p. 22.) Parasite, sur le Peyssonellia squamaria, quelquefois libre.

[ocr errors]

Sphaerococcus ( Ag.) S. Coronopifolius. (J. Ag. alg. medit. et adr. 154.) Partout, printemps et été.

Sous-Tribu IV, Delesseriées,

Plocamium ( Lamour. ) P. Vulgare. (Lamour. ess. thal. in ann. Mus. 20. p. 137.) Partout, à diverses époques.

Microcladia ( Grev.) M. Glandulosa. (Grev.) Delesseria glandulosa. (Ag. sp. 182.) Château d'If, en juin, rare.

Nitophyllum ( Ag.) N. Hilliae. (Grev.alg. brit. p. 80.) Cap Croisette, juin, rare.

N. Ocellatum, ( Grev. alģ. brit. J. Ag. alg. medit. et adr. p. 156. ) Partout, printemps et été,

« السابقةمتابعة »