صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

N. Laceratum. (J. Ag. alg. l. c.)

v. a. uncinatum (Solier) Halimenia uncinata (Bory.) Partout; à diverses époques, parasite.

Delesseria (Lamour ).

D. Hypoglossum. var. a. ovalifolia (J. Ag. alg. medit. et ̧ adr. p. 157.) Endéoumé; cap Croisette, Montredon, avril à juin.

v. b. spatulifolia (Solier)

D. frondibus primariis angustatis brevioribus intricatis, foliolis ovato-spathulatis latioribus saepe undulatis, soris longioribus a medio foliorum usque versus apicem attingentibus aliquando subinterruptis. (an. spec. dist. ?) Les mêmes localités et aux mêmes époques.

Sous-Tribu V. Rhodomélées

Rhodomela (Ag.)

R. Scorpioïdes. (Ag. syst. 200) Arenc, rare.
R. Pinastroïdes. (Ag. syst. 200.) Partout.

Volubilaria (Lamour,)

V. Mediterranea, (Lamour. in dict. clas. 5. p. 387.) Arenc; rejetée par les vagues au printemps et en été.

Acanthophora (Lamour.)

A. Triangularis. (Gail. Dict. des sc. nat. t. 53. p. 363. j Arenc, très-rare.

Rytiphlaea (Ag. )

R. Tinctoria. (Ag. syst. 160.) Arenc et Montredon, printemps et été.

II. Diaphysistée.

A. Double fructification, tetraspores et polyspores renfermant des spores nombreux dans un périspore hyalin.

TRIBU VII. CERAMIÉES.

Dasya (Ag.)

D. Simpliciuscula. (Ag. sp. p. 122.) Endéoumé, Montredon, cap Croisette, de mars en juin.

D. Arbuscula. ( Ag. sp. 121.) Cap Croisette, Mourgion; de mai en juin.

Polysiphonia (Grev.)

P Spinella. (Ag. sp. 110.) Le golfe de Marseille.

P. Secunda. (Ag. sp. 106. ) Partout, parasite.

P. Stricta. (Grev. fl. Ed. 309.) Partout.

P. Obscura. (Ag. sp. p. 108.) Le golfe de Marseille.

P. Nodulosa. (J. Ag. alg. medit. et adr. p. 126.) Le golfe de Marseille.

P. Subtilis. (De Not. J. Ag. alg. medit. et adr. p. 128.) Par

tout.

P. Perreymondii. (J. Ag. l. c. p. 131.) Montredon, Endéoumé, Arenc, rare, avril à juin.

P. Vestita. (J. Ag. l. c. p. 133.) Les mêmes lieux, plus fréquente.

P. Urceolata. (Grev. fl. Ed. 308.) Marseille, suivant M. Chauvin.

P. Subcontinua. ( Ag. sp. 62. ) Le golfe de Marseille.

P. Solierii. (J. Ag. alg. medit. et adr. p. 137.) Le golfe de Marseille.

*

P. Fœniculacea. (Ag. sp. 60.) Le golfe de Marseille, rare. P. Hirta. (J. Ag. alg. medit. et adr. p. 138. ) Le golfe de Marseille.

P. Flexella. (Ag. sp. 63.) Montredon, Arenc, l'Estac, de mars à juin.

P. Pennata. ( Ag. sp. 102. ) Partout, parasite.

P. Opaca. (Ag. sp. 97.) Endéoumé, sault de Maroc, Montredon, avril et juin.

P. Parasitica. (Ag. syst. 147.) Partout, parasite.

P. Ramulosa. ( Ag. sp. 98.) Le golfe de Marseille.
P. Wulfeni. (Ag. sp. 95.) Partout.

La salure de l'eau influe souvent sur la nature des algues que produisent la mer et les étangs salés, je pense que la Polysiphonia fœniculacea rejetée quelquefois sur les côtes de Marseille, y a été apportée par les bateaux pêcheurs venus des environs des étangs salés. Voici la note des différents degrés de salure de quelques eaux salées du département, extraite de la statistique de M. de Villeneuve, joint à celle de la végétation que j'y ai vu dominer.

[merged small][ocr errors]

Le Polysiphonia ramnlosa (Ag.) est l'algue dominante.
Étang d'Istres.

[ocr errors]

Le Polysiphonia faniculacea (Ag.) est très-abondante.
Étang de la Valduc.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors]

122 id.

23 id.

L'Oncobyrsa castagnei, ( Brébisson) est presque la seule algue qu'on y rencontre.

Callithamnion (Lyngb. )

C. Barbatum. (Ag. sp. 181.) Le golfe de Marseille suivant Schouesboe.

C. Irregulare. (J. Ag. alg. medit. et adr. p. 76. ) Cap Croisette, juin, rare.

C. Cruciatum. (Ag. sp. 160.) Arenc et Montredon, printemps et été.

C. Oppositifolium. (J. Ag. alg. medit. et adr. p. 71.) Golfe de Marseille.

C. Plumula. (Ag. sp. 164.) Arenc, Montredon, en été

rare.

C. Turneri. (Ag. sp. 160. ) Arenc.

C. Seminudum. (Ag. sp. 167.) Arenc et Montredon.

C. Tripinnatum. ( Ag. sp. 168.) Arenc, au printemps,

rare.

C. Arbuscula. ( Lyngb. t. 38.) Arenc, prinptemps rare.

C. Versicolor. (Ag. sp. 170.) Cap Croisette, en juin peu

commun.

C. Grande. (J. Ag. alg. medit. et adr. p. 73.) Ile de Riou où il a été trouvé par M. Derbès, en juin.

C. Granulatum. (Ag. sp. 177. ) Cap Croisette, juin.

Griffitsia (Ag.)

G. Irregularis. (Ag. sp. 130.) Montredon et cap Croisette; au printemps et en été.

G. Secundiflora. (J. Ag. symb. p. 39.) Arenc, Endéoumé; en fructification en octobre.

G. Sphaerica. (Schousb. Ag. sp. 130.) Arenc.

G. Schousboei. (Mont. in. P. Web. otia hisp. p. 4 t. 40. ) Montredon, Estac, cap Croisette, mars, avril et mai.

Wrangelia (Ag.)

W. Penicillata. (Ag. sp. 138.) Arenc, suivant M. J. Agardh.

W. Multifida. (J. Ag. symb. p. 38.) Château d'If, cap Croisette, Riou, mai et juin.

Spyridia (Harv.)

S. Filamentosa. ( Harv. Br. fl. p. 336.) Arenc, en été.
S. Clavulata. (J. Ag. alg. medit. et adr. p. 80.) Estac,

mai.

Ceramium (Ag.)

C. Ciliatum. (Ag. sp. p. 153. ) Partout.
C. Diaphanum. ( Ag. sp. 150.) Partout.
C. Rubrum. (Ag. sp. 146.) Partout.

v. b. secundatum. ( Ag. syst. 136. ) Partout.

v. c. implexo-contortum ( Solier) C. intricatum sub

spiraliter contortum. Endéoumé, en avril.

Crouania (J. Ag. )

C. Attenuata. (J. Ag. alg. medit. et adr. 83.) Cap Croisette, mai.

B. Reproduction par des sporidies douées de mouvement, ou par des spores isolés, dits coniocysles.

TRIBU VIII. ECTOCARPÉES.

« السابقةمتابعة »