صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

TRIBU IV. PHASÉOLÉES.

Phaseolus ( Lin. )
Ph. Vulgaris. (Savi. mem. 5. p. 14). Cultivé. O.
Ph. Haematocarpus. (Savi. mem. 3. p. 20. f. 17.

(DC. Prod. v. 2. p. 593.)

Ph. volubilis procerus glabriusculus, foliolis ovatis acuminatis, racemis folio brevioribus, legumine recto toroso mucronató, immaturo maculis sanguineis notato , semine ovato turgido variegato. Cultivé. O.

Dolichos / Lin.)

( D. Melanophthalmus. (DC. Prod. v. 2. p. 400 ).

D. Caule subvolubili foliisque glabris, pedunculis folio longioribus, flores 2-3 subumbellatos apice gerentibus, leguminis rostro recto, aut subrecurvo. Cultivé, connu en Provençal sous le nom de Baneto; Fayoou négré. O.

TRIBU V. CASSIÉES.

Cercis ( Lin. ) C. Siliquastrum (Lin. sp. 534). Cultivé et subspontané. ty.

Rosacées.

TRIBU I. AMYGDALÉES.

Amygdalus ( Tourn. ) A. Communis. ( Lin. sp. 677). Cultivé; fl. en mars. .

Persica ( Tourn. )

P. Vulgaris. (Mill. Dict. n. 1). Cultive; 11. en avril. h.

Armeniaca ( Tourn. )

A. Vulgaris. ( Lam. Dict. 1. p. 2 ). Cultivé; fl. en avril. tj.

Prunus (Tourn.)

P. Spinosa. ( Lin. sp. 681 ). Dans les haies; 11. en avril. . P. Domestica. (Lin. sp. 680 ;. Cultivé; fl. en avril et

mai. h.

Cerasus ( Juss. ) C. Duracina. (DC.H. fr. 4. p.483). Cultivé; sl. en mai. t. C. Juliana, (DC. fl. fr. 4. p. 482 ). Cultivé; fl. en mai. 5. C. Caproniana. ( DC. fl. fr. 4. p. 482 ). Cultivé; fl. en

mai. h.

TRIBU II. SPIRÉACÉES.

Spiraea ( Lin. )

S. Filipendula. (Lin. sp. 702). Notre-Dame-des-Anges ; fl. en juin. 4.

TRIBU III. DRYADÉES.

Geum ( Lin. ) G. Urbanum. (Lin. sp. 716). Dans les lieux couverts; fl. en juin et juillet. 2.

Rubus Lin.).

(

R. Caesius. (Lin. sp. 706). Dans les champs; fl. en juin. h.

R. Corylifolius. (Smith. fl. Brit. p. 542 ). Aux Aygalades; fl. en juin. t.

R. Fruticosus. (Lin. sp. 707). Dans les lieux incultes; f1. en juin et juillet. h.

R. Tomentosus. (Willd. sp. 2. p. 1083). Garlaban ; fl. en juin et juillet. b.

.

>

Potentilla ( Nestl. )

P. Subacaulis. ( Lin. sp. 715 ). Sur le sommet de la tête de Carpiagne; fl. en juin. 4.

P. Reptans. ( Lin. sp. 714). Le long des haies; les champs humides, fl. en juin. 4.

P. Opaca. (Lin. sp. 713). Dans les lieux secs; fl. en ayril. 4.

P. Hirta. (Lin. sp. 712). Dans les lieux secs et montueux; fl. en mai. 4.

Agrimonia ( Tourn). A. Eupatoriu. ( Lin. sp. 643). Dans les prés; fl. en juin et juillet. 4.

TRIBU IV. SANGUISORBÉES.

Poterium ( Lin. ) P. Sanguisorba. ( Lin. sp. 1411 ). Sur les pelouses; fl. en mai et juin. 2.

[blocks in formation]

R. Arvensis. ( Lin. mant. 245 ). Dans les baies; fl. en juin et juillet. th.

R. Sempervirens. ( Lin. sp. 704). Aux petites Crottes et le long de l'Uveaune; fl. en juin. 5.

R. Canina. ( Lin. sp. 704). Dans les haies; fl. en juin. th.

R. Sepium. ( Thuil. fl. Paris ed. 2. p. 252 ). Les lieux secs et montueux; fl. en juin. t.

TRIBU VI. POMACÉES.

Crataegus ( Lindl. )

C. Pyracantha. ( Pers. Ench. 2 p. 37. ). Dans les baies. fl. en mai. h.

C. Oxyacantha. ( Lin. sp. 683.) v. Monogyna. Dans les haies; fl. en mai. h.

Amelanchier ( Medik. )

A. Vulgaris. (Mænch. Meth. 682). Montredon ; l'Estac; fl. en avril et mai. h.

Pyrus ( Lindl. )

P. Communis. (Lin. sp. 686 ). Cultivé; fl. en avril. $.
P. Malus. (Lin. sp. 686 ). Cultivé. fl. en mai. t.
P. Aria. (Ehr. Beitr. 4. p. 20). Garlaban; fl. en mai. h.

P. Sorbus. ( Gaertn. fruct. 2. p. 45. f. 87 ). Cultivé; fl. en

mai..

Cydonia ( Tourn. ) C. Vulgaris. (Pers. Ench. 2. p. 40 ). Dans les haies; fl. en avril et mai. .

Granatées.

Punica ( Tourn. ) P. Granatum. ( Lin. sp. 676.). Dans les haies, à Montredon; fl. en juin et juillet. 5.

Onagrariées.

Epilobium ( Lin. )

Ē. Montanum. ( Lin. sp. 494. ). Jarret, rare; fl. en juin. 4.

E. Hirsutum.. (Lin. sp. 494. v. a.) Le long des ruisseaux; fl. en juillet. 24.

E. Tetragonum. ( Lin. sp. 494). Sur le bord des eaux; fl. en juin et juillet. 2.

Haloragées.

Callitriche ( Lin. )

C. Verna. ( Lin. sp. 6. ). Dans les eaux tranquilles; fl. en mars et avril. O.

o

« السابقةمتابعة »