صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

TRIBU IV. PHASÉOLÉES.

Phaseolus ( Lin. )
Ph. Vulgaris. (Savi. mem. 3. p. 14). Cultivé. O.
Ph. Haematocarpus. (Savi. mem. 5. p. 20. f. 17.

(DC. Prod. v. 2. p. 393.)

Ph. volubilis procerus glabriusculus, foliolis ovatis acuminatis, racemis folio brevioribus, legumine recto toroso mucronató, immaturo maculis sanguineis notato semine ovato turgido variegato. Cultivé. O.

Dolichos ( Lin. )

D. Melanophthalmus. ( DC. Prod. v. 2. p. 400 ).

D. Caule subvolubili foliisque glabris, pedunculis folio longioribus, flores 2-3 subumbellatos apice gerentibus, leguminis rostro recto, aut subrecurvo. Cultivé, connu en Provençal sous le nom de Baneto; Fayoou négré. O.

TRIBU V. CASSIÉ ES.

Cercis ( Lin. ) C. Siliquastrum (Lin. sp. 534). Cultivé et subspontané. ty.

Rosacées.

TRIBU I. AMYGDALÉES.

Amygdalus ( Tourn. )
A. Communis. (Lin. sp. 677). Cultivé; fl. en mars. 5.

Persica ( Tourn. )

P. Vulgaris. (Mill. Dict. n. 1). Cultivé; fl. en avril. h.

Armeniaca ( Tourn.-)

A. Vulgaris. ( Lam. Dict. 1. p. 2 ). Cultivé; fl. en avril. tj.

Prunus ( Tourn.)

P. Spinosa. ( Lin. sp. 681 ). Dans les haies; fl. en avril. t. P. Domestica. (Lin. sp. 680). Cultivé; fl. en avril et

mai. h.

Cerasus ( Juss. ) C. Duracina. (DC. f. fr. 4. p. 483). Cultivé; 11. en mai. 5. C. Juliana, (DC. fl. fr. 4. p. 482 ). Cultivé; fl. en mai. h. C. Caproniana. (DC. f. fr. 4. p. 482). Cultive; f1. en

mai. 5.

TRIBU II. SPIRÉACÉES.

Spiraea ( Lin. )

S. Filipendula. (Lin. sp. 702). Notre-Dame-des-Anges ; fl. en juin. 24.

TRIBU IN. DRYADÉES.

Geum ( Lin. ) G. Urbanum. (Lin. sp. 716). Dans les lieux couverts; fl. en juin et juillet. 2.

Rubus ( Lin. ).

R. Caesius. (Lin. sp. 706). Dans les champs; fl. en juin..

R. Corylifolius. (Smith. fl. Brit. p. 542 ). Aux Aygalades; 11. en juin. t.

R. Fruticosus. (Lin. sp. 707). Dans les lieux incultes; fl. en juin et juillet. 5.

R. Tomentosus. (Willd. sp. 2. p. 1083). Garlaban ; fl. en juin et juillet. 5

Potentilla ( Nestl. )

P. Subacaulis. ( Lin. sp. 715). Sur le sommet de la tête de Carpiagne; fl. en juin. 4.

P. Reptans. ( Lin. sp. 714). Le long des haies; les champs humides, fl. en juin. 4.

P. Opaca. (Lin. sp. 713). Dans les lieux secs; fl. en avril. 2

P. Hirta. (Lin. sp. 712). Dans les lieux secs et montueux; fl. en mai, 4.

Agrimonia ( Tourn). A. Eupatoriu. ( Lin. sp. 643). Dans les prés; fl. en juin et juillet. 4.

TRIBU IV. SANGUISORBÉES.

Poterium ( Lin. )

P. Sanguisorba. ( Lin. sp. 1411 ). Sur les pelouses; fl. en mai et juin. 2.

[blocks in formation]

R. Arvensis. ( Lin. mant. 245 ). Dans les baies; fl. en juin et juillet. th.

R. Sempervirens. ( Lin. sp. 704). Aux petites Crottes et le long de l'Uveaune; fl. en juin. 5.

R. Canina. ( Lin. sp. 704 ). Dans les haies; fl. en juin. th.

R. Sepium. ( Thuil. fl. Paris ed. 2. p. 252). Les lieux secs et montueux; fl. en juin. .

TRIBU VI. POMACÉES.

Crataegus ( Lindl. )

C. Pyracantha. ( Pers. Ench. 2 p. 37.). Dans les baies. fl. en mai. 5.

C. Oxyacantha. ( Lin. sp. 683.) v. Monogyna. Dans les haies; fl. en mai. 5.

Amelanchier ( Medik. )

A. Vulgaris. ( Mænch. Meth. 682). Montredon ; l'Estac; fl. en avril et mai. 5.

Pyrus ( Lindl. )

P. Communis. (Lin. sp. 686 ). Cultivé; fl. en avril. .
P. Malus. (Lin. sp. 686 ). Cultivé. fl. en mai. h.
P. Aria. ( Ehr. Beitr. 4. p. 20). Garlaban; fl. en mai. t.

P. Sorbus. ( Gaertn. fruct. 2. p. 45. f. 87). Cultivé; fl. en

mai. t.

Cydonia ( Tourn. ) C. Vulgaris. (Pers. Ench. 2. p. 40 ). Dans les haies; fl. en avril et mai. h.

Granatées.

Punica ( Tourn. ) P. Granatum. (Lin. sp. 676.). Dans les haies, à Montredon; fl. en juin et juillet. p.

Onagrariées.

Epilobium ( Lin.)

E. Montanum. ( Lin. sp. 494. ). Jarret, rare; fl. en juin. 4.

E. Hirsutum.. ( Lin. sp. 494. v. a.) Le long des ruisseaux; fl. en juillet. 4.

E. Tetragonum. ( Lin. sp. 494). Sur le bord des eaux; fl. en juin et juillet. 4.

Haloragées.

Callitriche ( Lin. )

C. Verna. ( Lin. sp. 6. ). Dans les eaux tranquilles; fl. en mars et avril. O.

« السابقةمتابعة »