صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

1. Squarrosa. (Lin. sp. 1240.) Sur les hauteurs; fl. en juillet et août. 4.

1. Montana. (Lin. sp. 1241.) Les lieux secs et montueux; fl. en mai et juin. 4.

1. Crithmoïdes. (Lin. sp. 1240.) Aux îles; fl. en juillet et août. ..

1. Viscosa. (Ait. hort. Kew. ed. 1. v. 3. p. 223.) Les lieux secs et pierreux; fl. en septembre. 4.

Jasonia (DC.)

J. Glutinosa. (DC. prod. v. 5. p. 476.) Dans les lieux secs, aux expositions chaudes, fl. en septembre. 4.

Pulicaria (DC.)

P. Vulgaris. (Gaertn. fr. 2. p. 461. f. 173.) Dans les lieux humides et desséchés ; fl. en juillet. O.

P. Dyssenterica.) Gaertn. f. 2. p. 462.) Le long des fossés aquatiques; fl. en juillet et août. 4.

Sous-tribu V. Buphthalmées.

Astericus (Manch.)

A. Maritimus. (Manch. meth. 592.) Aux bords de la mer; fl. en juin. 4.

v. flore pleno. Montredon. Trouvé par M. Achintre, professeur de rhétorique au collège d'Aix.

A. Aquaticus (Manch. 1. c.) Notre-Dame de la Garde; fl. en juin et juillet. O.

Pallenis (Cass.)

P. Spinosa. (Cass. dict. 37 p. 275.) Dans les lieux incultes, sur les bords des sentiers; fl. en juin et juillet. O.

TRIBU III. SENÉCIONIDÉES.

Sous-tribu I. Mélampodinées.

Xanthium (Tourn. )

X. Strumarium. ( Lin. sp. 1400.) A l'embouchure de l'Uveaune; fl. eu juin et juillet. O.

X. Spinosum. (Lin. sp. 1400.) Dans les lieux incultes; fl. en juillet et août. O.

Sous-tribu II. Hélianthées.

Helianthus (Lin.)

H. Annuus.) Lin. sp. 1276.) Cultivé.
H. Tuberosus. ( Lin. sp. 1277.) Cultivé.

Bidens (Lin.)

B. Tripartita. ( Lin. sp. 1165.) Dans les lieux aquatiques; fl. en juin et juillet. O.

[blocks in formation]

Anthemis (DC.)

A. Încrassata. ( Leis. not. 129.) Sur le bord des champs; fl. en mai et juin. O.

A. Arvensis. Lin. sp. 1261.) Dans les champs; fl. en juin et juillet. O.

A. Maritima. (Lin. sp. 1263. ) Aux bords de la mer; fl. en juillet. 4,

A. Secundiramea. (Biv. Bern. cent. 2. (1807.) p. 10. n°. 10. f. 2. (DC. Prod. vol. 6. p. 10.)

A. caule herbaceo prostrato aut diffuso, ramis ascendentibus apice breviter aphyllis pubescentibus demum incrassatis 1-cephalis, foliis crassiusculis subpunctatis glabris pinnatipartitis, lobis incisis aut subintegris obtusis, rarius acutis; involucris squamis margine albido-membranaceis adpressis, receptaculi conici paleis oblongis vix acutis margine hyalinis tubo corollae paulò brevioribus. Montredon; fl. en juillet. O.

A. Altissima. (DC. fl. fr. 4. p. 203). Dans les champs; fl. en mai et juin. O.

Maruta (Cass.)

M. Cotula. (DC. Prod. vol. 6. p. 13). A Saint-Giniez ; 11. en juin et juillet. O.

Achillea (Neck.)

A. Millefolium. ( Lin. sp. 1267). Dans les prés; fl. en juin et juillet. 4.

A. Odorata. (Lin. sp. 1268). Les lieux secs et montueux ; fl. en juin et juillet. O.

A. Ageratum. (Lin. sp. 1264). Les prés de Montferrond; fl. en juillet et août. 4.

A. Tomentosa ( Lin. sp. 1264). Dans les lieux pierreux; fl. en juin et juillet. O.

Santolina (Tourn.)

S. Chamaecyparissus. (Lin. sp. 1179). Au sommet de SaintCyr et de la tête de Carpiagne ; fl. en juillet. ħ.

II. Division. Chrysanthémées.

Leucanthemum (Tourn.)

L. Vulgare. (Lam. fl. fr. 2. p. 137). Dans les près; fl. en mai et juin. 4.

Pyrethrum (Gaertn.)

P. Corymbosum (Willd. sp. 3. p. 2155). Dans le lieux. secs et montueux; fl. en juin et juillet. 4.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

A. Campestris. (Lin. sp. 1185). Montredon, fl. en août. .

A. Gallica. (Willd. sp. 3. p. 1824). v. b. congesta. (Duby. Bot. Gall. 277). Au bord de la mer; fl. en août. 4.

A. Vulgaris. (Lin. sp. 1188). Cultivée.

[blocks in formation]

H. Staechas. (DC. fl. fr. 4. p. 132). Dans les lieux secs et montueux ;'fl. en juin et juillet. 4.

Gnaphalium (Don. )

G. Luteo-album. (Lin. sp. 1196). Dans les lieux humides; fl. en juillet et août. O.

Filago (Tourn. )

F. Germanica. (Lin. sp. 1311). Dans les champs; fl. en juillet et août. O.

[merged small][ocr errors][merged small]

S. Vulgaris. (Lin. sp. 1216.) Dans les lieux cultivés; fl, au printemps et en été. O.

S. Crassifolius. (Wild. sp. 3. p. 1982.) A l'anse de l'Ourse, au Lazaret; fl. en juin. O.

S. Gallicus. (Vill. Dauph. 3. p. 230.) Dans les lieux secs et pierreux; fl. en juin et août. O.

« السابقةمتابعة »