صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[ocr errors]

1. Squarrosa. (Lin. sp. 1240.) Sur les hauteurs; fl. en juillet et aoûl. 4.

1. Montana. (Lin. sp. 1241.) Les lieux secs et montueux; fl. en mai et juin. 2.

1. Crithmoïdes. (Lin. sp. 1240.) Aux iles; fl. en juillet et août. 2..

1. Viscosa. (Aït. hort. Kew. ed. 1. v. 3. p. 223.) Les lieux secs et pierreux; fl. en septembre. 4.

Jasonia (DC.)

J. Glutinosa. (DC. prod. v. 5. p. 476.) Dans les lieux secs, aux expositions chaudes, fl. en septembre. 4.

[ocr errors]

Pulicaria (DC.)

ز

P. Vulgaris. (Gaertn. fr. 2. p. 461. f. 173.) Dans les lieux humides et desséchés ; fl. en juillet. O.

P. Dyssenterica.) Gaertn. f. 2. p. 462.) Le long des fossés aquatiques; fl. en juillet et août. 2.

Sous-tribu V. Buphthalmées.

Astericus (Manch.)

A. Maritimus. (Manch. meth. 592.) Aux bords de la mer ;

( fl. en juin. 4.

v. flore pleno. Montredon. Trouvé par M. Achintre, professeur de rhétorique au collége d'Aix.

A. Aquaticus ( Mænch. I. c.) Notre-Dame de la Garde ; fl. en jụin et juillet. O.

Pallenis (Cass.) P. Spinosa. (Cass. dict. 37 p. 275.) Dans les lieux incultes, sur les bords des sentiers ; fl. en juin et juillet. O.

[ocr errors]

TRIBU III. SÉNÉCIONIDÉES.

Sous-tribu I. Mélampodinées.

Xanthium (Tourn. )

X. Strumarium. ( Lin. sp. 1400. ) A l'embouchure de l'Uveaune; fl. eu juin et juillet. O.

X. Spinosum. ( Lin. sp. 1400. ) Dans les lieux incultes ; fl. en juillet et août. O.

Sous-tribu II. Hélianthées.

Helianthus (Lin.)

H. Annuus. ) Lin. sp. 1276.) Cultivé.
H. Tuberosus. ( Lin. sp. 1277.) Cultivé.

Bidens (Lin.) B. Tripartita. ( Lin. sp. 1165. ) Dans les lieux aquatiques ; f1. en juin et juillet. O.

[blocks in formation]

Anthemis ( DC. )

A. Incrassata. ( Lois. not. 129.) Sur le bord des champs ; 11. en mai et juin. O.

A. Arvensis. Lin. sp. 1261. ) Dans les champs ; fl. en juin et juillet. O.

A. Maritima. (Lin. sp. 1263. ) Aux bords de la mer; fl. en juillet. 7,

A. Secundiramea. (Biv. Bern. cent. 2. (1807.) p. 10. no. 10. f. 2.(DC. Prod. vol. 6. p. 10.)

A. caule herbaceo prostrato aut diffuso, ramis ascendentibus apice breviter aphyllis pubescentibus demum incrassatis 1-cephalis , foliis crassiusculis subpunctatis glabris pinnatipartitis, lobis incisis aut subintegris obtusis, rarius acutis; involucris squamis margine albido-membranaceis adpressis, receptaculi conici paleis oblongis vix acutis margine hyalinis tubo corollae paulò brevioribus. Montredon ; fl. en juillet. O.

1 A. Altissima. (DC. f. fr. 4. p. 203 ). Dans les champs; fl. en mai et juin. O.

Maruta (Cass.)

M. Cotula. (DC. Prod. vol. 6. p. 13). A Saint-Giniez ; 11. en juin et juillet. O.

Achillea (Neck.)

A. Millefolium. ( Lin. sp. 1267). Dans les prés ; fl. en juin et juillet. 4.

4. Odorata. (Lin. sp. 1268). Les lieux secs et montueux; fl. en juin et juillet. O.

1. Ageratum. (Lin. sp. 1264). Les prés de Montferrond; fl. en juillet et août. 4.

A. Tomentosa (Lin. sp. 1264). Dans les lieux pierreux ; fl. en juin et juillet. O.

[ocr errors][merged small]

Santolina (Tourn.)

1

S. Chamaecyparissus. (Lin. sp. 1179). Au sommet de SaintCyr et de la tête de Carpiagne ; fl. en juillet. th.

;

[ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]

L. Vulgare. (Lam. fl. fr. 2. p. 137). Dans les prés; fl. en mai et juin. 2.

Pyrethrum ( Gaertn.)

[ocr errors]
[ocr errors]

P. Corymbosum (Willd. sp. 3. p. 2155 ). Dans lear. lieux secs et montueux; fl. en juin et juillet. 4.

III. Division. - Artemisiées.

Artemisia (Lin. )

A. Campestris. (Lin. sp. 1185 ). Montredon, fl. en août. 4. A. Gallica. (Willd. sp. 3. p. 1824). v.b. congesta. (Duby. . .

. Bot. Gall. 277). Au bord de la mer; fl. en août. 4.

A. Vulgaris. ( Lin. sp. 1188). Cultivée.

Sous-Tribu IV. Gnaphaliées.

Helichrysum (D C.)

H. Staechas. (DC. fl. fr. 4. p. 132 ). Dans les lieux secs et montueux ;'fl. en juin et juillet. 4.

;

Gnaphalium (Don.)

G. Luteo-album. (Lin. sp. 1196). Dans les lieux humides; fl. en juillet et août. O.

Filago ( Tourn. )

F. Germanica. (Lin. sp. 1311). Dans les champs; fl. en juillet et août. O.

Sous-Tribri V. - Sénécionées.

Senecio (Less.)

S.Vulgaris. (Lin. sp. 1216.) Dans les lieux cultivés; fl, au printemps et en été. O.

S. Crassifolius. (Wild. sp. 3. p. 1982.) A l'anse de l'Ourse, au Lazaret; fl. en juin. O.

S. Gallicus. (Vill. Dauph. 3. p. 230.) Dans les lieux secs et pierreux; fl. en juin et août. O.

« السابقةمتابعة »