صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Je désire que cet opuscule soit agréable aux botanistes; je leur laisse bien des choses encore à faire pour bien connaître toute notre végétation; je forme le veu que leurs nouveaux efforts approchent, autant que possible, de ce noble but et je m'estimerai heureux d'avoir le premier essayé de leur en frayer la voie.

Montaud-lès-Miramas, le 11 novembre 1850.

1. PLANTES VASCULAIRES.

CLASSE PREMIÈRE. PLANTES DICOTYLEDONÉES.

SOUS-CLASSE PREMIÈRE. THALAMIFLORES.

Berbéridées.

Berberis. ( Lin. )

B. Vulgaris. (Lin. sp. 473). Vallon de l'Évêque, au sommet des collines de Saint-Marcel, M. Blaise, herboriste; fl. en mai. 5.

[ocr errors]

Fumariacées.

Fumaria. ( Tourn. )

F. Densiflora (D.C. cat. hort. monsp. 115) F. Micrantha (Lagas). Saint-Just, les Crottes. (Feu M. Minuti fils; fl. en

mai. O

[ocr errors]

F. Anatolica (Boissier in Pinard, plantes, exs. 1842. Diag. plant, n. 8. 1849, page 14). F. Kraliki (Jordan).

F. Glauco-virens; caulibus decumbentibus, foliolis ecirrhosis, foliorum laciniis planis angustė lineari-oblongis , racemis brevibus densiusculis; floribus abbreviatis, basi pallidissimis, apice intense purpureis; sepalis ovato oblongis (icutiusculis circum circà denticulatis , corollá dimidia

longioribus ejusque tubo latioribus; pedicellis floriferis valdè recurvis, bractea fructuque sesquilongioribus; fructu minute tuberculato, sphaerico apice rotundato subcompresso obsoletissimè basi carinato. Sainte-Marguerite, Saint-Tronc; MM. H. Piaget et Kralik; fl. en avril, mai.

Crucifères.

Mathiola. ( Brown.)

M. Coronopifolia. (DC. sy-st. 2, p. 173).

Caule erecto a basi ramosissimo, foliis linearibus dentatopinnatifidis, incanis, siliquis subtorulosis, breviter tricuspidatis, eglandulosis. Aux Catalans, sur la colline de MR Grassian; M. Blaise, herboriste; fl. en mai. th.

Arabis. ( Lin.)

[ocr errors]

A. Muralis. (Bertol. dec. ital. 2, p. 137.) Montredon; M. Marius Blaise; fl. en ayril. 2.

A. Gerardi. (Besser. in Koch. syn. fl. germ. p. 41.) Gren.-God. fl. fr. 1. 1, p. 102.)

Caule pilis ramosis adpressis scabro, foliis oblongis denticulatis pube ramosa adspersis, radicalibus in petiolum angustatis, caulinis a basi ad medium cauli adpressi's basi profunde cordato-sagittata sessilibus, auriculis deorsum cauli accumbentibus, siliquis erectis anguste linearibus compressis concinne torulosis subenerviis, seminibus anguste alatis reticulato - punctulatis. Saint-Louis, Montredon; fl.

. en avril et en mai. o.

Iberis. ( Lin. ) J. Ciliuta. (All. Ped. auct. 15. non Willd). ChâteauGombert, Saint-Antoine; M. Blaise, herboriste; fl. en été. .

Euclidium. ( Brown. )

E. Syriacum. (Brown in h. Kew. ed. 2. v. 4. p. 73.)

Siliculis scabris, stylo subulato persistente, foliis caulinis petiolatis lanceolatis. Aux Catalans, sur la colline de M°° Grassian; M. Blaise, herboriste; fl. en mai. O.

Sisymbrium. ( All. ) S. Sophia. (Lin. Sp. p. 922). Le long des chemins; M. le Professeur Derbès ; fl. en mai. O.

Senebiera. ( DC. ) S. Pinnatifida. (DC. mem. soc. h. n. Par. 144, t. 9). Saint-Just, bords de Jarret; M. H. Piaget, feu M. Minuti fils ; fl. en mai et juin. O.

Eruca. ( Tourn. ) E. Sativa. (Lam. fl. fr. p. 2, p. 496). Aux Catalans; fl. en mai; M. Blaise, herboriste O.

Enarthrocarpus. ( Labill. ) E. Blaisei. (Cast. herb.)

Siliquis compressis, longitudinaliter striatis, fere arcuatis. Racine simple, tortueuse. Tiges droites, multiples, courbécs à la base, de 3 à 6 pouces de hauteur cylindriques, couvertes

,

« السابقةمتابعة »