صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

T. Leprevostii. (Derb. et Sol.)

Filorum articuli alii steriles, alii fructiferi inflati, apicalis rotundatus. Endochroma varium, in cellulis fertilibus demum sporozoidum unicum paulatim efficiens, sporozoidum primo cellula hyalina tamquam perisporio obvolutum, tandemque libere natans.

Aux Aygalades, bassin du Chalet. Commencement de septembre.

T. Montagnei. (Derb. et Sol.)

Filorum articuli, (omnes fructiferi!) non inflati, apicalis abrupte mucronatus. Filum filo T. Agardhii crassius, cylindricum prope septum haud dilatatum, articulis inaequalibus, vel transversis, vel diumetro sesquilongioribus. Embouchure de l'Huveaune. En juin.

Conferva. (Ag.)

*Marines.

++. Rameuses.

C. Fracta. (Ag. syst. Alg. p. 109). Cap Croisette. En mai. C. Umbellata. Derb. et Sol.)

Fronde laete virenti, ramis primariis dichotomis erectis vel patentibus secundariis divaricatis patentibus alternis ramulos numerosos longitudine inaequales pluriesque verticillatos ferentibus, frondem fasciculis ramulorum multoties umbellatis constitutam efficientibus, ramis extremis simplicibus rarius dichotomis, articulis diametro 3-6 plo longioribus; granulis endochromatis inordinatim dispositis; sporozoidis magnis.

Endoume. En mai.

C. Arborescens. (Derb. et Sol.)

Fronde laete virenti, filo primario inferne indiviso quasi

truncum simulante, ramis et ramulis dichotomis; ramulis supernis secundis intra ramorum dichotomiam directis articulis brevibus, saepius 1/4-2, numquam 2 1/2, diametro longioribus. Sporozoidis mediocribus.

Sur toute la côte. En été.

C. Heteronema. (Ag. syst. Alg. 114). Endoume. En septembre.

** d'Eau douce.

++. Rameuses.

C. Sericea. (Lyngb.p. 153, t. 53). Trouvée dans les eaux de Jarret par M. Giraudi.

Chaetophora. (Schranck).

Ch. Indiviaefolia. (Ag. syst. Alg. 28). Jarret. En mai;

rare.

Bretonia. (Derb. et Sol.)

Fila libera, articulis aliis fructiferis, aliis sterilibus; fructiferis in vesicam inflatis; endochroma in junioribus secundum lineas longitudinales dispositum. Sporozoida numerosa, primum in glomerulum centrale, sporam unicam perisporio obvolutam simulans, condensata, dein libere natantia, demumque ex articulo inflato, determinato fora

mine exeuntia.

B. Vesicata. Derb. et Sol.) Conferva vesicata. (Ag.) Jarret; bassins du Jardin des Plantes, mares de Montredon. Au printemps.

B. Sporozoides naissant dans des organes particuliers et localisés (Cystocarpes), dont le développement a lieu à une époque déterminée de la végétation.

a. Cystocarpes communiquant dès l'origine et quelquefois constamment avec le reste de la fronde.

5 FAM. SIPHONÉES.

Bryopsis. (Lamour.)

B. Duplex. (Denot. giorn. bot. 1844, p. 321). B. intricata. (Derb. et Sol. mém. inéd.) Bains de la Méditerranée. En septembre.

Derbesia. (Sol.)

D. Lamourouxii. ( Sol. Ann. des sc. nat. 3r sér. t. 7, d. 157, pl. 9, f. 1-10). Pharo, Endoume, Bains de la Méditerranée, Château-d'If, Madrague de la ville. De février en juillet.

D. Marina. (Sol. loc. cit.) Endoume, Bains de la Méditerranée, Château-d'If, Madrague de la ville. De juin en septembre.

Halymeda. (Lamour.)

H. Tuna. (Lamour. Expos. meth. 27). Sur toute la côte et toute l'année. Fructifie en juillet.

b. Cystocarpes sans communication, dès l'origine de la fronde,

7° FAM. ECTocarpées.

Ectocarpus. (Lyngb.)

E. Granulosus. (Ag. syst. alg. 163). Endoume. Avril

E. Simpliciusculus. (Ag. spec. 2, p. 47). Arenc, sur le Posidonia. En avril.

E. Venetus. (Kützing Phyc. gener. p. 288). Madrague de la ville. En avril.

E. Secundus. (Derb. et Sol.)

Olivaceo-viridis, infra ramosus, supra ramosissimus intricatus, ramis ramulisque curvis subsecundis, articulis basilaribus diametro brevioribus, articulis apicalibus diametro multo longioribus ramulis inferis brevioribus alteris longissimis apice valde attenuatis. Cystocarpis subsessilibus elipticis axillaribus. Arenc, parasite. En février.

E.? Sphæricus. (Derb. et Sol.)

Frons repens tortuosa hic illic filamenta cylindrica basi attenuata incolorata et articulis basalibus brevissimis, transversis emittens. Cystocarpis sphæricis subsessilibus.

Parasite, sur diverses Mesogloiées, Bains de la Méditerranée; En juin (*).

Sphacelaria (Lyngb.) (**).

S. Tribuloides. (Menegh. ex J. Ag. alg. medit. 28). Endoume. En avril.

S. Bertiana. (Denotaris, Alg. mar. lig. sp. p. 32). Sur le Cladostephus verticillatus. Endoume. En septembre.

Giraudia. (Derb. et Sol.)

Frons rigida polysiphonia; utriculi fructiferi determinatis

(*) Les filaments incolores assez semblables à ceux que l'on rencontre chez les Elachistea (Aresch.), semblent éloigner cette espèce des autres Ectocarpus ; elle pourrait être regardée comme le type d'un genre particulier (Streblonema). La fronde est entreacée avec les filame de la périphérie de diverses Mesogloiées d'une telle manière Iqu'on la confondrait avec eux. (DERB. ET SOL.)

(**) Supprimoz du Catalogue, la Sphacelaria reticulata, qui est le Polysiphonia para(SOLIER).

silica.

locis circa frondem congestis, cylindrici axi perpendiculares ; sporozoida pauca foventes.

G. Sphacelarioides. (Derb. et Sol.)

Frons dichotoma, pauce ramosa, ramis elongatis.
Bains de la Méditerranée. En août.

8° FAM. MESOGLOIÉES.

Mesogloia. (Ag.)

M. Leveillei. (Menegh. Algæ Ital. et Dalm. fasc. 11, p. 283). Bains de la Méditerranée. En juin.

M. Vermicularis. (Ag. syst. alg. 51). Filets des pêcheurs. En août.

Liebmannia. (J. Ag.)

L. Leveillei. (Jacob Ag. alg. Medit. et Adr. 35). Bains de la Méditerranée, sous le télégraphe. En juin.

L. Mediterranea. (Derb. et Sol.) Estaque et Bains de la Méditerranée.

Castagnea. (Derb. et Sol.)

Frons gelatinosa teres, ramosa, laxe cellulosa, cellulis versus peripheriam subsolutis, fila articulata, subteretia et fasciculata, emittentibus. Fila fertilia primum simplicia, aut in apicem vix clavata, demum cellulis apicalibus inflatis sporozoida foventibus.

C. Polycarpa. (Derb. et Sol.)

Frons solida, cellulis fertilibus numerosis unilateraliter dilatatis et sæpe spiraliter contortis.

Bains de la Méditerranée. En juillet.

« السابقةمتابعة »