صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

A. Polyspores et tetraspores naissant dans des cellules de la périphérie.

1re TRIBU. DELESSERIÉES.

Aglaophyllum. (Montag.)

A. Gmelini. (Endl. mant. bot. suppl. 111, p. 52). Nitophyllum gmelini. (Grew.) Château-d'If, Endoume, Madrague de la ville. En avril et mai.

Le Nitophyllum hilliæ (J. Agardh.) paraît appartenir à cette espèce. Le nom d'Aglaophyllum doit remplacer celui de Nitophyllum.

A. Lenormandii. (Derb. et Sol.)

Frons tenerrima multoties palmato-laciniata, laciniis linearibus, hic illic ciliis spinosis marginatis. Soris oblongis in disco frondis sparsis, sæpius in medio serie longitudinali dispositis. Endoume. En juillet.

B. Polyspores naissant à l'extrémité transformée d'un rameau ou d'une ramule. Tétraspores naissant rarement dans les cellules de la périphérie.

2 TRIBU. CERAMIÉES.

Callithamnion. ( Lyngb. )

C. Irregulare. (Sol. in Cast. cat. p. 240). Cette espèce n'est point le C. irregulare selon J. Agardh, elle est donc à étudier ; sa fructification nous est totalement inconnue.

C. Variabile. ( Ag. sp. 2. p. 163). Madrague de la ville, Saut de Maroc. De mars en juin.

C. Caudatum. (J. Ag. symb. p. 86). Ile de Riou. En juin. C. Roseum var. b. tenue (Lyngb. tentam. p. 126, tab. 39, B). Parasite, sur le Codium adhærens.

C. Arbuscula. (Cast. cat. 240). Doit être supprimé ; c'est le Dasya arbuscula.

C. Rousselii. (Derb. et Sol.)

Obscure violaceum parvum cespitosum ad basim valde intricatum; filo primario ramisque linearibus infra apicem denudatum pinnatis vel bipinnatis, pinnulis apicalibus brevibus, basalibus multo longioribus sæpe interruptis. Tetrasporis in apice pinnularum sitis.

Violatre, un peu obscur en gazon et très-entremêlé à la base. Fil primordial et rameaux filiformes; ces derniers, nus au sommet, sont ensuite chargés de pinnules inégales, disposées pyramidalement; les supérieures étant très-courtes et les inférieures beaucoup plus longues et souvent interrompues par un espace où les pinnules sont avortées : quelquefois une de ces pinnules écartées est elle-même pinnée, ainsi que le rameau. Les tétraspores naissent dans la cellule apicale des pinnules. Articles des principales ramifications, trois ou quatre fois plus longs que le diamètre; et ceux des pinnules égaux, ou à peine plus longs.

Montredon. Au commencement d'août.

Griffithsia. (Ag.)

G. Opuntioides. (Jacob Ag. Alg. medit. et adr. p. 76). Cap Croisette. En mai.

G. Barbata. (Ag. sp. 2, p. 138). Cap Croisette et Madrague de la ville. En avril.

Ceramium. (Adans.)

C. Derbesii. (Sol. in Kütz. sp. alg. p. 687) Ile de Riou. En juin.

C. Elegans. (Ducluz. ess. p. 53). Montredon, Endoume. De

mars en juin.

3o TRIBU. GLOiocladiées.

Dudresnaia. (J. Ag.)

D. Purpurifera. (J. Ag. Alg. medit. et. adr. p. 85). Madrague de Montredon, dans les filets des pêcheurs.

D. Divaricata. (J. Ag. l. c. p. 85). Cap Croisette, Bains de la Méditerranée. En juin; rare.

Gloiosiphonia. (Berk.)

G. Capillaris. ( Berk. gl. of. brit. alg. t. 17, fig. 3). Cap Croisette et Estaque. En juin; rare.

Nemostoma. (J. Ag.)

N. Cyclocolpa. (Zanardini Sag. p. 50). Halymenia multifida. (J. Ag. symb. p. 19). H. curvicornis. (Sol. in Cast. cat. p. 163).

Jacob Agardh cite par erreur l'H. curvicornis au Châteaud'If; c'est l'H. multifida qui croît dans cette localité ; l'II. curvicornis n'a pas été encore trouvée sur nos côtes.

++. Polyspores à enveloppe celluleuse.

4 TRIBU. SPONGIOCARPÉES.

Chondrus. (Stack.)

Ch. Griffithsia. (J. Ag. Alg. medit. et adr. p. 95). Pharo.

En mars.

5 TRIBU. RHIZOPHYLLINÉES.

Fauchea. (Montag.)

F. Repens. (Montag. fl. d'Alg. p. 64). ( Kütz. sp. alg.p. 787). Madrague de Montredon, attachée aux filets des pêcheurs. En août.

Rhizophyllis. (Kütz.)

R. Squamariæ. (Kütz.sp. alg.p. 877). R. dentata. (Montag. fl. d'Alg. p. 63, pl. 15, f. 2). Delesseria squamaria (Mengh.) Rhodomenia pereptans (J. Ag.) Toute la côte et à peu près toute

l'année.

6o TRIBU. GASTÉROCARPÉES.

Halymenia. (Ag.)

H. Trigona. (J. Ag. Alg. medit. et adr. p. 98). Trouvée une seule fois à Arenc, rejetée. En septembre.

7° TRIBU. COCCOCARPÉES.

Cryptonemia. (J. Ag.)

C. Dichotoma. (J. Ag. alg. med. et adr. p. 100 ). Saut de Maroc. En juin.

Gelidium. (Grew.)

G. Pectinatum. ( Montag. fl. d'Alg. p. 108, t. 10, fig. 1.)

(Kütz. sp. alg. p. 765). Attaché aux filets des pêcheurs. En août.

G. Ustulatum. (J. Ag. Alg. médit. et adr. p. 102 ). Cap Croisette, Endoume, Château-d'If. De mars en octobre. (*)

Ginnania. (Montag.)

G. Furcellata. (Montag. fl. can. pl. cell 182). Endoume, Montredon, Arenc. De février en juin. (*)

8. Tribu. Chondriées.

Laurentia. (Lamour.)

L. Boryi. (Denot. Alg. mar. ligust. sp. p. 19). Endoume. En juin.

9 Tribu. Rhodomelées.

Dasya. (Ag.)

D. Spinella. (Ag. sp. Alg. p. 117). Filets des pêcheurs, Madragues de Montredon. En août.

D. Plana. (Ag. sp. Alg. p. 118). Filets des pêcheurs, vallon des Aufes. En septembre.

D. Elegans. (Ag. sp. Alg. 2, p. 117). Filets des pêcheurs. Montredon. En août.

(*). Les tétraspores du Grateloupia verrucosa ( Ag. in Cast. cat. p. 233) sont divisés zonalement comme chez les Hypnea; on doit donc le sortir du genre Grateloupia. (Derbès et Solier).

(**). On doit supprimer le Gigartina teedii (Lamour. Cast. cat. p. 253), qui n'a pas été encore rencontré sur nos côtes. (Solier).

« السابقةمتابعة »