صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Polysiphonia. (Grev.)

P. Variegata. (J. Ag. Alg. medit. et adr. p. 129). P. delphina. (Denot.) Grands bains, nouveau Port et Pharo. De mars en juin.

P. Strictioides. (Derb. et Sol.) Hutchinsia strictioides. (Lyngb. tentam. p. 114, t. 35). Endoume. Avril.

P. Giraudii. (Derb. et Sol.)

Minor; filo primario e basi ramoso, inferne cellulis irregularibus inaequalibus repleto, ramis elongatis patentibus, ramulis ramellisque adscendentibus, obsitis circumscriptione anguste et acute pyramidatis, ramellis paucis laxe fasciculatis subcorymbosis; articulis paucis siphoniis; articulis ramorum transversis cellulis quadratis ad peripheriam farctis. Polysporis subsessilibus.

Endoume, sur le Nemalion lubricum. De février en juin. P. Derbesii. (Solier in Kutz. sp. Alg. p. 829).

Fronde irregulariter ramosa, vage cellulosa tantum modo versus apicem septata; ramis elongatis patentibus vel subadscendentibus, ramellis brevibus, divaricato-ramosis patentissimis et apice penicillis obsitis. Estaque et Saut de Marroc. Juin (*).

10. Tribu. Sphaerococcoïdées.

Gracilaria. (Grev.)

G. Compressa. (Grev. Alg. brit. p. 125). Cap Croisette, Château-d'If. Fin juin, juillet. Trouvée par M. Giraudi.

(*) Supprimez le Rytiphlea scorpioides (Rhodomela, Ag. Cast. cat. p. 237 ) qui ne se trouve pas sur nos côtes.

(Solier.)

Rhodomenia. (Grev.)

R. Bifida. (Grev. Alg. brit 86). Endoume. En avril.

APPENDIX.

Mes amis, MM. Derbès et Solier, n'ayant pas compris dans leur classification des Algues, les Diatomées, les Bacillariées et les Oscillariées qu'ils considèrent, peut-être avec raison, comme appartenant plutôt au règne animal qu'au règne végétal, je place dans cet appendix un Microcoleus qui croît dans les salines de Berre, et dont M. le docteur Montagne, à qui je l'ai communiqué, a bien voulu me donner la diagnose, et deux Seytonema assez fréquents dans notre territoire.

Microcoleus. (Desmaz.)

M. Corium. (Montag. in litt.)

« Primum fluitans dein stratum crassum pannosum coria<< ceum saturale viride efformans; vaginis hyalinis rugulo«sis subsimplicibus centimillimetrum crassis utrinque at«tenuatis, interdum altero fine divisis, filis inclusis nume«rosis implicatis, 0,005, mm. crassis, aeruginosis articula<tis cylindricis aut ad genicula subconstrictis, intus tenuis« sime granulosis, articulis diametro aequalibus aut duplo << longioribus.

<< Habite dans les eaux des salines de Berre.

« Cette espèce diffère du M. salinus (nob.) (Chthonoblastus « salinus) Kütz.sp.Alg.p.262) soit par son mode de végétation, << soit par l'association d'un grand nombre d'individus, de ma<< nière à former une couche épaisse et coriace, soit enfin par << la grosseur d'un bon tiers plus grande des filaments, qui

<< dans la plante de M. Kützing, à qui j'en dois un exemplaire, << ont à peine 0,003, mm. de diamètre. » Montagne.

L'on se sert de cette production pour les travaux de la saline de Berre. En décembre l'on introduit l'eau dans les tables et on la laisse séjourner à la hauteur d'usage, qui est faible. Le Microcoleus s'y développe bientôt avec un rapide accroisse.. ment et forme une sorte de stratum épais et très-serré ; à la fin de sa vie, ou quand il est privé d'eau, ce Microcoleus jaunit, mais conserve son adhérence, de façon que si un vent violent vient à souffler, il est soulevé par larges plaques, comme le serait un linge; souvent les tables couvertes de cette production présentent ça et là des boursouflures comme de grosses vessies, ce qui peut faire présumer qu'indépendamment du feutre de ses filaments, il y a quelque matière gommeuse qui transude autour d'eux et les réunit; d'ailleurs, au toucher, on sent quelque chose de visqueux. En perçant ces vessies et approchant une bougie allumée on reconnaît un gaz inflammable. Ce stratum de Microcoleus sert pour obtenir le sel parfaitement blanc; on le forme sur les planches ainsi couvertes de cette algue et on l'enlève ensuite, sans qu'il ait été en contact avec la terre.

Cette curieuse production a été découverte par M. Dol, directeur d'une saline aux Martigues, qui la fit connaître à M. Agard, propriétaire des grandes salines de Berre, à l'obligeance duquel, je dois d'avoir pu l'observer avec facilité dans tout son développement.

Scytonema. (Bory.)

S. Turfosum. (Kützg. sp. Alg. p. 305). Sur les pierres et les rochers où l'eau suinte.

S. Byssoideum. (Ag. syst. Alg. 39). Berk, gl, of. brit. Alg.19, f. 1). Sur de vieux trones.

CLASSIFICATION

Des Algues des environs de Marseille

1. SPOROZOIDÉES.

Spores mouvantes et munies de cils vibratiles; anthéridées nulles ou inconnues.

A. Sporozoïdes naisssant dans toutes les cellules de la fronde, ou dans des cellules particulières, mais developpées simultanément avec les autres et semblables à elles, ou en différant peu.

1. Famille. Palmélées.

2. Famille. Nostochinées.

Protococcus. (Ag.)

Nostoc. (Vauch.)

Rivularia. (Ag.)

3. Famille. Ulvacées.

4. Famille. Confervées.

Sphaerozyga. (Ag.)

Tetraspora. (Desv.)
Ulva. (Ag.)

Phyllactidium. (Kütz.)
Petalonia. (Derb. et Sol.)
Colpomenia. (Derb. et Sol.)

Hydrodictyon. (Roth.)
Hormiscia. (Friès).

Tribonema. (Derb. et Sol.)
Tiresias. (Bory.)

Conferva. (Ag.)

Chaetophora. (Schranck.)

Bretonia. (Derb. et Sol.)

B. Sporozoïdes naissant dans des organes particuliers et localisés (Cystocarpes) dont le développement a lieu à une époque déterminée de la végétation.

a. Cystocarpes communiquant dès l'origine et quelquefois constamment avec le reste de la fronde.

5. Famille. Siphonées.

6. Famille. Caulerpées.

Bryopsis. (Lamour.)
Derbesia. (Solier).
Hydrogastrum. (Desv.)
Valonia. (Ag.)

Codium. (Ag.)

Dasycladus. (Ag.)

Halymeda. (Lamour.)

Flabellaria. (Lamour.)

b. Cystocarpes sans communication dès l'origine de la fronde.

7. Famille. Ectocarpées.

8. Famille. Mésogloiées.

9. Famille. Sporochnées.

Ectocarpus. (Lyngb.)
Sphacelaria. (Lyngb.)
Cladostephus. (Ag.)
Giraudia. (Derb. et Sol.)

Mesogloia. (Ag.)
Liebmannia. (Jac. Ag.)
Castagnea. (Derb. et Sol.)
Corynephora. (Ag.)
Nereia. (Zanard.)

Sporochnus. (Ag.)
Stilophora. (J. Ag.)
Arthrocladia. (Duby.)
Striaria. (Grev.)

« السابقةمتابعة »