صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

de poils sub-roides blancs, feuilles roncinées, ayant le lobe terminal, large et obtus et un lobe latéral moins grand, aussi obtus, petioles assez long relativement à la longueur de la feuille, toutes les feuilles recouvertes des mêmes poils que la tige; fleurs en épis, jaunes; calices à divisions obtuses et poilues; les pétales sont plus longs que le calice du double environ; siliques droites, parallèles à la tige, et rapprochées contre elle, mais un peu arquées, roides, poilues, fortement striées, un peu toruleuses et toutes entourées de bractées.

Cette espèce diffère de l'E. arcuatus par sa silique un peu comprimée, et toujours accompagnée de bractées et par ses fleurs jaunes, de l'E. lyratus par sa silique non noduleuse et l'absence de veines purpurines sur ses pétales, et enfin de l'E. pterocarpus, parce qu'elle n'a pas sur sa silique des ailes membraneuses.

En donnant, à cette jolie espèce le nom de l'inventeur, je reads hommage à ses productives et incessantes recherches. Sous le Fort Saint-Nicolas; fl. en mai; M. Blaise, herboriste. O.

Cistinées.

Cistus. (Tourn.)

C. Ledon. (Lam. dict. 2, p. 17). Indiqué à Marseille par la flore de MM. Grenier et Godron, vol. 1, p. 166. 4.

Helianthemum. (Tourn.)

H. Niloticum (Pers, syn. 2, p. 78.) Au Lazaret de Marseille, suivant Mutel; fl. en mai et juin. O.

H. Guttatum (Mill. Dict. n° 18.) Montredon; fl. en juin et juillet. O.

Cariophyllées.

Dianthus. (Lin. )

D. Virgineus ( Lin, sp. 590. ) Sur les coteaux incultes; fl. de juillet à septembre. 4.

D. Sylvestris (Jacq. coll. 1. p. 237. ic. rar. t. 82.) var. a. Scheuchzeri, (Reich.) Montredon; M. H. Piaget; fl. en juin et juillet. 4.

Le D. Caryophyllus ne se trouve pas à l'état sauvage, aux environs de Marseille.

Silene. (Lin.)

S. Dichotoma (Ehrh. Beits. 7. p. 144).

Racemis terminalibus geminis multifloris, floribus alternis, calycibus tubulosis subventricosis decemstriatis aveniis hirsutis, sub anthesi cum pedicello brevissimo cernuis fructiferis ovatooblongis erectis, dentibus calycis ovatis acutis, petalis ultra medium bifidis retuso-coronatis, foliis elliptico-lanceolatis acuminatis, infimis spathulatis. Au Prado, Arenc; M. Blaise, herboriste; fl. en mai. O.

Saponaria. (Lin. )

S. Porrigens. (Lin. Mant. 239).

Caule erecto, ramis divaricatis piloso-viscidis, floribus longe pedunculatis axillaribus, pedunculis filiformibus, calycibus teretibus, fructibus ovoideis pendulis; foliis lanceolato-linearibus.

Nouveau port, aux Catalans, sur les terrains bouleversés au Rouet, aux alentours des moulins à huile de graines; M. Blaise, herboriste; fl. en mai. O

Buffonia. (Sauv.)

B. Macrosperma (Gay. monogr. ined in Gren et Godr. fl. fr. v. 1, p. 248); fl. en juin et juillet. O.

B. Tenuiflora (Lin. sp. 179). (Gren et Godr; fl. fr. v. 1, p. 249). Même époque de floraison. O.

Ces deux espèces sont comprises dans le B. Annua, (Duby bot. gall. 80). Les trois espèces que nous possèdons peuvent se distinguer par les caractères suivants :

1.

2.

Vivace, huit Etamines.

Annuelles, deux à quatre Etamines.
Sépales à 5 nervures prolongées presque
jusqu'au sommet.

Sépales à 3 nervures confluentes bien

avant d'arriver au sommet.

Holosteum. (Lin.)

B. Perennis.

2.

B. Macrosperma.

B. Tenuifolia.

L. Umbellatum. (Lin. sp. 130). Notre-Dame-des-Anges; M. le professeur Derbès; fl. en mars et avril. O.

Spergularia. (Pers.)

S. Salsuginea. (Fenzl. in Ledeb. fl. Ross. 2, p. 166). (Gren. et Godr. fl. fr. t. 1, p. 275).

Annua, multicaulis, caulibus in orbem prostratis demum erectiusculis squarroso ramosissimis apice sæpè glandulosopubescentibus, foliis carnosis tenue filiformibus glabris; juniorum fasciculis axillaribus nullis vel paucissimis, stipulis minutis vix micantibus late ovatis breve acuminatis plerumque fissis, cymis summe multifloris inferne bis vel ter dichotomis demum racemiformibus minute foliaceo demum solum stipulaceo bracteatis plerumque glanduloso puberulis, calycis laciniis ovalibus vel oblongis obtusissimis (ad summum 1-Lin, longis)

petalis roseis, staminibus 2-3. Capsula subglobosa: valvulis calycem æqualibus vel subsuperantibus marginibus apiceque. inflexis, seminibus minutissimis pyriformibus scabriusculis, Bonneveine; en été. O.

Arenaria. (Lin.)

A. Modesta. (Dufr. ann. gen. 7, p. 291).

Pubescenti - viscidula erecta gracilis subdichotoma, foliis oblongo-linearibus, infimis ovato-ellipticis, pedunculis filiformibus demùm divaricatis, sepalis lanceolatis acutis enerviis, petalis ovato-oblongis vix calycis longitudine, capsulis ovatis apice 6-valvibus calycem subæquantibus.

Notre-Dame-des-Anges, à droite du sentier qui conduit à Mimet; retrouvée par M. le professeur Derbès, dans le vallon qui sépare le sommet de St-Cyr de la tête de Carpiagne; fl. en juin. O.

Linées.

Linum. (C. Bauh.)

L. Angustifolium. (Huds. Angl. 134). Dans les prés; M. le capitaine Solier; fl. en mai. 2.

L. Nodiflorum (Lin. sp. 401).

Glabrum, foliis lanceolatis lævibus basi biglandulosis, inferioribus alternis, floralibus oppositis, paniculæ ramis subdichotomis, pedicellis brevissimis, calyce longitudine foliorum. Colline de MTM Grassian aux Catalans; M. Blaise, herboriste; fl. en mai. O.

Géraniacées.

Erodium. (L'Hėrit.)

F. Moschatum. (Willd. sp. 3, p. 631). Jarret, fort St-Ni

colas, Mazargue; M. H. Piaget, M. Blaise, herboriste; fl. en avril. O, refl. en septembre.

SOUS-CLASSE SECONDE. CALYCIFLORES.

Légumineuses.

Anagyris. (Tourn.)

A. Fætida. (Lin. sp. 534). Indiqué à Marseille dans le Botanicon Gallicum de M. Duby et dans la Flore Française de MM. Grenier et Godron, probablement par erreur; le plus proche de Marseille où j'ai rencontré l'Anagyris, c'est à l'entour de l'ancienne abbaye de Mont-Major près d'Arles, et peut-être y provient-il d'anciennes cultures. h.

Calycotoma. (Link.)

C. Spinosa. (Link enum, alt. hort. Berol. 2, p. 225). Les montagnes de la Gineste; fl. en mai. ħ.

Ononis. (Lin.)

O. Ramosissima. (Desf. atl. 2, p. 42, tab. 186), SainteMarguerite, Montredon; en juin. ħ.

Anthyllis. ( Lin. }

A. Cytisoides. (Lin. sp. 1013). Montredon? Selon l'herbier de M. H. Piaget; fl. en mai. †.

« السابقةمتابعة »