صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[merged small][ocr errors]
[ocr errors]

u. Braunii. (Gren. et Godr. f. Fr. T. 1, 393). M. Arenaria. (Ten. prod. 45. non Rhod.)

Caulibus procumbentibus , foliolis obovatis denticulatis , stipulis subdentatis integerrimisve, pedunculis subbifloris, folio brevioribus , leguminibus cochleatis subcylindricis, utrinque planis, cyclis quaternis approximatis, aculeis raris, arcuatis divergentibus uncinatis glabris. Montredon ; fl. en mai. O.

Trifolium. ( Tourn. )

[ocr errors]
[ocr errors]

T. Subterraneum.(Lin. sp. 1080). La Valentine, Mazargue; M. Blaise, herboriste ; fl. en mai. O.

T. Micranthum. (Vivian, fl. lib. p. 45, t. 19, f. 3).

Caule diffuso, racemis paucifloris in capitulum laxum pedunculatum dispositis, leguminibus monospermis nitidis sphericis, foliolis cuneato-oboratis, stipulis ovatis. Aux Catalans, près le fort Saint-Nicolas; M Blaise, herboriste; fl. en mai. O.

Lotus. (Ser. )

L. Prostratus. (Desf. atl. 2. p, 206 ). L. Allionii. ( Desv. Journ. bot. 3, p. 77 ). L. Cytisoides. ( Cast. Cat. p. 44).

Caule procumbente ramosissimo, foliis glabris, pedunculis multifloris, leguminibus compressis torulosis patentibus, O.

Il parait que le L. Cytisoides de Lin, ne croit pas en France. ( Gren. et Godr., fl. fr. t. 1, p. 433 ).

Astragalus. (DC.) 4. Purpureus. (Lam. Dict. 1, p. 314). Bourdonnière; M. Blaise, herboriste ; fl. en mai et juin. 4.

A. Pentaglottis. (Lin. Mant. 274 ). Près la Serviane; M. Blaise, herboriste ; fl. en mai et juin. 4.

[ocr errors]

Coronilla. ( Neck.)

[ocr errors]

C. Varia. ( Lin. sp. 1048 ). Au bord des fossés d'arrosage' Saint-Louis; M. H. Piaget; fl. en juillet. 4.

Vicia. ( Tourn. ) 1. Narbonensis. ( Lin. sp. 1038 ). Saint-Julien, les Olives, la Valentine; M. Blaise, herboriste; fl. en mai. O.

Ervum. (Lin.) E. Pubescens. ( DC. Cat. Monsp. p. 119). Montredon; fl: en mai. O.

E. Hirsutum. ( Lin. sp. 1039 ). Les prés de Mont-Ferrond ; M. H. Piaget; fl. en juin. O.

Lathyrus. (Lin.) L. Latifolius. ( Lin. sp. 1033 ). Notre-Dame-des-Anges; fl. en juin. 5.

L. Inconspicuus. (Lin. sp. 1030. var. b. lasiocarpus.) Gren. et Godr. fl. fr. t. 1, p. 491 ). Sur les coteaux incultes ; fl. en juin. O.

Rosacées.

Potentilla. (Nestl. ) P. Supina. (Lin. sp. 711). Embouchure de l'Huveaune; en

été. O

Poterium. ( Lin. ) P. Magnolii.( Spach. rev. Pot. Ann. sc. Nat. 3. Ser. t. 5, p. 38).

Fructus glaberrimus, cristato-tetraqueter, dense tuberculosus; tuberculis obtusis, cristas subæquantibus; cristis profunde et subaequaliter sinuato-crenatis, crassis. Pinède de St.-Tronc ; M. Piaget ; fl. en juin et juillet. h.

Onagrariées.

Epilobium. (Lin.)

E. Molle. ( Lam. Dict. 2, p. 415). A Jarret, sur les bords de l'Huveaune, au Prado; M. le professeur Derbès ; fl. en juin. 4.

Haloragées.

Callitriche. ( Lin.)

C. Stagnalis. (Scop. carn. 2, p. 251. )

Foliis omnibus obovatis, bracteis falcatis apice conniventibus, stylis persistentibus denique recurvis, angulis fructus alato-carinatis. Dans les fossés d'arrosage, au Prado; M. H. Piaget; au printemps et en automne. 4.

Paronychrées.

Queria, ( Lin. ) Q. Hispanica. ( Lin. sp. 132).

Floribus confertis. Aux Catalans ; M. Blaise, herboriste; fl.

: en mai. O.

Ficoides.

Mesembryanthemum. ( Lin. )

M. Nodiflorum. (Lin. sp. 687). Vers Endoume, près la batterie; M. Blaise, herboriste; fl. en juin et juillet. O.

Rubiacées.

Galium. (Scop. ) G. Saccharatum. (All, pedem. 39). Notre-Dame de la Garde ; M. Blaise, herboriste; fl. en mai. O.

G. Maritimum. (Lin, mant. 38). Sur toute la côte; M. H. Piaget; fl. en mars. 4.

G. Litigiosum. (DC. f. p. 4, p. 263). Chemin de Cassis ; M. H. Piaget; fl. en juin. O.

.

Ombellifères.

Ptychotis. ( Koch.) P. Heterophylla. (Koch. umb. p. 124). Sur les coteaux pierreux; fl. en juillet. o.

Pimpinella. (Lin). P. Dissecta. (Retz. obs. 3, p. 30, t. 2). Montredon; M. Blaise, herboriste; fl. en juin. 4.

.

Peucedanum. (Koch.) P. Cervaria. (Laper. abr. 149). Au-dessus de la Rose, Saint-Loup; M. le professeur Derbès ; fl. en juin. 4.

[ocr errors]

Daucus. (Tourn.) D.Gingidium.(Lin. sp. 548). Ģren. et Godr. fl. fr. t. 1, p. 669).

Caule petiolisque setis sparsis scabris, foliis bipinnatisectis, segmentis inciso-dentatis ovatis, laciniis obtusis mucronatis, involucri foliolis striatis pinnatifidis umbellam subaequantibus , aculeis fructus ovati latitudinem aequantibus setiformibus apice capitato-glochidiatis. Montredon; en été. ó.

D. Siculus. (Ten. pug. p. 6). Gren.et Godr. fl. fr.t. 1, p. 670). (D. gummifer. Cast. cat. p. 60).

Caule erecto striato hispido, foliis bipinnatiseclis, segmentis ovatis inciso-dentatis, dentibus obtusis mucronatis, petiolis hirsutis, involucri foliolis pinnatifidis umbella majoribus. Montredon ; fl. en mai et juin. o.

D. Dentatus. (Bertol. fl. ital. 3, p. 168). (Gren. et Godr.fl. fr. t. 1, p. 670).

Caule inferne hirsuto, superne scuberrimo ; foliis inferioribus tripinnatis, foliolis ovatis acutis inciso-dentatis, réceptuculo umbellari expanso, involucris lineari-pinnatifidis; involucellis lanceolatis , simplicibus, trifurcatisque ; diachønis oblongis, aculeis dentiformibus brevissimis , basi compresso-dilatatis, glochide terminali stellulata decidua. Rochers maritimes; juin. o.

Bupleurum. (Lin). B. Protractum. (Link. fl. port. 2, p. 387). (Duby bot. gall. 1027). (B. rotundifolium. Cast. cat. p. 58). Notre Dame de la Garde, Château-Colomb; f. en juillet. O.

« السابقةمتابعة »