صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Medicago. (Lin. )

M. Braunii. (Gren. et Godr. fl. Fr. T. 1, 393). M. Arenaria. (Ten. prod. 45. non Rhod.)

Caulibus procumbentibus, foliolis obovatis denticulatis, stipulis subdentatis integerrimisve, pedunculis subbifloris, folio brevioribus, leguminibus cochleatis subcylindricis, utrinque planis, cyclis quaternis approximatis, aculeis raris, arcuatis divergentibus uncinatis glabris. Montredon; fl. en mai. O.

Trifolium. (Tourn.)

T. Subterraneum. (Lin. sp. 1080). La Valentine, Mazargue; M. Blaise, herboriste; fl. en mai. O.

T. Micranthum. (Vivian, fl. lib. p. 45, t. 19, f. 3).

Caule diffuso, racemis paucifloris in [capitulum laxum pedunculatum dispositis, leguminibus monospermis nitidis sphæricis, foliolis cuneato-obovatis, stipulis ovatis. Aux Catalans, près le fort Saint-Nicolas; M Blaise, herboriste; fl. en mai. O.

Lotus. (Ser.)

L. Prostratus. ( Desf. atl. 2. p, 206 ). L. Allionii. ( Desv. Journ. bot. 3, p. 77). L. Cytisoides. (Cast. Cat. p. 44).

Caule procumbente ramosissimo, foliis glabris, pedunculis multifloris, leguminibus compressis torulosis patentibus. O. Il paraît que le L. Cytisoides de Lin, ne croît pas en France. (Gren. et Godr., fl. fr. t. 1, p. 433).

Astragalus. (DC. )

4. Purpureus. (Lam. Dict. 1, p. 314). Bourdonnière; M. Blaise, herboriste; fl. en mai et juin. .

A. Pentaglottis. (Lin. Mant. 274). Près la Serviane; M. Blaise, herboriste; fl. en mai et juin. 4.

Coronilla. (Neck.)

C. Varia. (Lin. sp. 1048). Au bord des fossés d'arrosage' Saint-Louis; M. H. Piaget; fl. en juillet. 2.

Vicia. (Tourn.)

V. Narbonensis. (Lin. sp. 1038). Saint-Julien, les Olives, la Valentine; M. Blaise, herboriste; fl. en mai. O.

Ervum. (Lin.)

E. Pubescens. (DC. Cat. Monsp. p. 119). Montredon; fl en mai. O.

E. Hirsutum. (Lin. sp. 1039). Les prés de Mont-Ferrond; M. H. Piaget; fl. en juin. O.

Lathyrus. (Lin. )

L. Latifolius. (Lin. sp. 1033 ). Notre-Dame-des-Anges; fl. en juin. t.

L. Inconspicuus. (Lin. sp. 1030. var. b. lasiocarpus.) Gren. et Godr. fl. fr. t. 1, p. 491 ). Sur les coteaux incultes; fl. en juin. O.

Rosacées.

Potentilla. (Nestl. )

P. Supina. (Lin. sp. 711). Embouchure de l'Huveaune; en été. O.

Poterium. (Lin. )

P. Magnolii. (Spach. rev. Pot. Ann. sc. Nat. 3. Ser. t. 5, p. 38).

Fructus glaberrimus, cristato-tetraqueter, dense tuberculosus; tuberculis obtusis, cristas subæquantibus; cristis profunde et subaequaliter sinuato-crenatis, crassis. Pinède de St.-Tronc; M Piaget; fl. en juin et juillet. h.

Onagrariées.

Epilobium. (Lin. )

E. Molle. (Lam. Dict. 2, p. 415). A Jarret, sur les bords de l'Huveaune, au Prado; M. le professeur Derbès; fl. en juin. 4.

Haloragées.

Callitriche. (Lin.)

C. Stagnalis. (Scop. carn. 2, p. 251.)

Foliis omnibus obovatis, bracteis falcatis apice conniventibus, stylis persistentibus denique recurvis, angulis fructus alato-carinatis. Dans les fossés d'arrosage, au Prado; M. H. Piaget; au printemps et en automne. 4.

Paronychrées.

Queria, (Lin.)

Q. Hispanica. ( Lin. sp. 132).

Floribus confertis. Aux Catalans; M. Blaise, herboriste; fl.

en mai. O.

Ficoides.

Mesembryanthemum. ( Lin.)

M. Nodiflorum. (Lin. sp. 687). Vers Endoume, près la batterie; M. Blaise, herboriste; fl. en juin et juillet. O.

Rubiacées.

Galium. (Scop.)

G. Saccharatum. (All. pedem. 39). Notre-Dame de la Garde; M. Blaise, herboriste; fl. en mai. O.

G. Maritimum. (Lin. mant. 38). Sur toute la côte; M. H. Piaget; fl. en mars. 4.

G. Litigiosum. (DC. fl. p. 4, p. 263). Chemin de Cassis ; M. H. Piaget; fl. en juin. O.

Ombellifères.

Ptychotis. (Koch.)

P. Heterophylla. (Koch. umb. p. 124). Sur les coteaux pierreux; fl. en juillet. ♂.

Pimpinella. (Lin).

P. Dissecta. (Retz. obs. 3, p. 3o, t. 2). Montredon; M. Blaise, herboriste; fl, en juin. 4.

Peucedanum. ( Koch. )

P. Cervaria. (Lapey. abr. 149). Au-dessus de la Rose, Saint-Loup; M. le professeur Derbès; fl. en juin. 4.

Daucus. (Tourn.)

D. Gingidium. (Lin. sp.348). Gren. et Godr. fl. fr. t. 1, p. 669).

Caule petiolisque setis sparsis scabris, foliis bipinnatisectis, segmentis inciso-dentatis ovatis, laciniis obtusis mucronatis, involucri foliolis striatis pinnatifidis umbellam subaequantibus, aculeis fructus ovati latitudinem aequantibus setiformibus apice capitato-glochidiatis. Montredon; en été. ♂.

D. Siculus. (Ten. pug. p. 6). Gren. et Godr. fl. fr. t. 1, p. 670). (D. gummifer. Cast. cat. p. 6o).

Caule erecto striato hispido, foliis bipinnatisectis, segmentis ovatis inciso-dentatis, dentibus obtusis mucronatis, petiolis hirsutis, involucri foliolis pinnatifidis umbella majoribus. Montredon; fl. en mai et juin. ♂.

D. Dentatus. (Bertol. fl. ital. 5, p. 168). (Gren. et Godr. fl. fr. t. 1, p. 670).

Caule inferne hirsuto, superne scaberrimo; foliis inferioribus tripinnatis, foliolis ovatis acutis inciso-dentatis, réceptaculo umbellari expanso, involucris lineari-pinnatifidis; involucellis lanceolatis, simplicibus, trifurcatisque ; diachonis oblongis, aculeis dentiformibus brevissimis, basi compresso-dilatatis, glochide terminali stellulata decidua. Rochers maritimes; juin. ♂.

Bupleurum. (Lin).

B. Protractum. (Link. fl. port. 2, p. 387). (Duby bot. gall. 1027). (B. rotundifolium. Cast. cat. p. 58). Notre Dame de la Garde, Château-Colomb; fl. en juillet. O.

« السابقةمتابعة »