صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

umbonatis acutiusculis nitidis ; ostiolo unico; thecis elongatis paraphyses æquantibus aut superantibus; sporulis subelongatis 5-septatis.

Réceptacle ayant au centre un mamelon un peu aigu, luisant; ce mamelon s'ouvre au sommet, et il reste un orifice arrondi; les cloisons des sporules sont faiblement marquées. Sur le bois mort du Romarin et du Cistus albidus.

S. Olearum.

S. receptaculis sparsis nigris nitidis rotundis umbonatis acutiusculis; ostiolo unico; thecis elongatis; paraphysibus tenuissimis thecam æquantibus ; sporulis oblongis obtusissimis 4-septatis.

Elle croît sur l'écorce de l'olivier; cette espèce diffère de la S. rosmarini par la grandeur du réceptacle, la forme des sporules, un peu arquée dans la S. rosmarini et très-droite dans la S. olearum ; enfin par le nombre des cloisons très-distinctes dans cette dernière espèce.

S. Vitis.

S. receptaculis minutis elongatis rotundisve prominulis sæpè longitudinaliter dispositis nigris rugosis; ostiolo unico; thecis clavatis; paraphysibus brevibus; sporulis fuscescentibus obscure 2-septatis.

Les deux cloisons de la sporule ne sont pas toujours visibles.

Sur les sarments desséchés de la vigne, dont elle perce l'épiderme.

S. Psoralea.

S. receptaculis sparsis rotundis vel irregularibus nigris prominulis ; ostiolo unico; thecis clavatis paraphyses æquantibus; sporulis ovatis 8-10-septatis.

Souvent la sporule semble simplement marquée de 8-10. macules.

Sur les tiges sèches du Psoralea bituminosa.

S. Picridii.

S. receptaculis subovalibus epidermide primo tectis; ostiolo unico; thecis oblongis parcè pedicellatis; paraphysibus brevibus; sporulis ovalibus sub 10-septatis.

Les cloisons des sporules sont souvent confuses.

Sur les tiges sèches du Picridium vulgare, où elle paraît comme de petits points noirs, disséminés.

S. Osyridis.

S. receptaculis minutis epidermide primò tectis rotundis nigris prominulis; ostiolo unico; thecis clavatis ; paraphysibus confusis; sporulis cylindricis obtusissimis 8-septatis. Sur les rameaux desséchés de l'Osyris alba.

S. Jasmini.

S. receptaculis minutis epidermide primò tectis rotundis nigris prominulis; ostiolo unico; thecis elongatis clavatis; paraphysibus nullis; sporulis elongatis 6-8-septatis. Les sporules ont quatre ou cinq fois leurs diamètres de longueur.

A l'extrémité des jeunes tiges sèches du Jasminum fruticans.

S. Solstitialis.

S. receptaculis rotundis vel irregularibus nigris prominulis; ostiolo unico; thecis inæqualibus basi attenuatis; paraphysibus brevibus; sporulis ovatis 4-septatis.

Sur les tiges sèches du Centaurea solstitialis.

S. Eryngii.

S. receptaculis epidermide tectis subrectis ovatis; ostiolo unico subrotundo; thecis elongatis clavatis paraphyses æquantibus; sporulis ovatis leviter arcuatis 4-septatis. Sur les pétioles de l'Eryngium campestre.

S. Rubi.

S. receptaculis conicis aut depressis nigris; ostiolo unico; thecis linearibus paraphyses æquantibus; sporulis elongatis obtusissimis 3-5-septatis.

Réceptacle conique ou en forme de scutelle, d'un noir mat; au centre orifice d'où s'échappe souvent une matière noirâtre qui se coagule et ressemble alors à une crête. Sur les tiges sèches du Rubus fruticosus.

S. Intermixta.

S. receptaculis aggregatis super epidermidem nidulantibus; ostiolo unico; thecis brevibus paraphyses æquantibus; sporulis minutis elongatis subarcuatis 4-septatis.

Sur les tiges sèches du Spartium junceum; elle est trèsdistincte de la S. Spartii.

S. Arundinis.

S. receptaculis sparsis ovalibus nigris nitidis prominentibus; ostiolo unico; thecis elongatis paraphyses æquantibus, sporulis ovatis 2-3-septatis.

Sur les tiges sèches de l'Arundo phragmites.

S. Silence-Italicæ.

S. receptaculis rotundis epidermide primò tectis nibro-cinerescentibus; ostiolo albo marginato; thecis subpedicellatis paraphyses aequantibus; sporulis ovatis gibbosis 3-septatis. Les sporules sont bosselées, les trois cloisons sont trèsnettes.

Sur les tiges sèches du Silene italica.

S. Smilacis.

S. receptaculis numerosis epidermide primò tectis rotundis prominulis nigris; ostiolo unico; thecis cylindricis linearibus; paraphysibus inæqualibus; sporulis oviformibus saepe nigris 2-septalis.

Les réceptacles naissent dans la tige, au-dessous de l'épiderme; les sporules sont souvent opaques; cette plante est distincte du Microthyrium smilacis (De Notaris), avec le-quel on pourrait la confondre, sans le secours du microscope..

b. Sporules unicloisonnées transversalement, huit sporules

par sporanges.

S. Spartii. (S. spartii Chev. fl. Paris. 1. p. 478. ?)

S. receptaculis rotundis prominentibus saepè confluentibus centro albidis; ostiolo unico; thecis elongatis pedidellatis paraphyses ferè aequantibus; sporulis ovatis distinctissimè septatis.

Les réceptacles de cette sphérie sont posés sur l'épiderme des jeunes tiges sèches du Spartium junceum.

S. Lonicera.

S. receptaculis inaequalibus subrotundis numerosis nigris; ostiolo unico; thecis numerosissimis linearibus paraphyses aequantibus; sporulis ovatis obtusis.

Sur l'écorce du Lonicera.

S. Vaginarum.

S. receptaculis minimis rotundis prominulis nigrįs

centro concavis; ostiolo unico; thecis brevibus obtusis paraphyses subaequantibus; sporulis ovatis distinctissime septatis.

Les sporanges sont très-fugaces, les sporules sont environnées d'une matière gélatineuse.

On trouve cette sphérie dans la gaine des feuilles sèches du fénouil, sur l'épiderme blanc et scarieux.

S. Pinicola.

S. receptaculis primò epidermide tectis prominulis rotundis nigris; ostiolo magno unico; thecis numerosis elongatis paraphyses ferè aequantibus; sporulis subpyriformibus; septo parum conspicuo.

Les réceptacles ne sont pas confluents; la cloison de la sporule est peu apparente.

Sur les cônes du pin d'Alep, à l'extrémité de l'écaille, sur la partie qui est découverte.

S. Tritici-gracilis.

S. receptaculis elongatis prominulis nigris; ostiolis plurimis perforatis; thecis elongatis paraphyses aequantibus; sporulis ovatis obtusis.

Le réceptacle naît sur une tache blanche, fort peu étendue et, à la simple vue, parfaitement limitée; elle se manifeste sur la feuille encore verte et vivante du Triticum gracile.

c. Sporules sans cloisons transversales.

+Huit sporules par sporanges.

S. Cynodontis.

S. receptaculis irregularibus elongatis sæpè con

« السابقةمتابعة »