صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Cyathus (Hall.)

C. Vernicosus. (DC. fl. fr. 2. p. 270.) Sur la terre attaché aux débris des grandes plantes.

Tuber (Fries.)

T. Cibarium. (Bull. champ. t. 356.) L'on en a rencontré à Ste-Marguerite.

Rhizomorpha (Roth.)

R. Subcorticalis. ( Ach. syn. p. 288.) Sur les racines des Mûriers et des autres arbres.

Erysiphe (Hedw.)

Huit sporules dans la sporange.

E. Graminis. (DC. fl. fr. 5. p. 106.)

E. hypophylla; hyphasmate crasso flocculoso spurco-albo; capillitii filamentis longissimis flexuosis nec apice aduncis; peridiis glabris subconfertis hyphasmati intus nidulantibus; ascis elongatis; sporulis elongatis punctatis. Sur l'Avena fatua.

E. Prunastri. (DC. fl. fr. 5. p. 108.)

E. bifrons; hyphasmate tenuissimo albido sæpè inconspicuo; capillitii filamentis inæqualibus non bulbosis api

ce aduncis; peridiis glabris minutissimis; ascis ovato-subrotundis pedicellis destitutis; sporulis subrotundis.

Sur le Prunus spinosa; souvent l'hyphasma est stérile et le peridium se rencontre en plus grand nombre, là où il ne s'est pas étendu.

E. Plantaginis.

E. bifrons; hyphasmate crasso effuso spurco-albo arachnoïdeo; capillitio nullo; peridiis glabris minutissimis; ascis ovato-subrotundis pedicellatis; sporulis ovatis obtusis. Sur le Plantago lanceolata; il diffère de l'E. lampocarpa de Link qui est aussi indiqué sur les Plantains.

E. Xanthii.

E. bifrons; hyphasmate effuso farinoso; capillitio nullo; peridiis glabris; ascis ovalibus subrotundis infernė acuminatis supernè obtusissimis; sporulis ovalibus obtusis. Sur le Xanthium spinosum.

Six sporules dans la sporange.

E. Convolvuli-sepii.

E. bifrons; hyphasmate pallido filamentis dense intricatis; capillitio nullo; peridiis glabris minutissimis; ascis subpedicellatis ovatis; sporulis ovatis.

Sur le Convolvulus sepium. Cette plante ne doit pas être confondue avec l'E. communis v. convolvulacearum de Link.

Quatre sporules dans la sporange.

E. Salicis. (DC. fl. fr. 2. p. 273.)

E. epiphylla; hyphasmate effuso albo limitato; capillitii filamentis numerosis æqualibus rectis apice aduncis; peridiis rugosis; ascis subpedicellatis ovalibus obtusissimis ; sporulis elongatis.

Sur les feuilles du Saule.

E. Populi. (DC. fl. fr. 5. p. 104.)

E. epiphylla; hyphasmate effuso crasso candidissimo; capillitii filamentis numerosis inæqualibus rectis apice aduncis;, peridiis glabris; ascis ovalibus obtusissimis pedicellatis; sporulis ovalibus subelongatis.

Sur les feuilles du Populus fastigiata; il est rapproché de l'E. salicis, dont il diffère par l'hyphasma plus épais et par l'inégalité des poils du capillitium.

E. Ranunculi.

E. bifrons; hyphasmatc ferè nullo; capillitio nullo aut confuso; peridiis glabris minutissimis; ascis subpedicellatis ovatis; sporulis subelongatis obtusis.

Sur le Ranunculus acris.

E. Scorzoneræ.

E. bifrons; hyphasmate irregulariter effuso albo; capillitio nullo; peridiis glabris; ascis ovatis pedicellatis; sporulis

ovatis.

Sur le Scorzonera hirsuta.

E. Polygoni.

E. bifrons; hyphasmate effuso farinoso candidissimo; capillitio nullo; peridiis glabris subconfluentibus; ascis ovalibus obtusissimis pedicellatis; sporulis ovato-elongatis.

Sur le Polygonum persicaria.

E. Convolvuli. (DC. fl. fr. 2. p. 274.?)

E. bifrons; hyphasmate effuso pallido farinoso interrupto; capillitio nullo; peridiis glabris nitidis ; ascis ovalibus pedicellatis; sporulis ovatis elongatis.

Sur le Convolvulus arvensis..

Deux sporules dans la sporange.

E. Nivea. (E. guttata. v. ulmorum. Link. sp. 6. p. 116. ?) E. hypophylla; hyphasmate effuso subtilissimo candidissimo; capillitii filamentis inæqualibus bulbosis rectis nec aduncis; peridiis tomentosis sæpè circinatim dispositis; ascis breviter pedicellatis ovatis obtusis; sporulis magnis ovato-elongatis punctatis.

Sous les feuilles de l'Ormeau.

E. Oxyacantho. (DC. fl. fr. 5. p. 106.)

E. bifrons; hyphasmate irregulariter effuso pallido interdùm ferè nullo; capillitii filamentis inæqualibus bulbosis rectis nonnullis bifurcatis; peridiis tomentosis sparsis, ascis ovato-elongatis obtusis breviter pedicellatis; sporulis ovatis obtusis.

Les feuilles du Crataegus oxyacantha.

E. Coryli. (DC. fl. fr. p. 273.)

E. hypophylla rare epiphylla; hyphasmate effuso tenui; capillitii filamentis rectis bulbosis; peridiis breviter pilosis; ascis ovato-elongatis pedicellatis ; sporulis ovalibus obtusis. Les feuilles du Noisetier.

E. Pyri. (E. Mali. Duby Bot. gall. 869.)

E. hypophylla; hyphasmate latè effuso vix conspicuo filamentis arachnoides capillitii filamentis paucis bulbosis rectis apice obtusis; peridiis tomentosis; ascis amygdaliformibus; sporulis obovatis.

Sous les feuilles du Poirier domestique.

E. llicis. (DC. fl. fr. 5. p. 109?)

E. hypophylla; hyphasmate tenuissimo ferè nullo; capillitii filamentis bulbosis inæqualibus rectis acutis; peridiis tomentosis distinctis; ascis ovalibus parcè pedicellatis; sporulis ovatis.

Sous la feuille du Chêne-vert.

E. Fraxini. (DC. fl. fr. 2. p. 273.)

E. hypophylla; hyphasmate tenuissimo irregulariter effuso; capillitii filamentis bulbosis inæqualibus rectis nec aduncis; peridiis tomentosis assurgentibus; ascis ovalibus pedicellatis; pedicellis sæpè recurvis; sporulis ovatis elongatis.

Sous les feuilles du Fraxinus oxyphylla.

E. Cerasi. (E. Mali. Duby Bot. gall. 869.)

E. hypophylla; hyphasmate latè effuso; filamentis arachnoïdeis; capillitii filamentis paucis bulbosis rectis interdùm genuflexis; peridiis tomentosis rugulosis; ascis ovalibus inflatis; sporulis ovatis obtusissimis depressis.

Sous les feuilles du Griottier sauvage.

E. Corni. (Duby Bot. gall. 870.)

E. bifrons sæpius hypophylla; hyphasmate subeffuso fere inconspicuo; capillitii filamentis longissimis inæqualibus subtorulosis rectis; peridiis glabris minutissimis; ascis ovalibus pedicellis destitutis; sporulis ovatis.

Sur le Cornus sanguinea.

« السابقةمتابعة »