صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Chondrus (Lamour.)

Ch. Norvegicus. ( Lamour. diss. pl. 8. f. 9. ) Partout ; de mai à juillet.

Halymenia (Lamour.)

H. Spathulata. (J. Ag. alg. medit et adr. p. 96.) Arenc, l'Estac; mars.

H. Curvicornis. (J. Ag. l. c. p. 97.) Au château d'If.

H. Trigona. (J. Ag. l. c. p. 98.) Golfe de Marseille, selon M. J. Agardh.

Kallymenia (Ag.)

K. Requienii. ( J. Ag. alg. medit. et adr. p. 99. ) Au cap Croisette , rejetée par les vagues; en mai, retrouvée à Arenc, en octobre.

K. Reniformis. (J. Ag. I. c. ) Château d'If; en été, rare.

Cryptonemia (J. Ag.)

C. Lactuca. (J. Ag. alg. medit. et adr. p. 100.) Partout; å diverses époques.

Gelidium (Lamour.)

G. Corneum. (Lamour. Ess. thal. in Ann. mus. t. 20. p. 128.) Partout; printemps et été.

v. b. clavatum. (Lamour. I. c.) Partout.

v. e. setaceum. ( Lamour: l. C.) Partout.
v. d. tricuspidatum. ( Chauv. alg. norm. ) Partout

Grateloupia (Ag.)

G. Filicina. ( Ag. syst. alg. 241.) Partout, notamment à la fontaine du Roi; au printemps et en été.

v. b. cylindricaulis. (Solier.)

G. frons magis gracilis cylindrica pyramidata; ramis inferioribus longioribus cum ramulis patentissimis brevibus; ramis superioribus brevibus; caulis apice nudo. (an. sp. dist. ?.) Ile de Riou; juin.

V. C. simplex. (Solier.)

G. caulis magis cylindricus simplicissimus utrinque ramis rectis brevioribus subpinnatus. Cap Croisette.

G. Dichotoma. (J. Ag. alg. medit. et adr.p. 103.) Endéoumé, cap Croisette; en mai et juin.

G. Verruculosa. ( Grew. J. Ag. alg. medit. et adr. p. 103.) Cap Croisette, Montredon, l'Estac , Endéoumé; d'avril à juin.

Gigartina (Lamour.) G. Teedii. \Lamour. J. Ag. alg. medit. et adr. p. 104.) Chåteau d'If; en été, rare.

G. Acicularis. (Lamour. J. Ag. I. c. p. 105.) Arenc, Montredon.

Chrysymenia. (Ag.) Ch. Ventricosa. (J. Ag. alg. medit. et adr. 106.) Marseille, d'après M. J. Agardh.

Ch. Pinnulata. (J. Ag. l. c. 106. ) Arenc; avril, très-rare.

Ch. Uvaria. (J. Ag. l. c. ) Montredon; au printemps et en été.

Ch. Clavellosa. (J. Ag. I. c. ) Arenc, rare.

Sous-tribu II. Chondriées.

Chylocladia (Grev.) Ch. Phalligera. (J. Ag. alg. medit. et adr. p. 110.) Endéoumé, cap Croisette, Estac; avril à juin.

Ch. Parvula. (Grev. alg.brit. p. 119.) (J. Ag. l. c. p. 111.) Mêmes localités, mêmes époques.

Ch. Mediterranea. (J. Ag. l. c. p. 112.) Montredon et Endéoumé; d'avril à juin.

Ch. Kaliformis. (Grer. J. Ag. l.c. p. 111.) Cap Croisette ; en mai.

v. b. brevirama. (Solier.)

Ch. gracilior, ramulis brevibus sublanceolatis basi attenuatis subpedunculatis sphærospora gerentibus. Au cap Croisette; mai.

Ch? Repens. (Solier.)

Ch? repens; ramis radicalibus angustatis cylindricis intricatis; frondibus ramis ramulisque compressis coarctatoarticulatis ; adultioribus ramis elongatis angustioribus subcylindricis; ramis brevibus ovalibus. (an Ch. articulata var. ?) Endéoumé; île de Riou; avril à juin.

Laurencia (Lamour.)
L. Tenuissima. (Lamour. Ag. sp. 352.) Arenc, rare.

L. Dasyphylla. (Lamour. Ag. sp. 350.) Partout.

L. Pinnatifida. (Lamour. Ag. sp. 337.) Partout; printemps et été.

v. osmunda. (Duby Bot. gall. 951.) Montredon, Arenc; en été.

L. Obtusa. ( Lamour. Ag. sp. 340. ) Partout; printemps et été.

L. Papillosa. ( Ag. sp. 344. ) Arenc; en été.

L. Hybrida. (Lenormand in Bol. gall. 951. ?) Montredon ; fin de mars.

Bonnemaisonia ( Ag. )

B. Asparagoïdes. (Ag. sp. 1. p. 197.) Arenc; cap Croisette; d'avril à juin.

Sous-Tribu III. Sphaerococcoïdées.

Hypnæa ( Lamour. )

H. Musciformis.(J. Ag. alg. medit. ct adr. p. 150.) Partout; printemps et été.

H. Armata. (J. Ag. I. c. p. 149.) Arenc; d'avril en juin.

H. Confervoïdes. ( J. Ag. l. c. p. 149. ) Partout; printemps et été.

Gracilaria ( Greve ) G? Helminthochorton. (J. Ag. alg. medit. et adr. 142.) Arenc ; rare.

Rhodomenia ( Ag. ) R. Jubata. ( Grev. alg. brit. p. 91.) Arenc; Montredon, en été.

R. Palmella. ( Grev. alg. brit. p. 88. t. 12.) Arenc; Montredon, en été.

v. b. nicaeensis. (J. Ag. alg. medit et adr. 153.) Montredon en été, dans les fentes des rochers à l'ombre.

R. Squamariæ. (De Notaris alg. mare ligust. p. 22.) Parasite, sur le Peyssonellia squamaria, quelquefois libre.

Sphaerococcus ( Ag. ) S. Coronopifolius. (J. Ag, alg. medit. et adr. 154.) Partout, printemps et été.

Sous-Tribu IV, Delesseriées,

Plocamium (Lamour. )

P. Vulgare. (Lamour, ess. thal. in ann. Mus. 20. p. 137.) Partout, à diverses époques.

Microcladia ( Grev.) M. Glandulosa. ( Grev.) Delesseria glandulosa. ( Ag. sp. 182.) Château d'If, en juin, rare.

Nitophyllum ( Ag.) N. Hilliae. (Grev. alg. brit. p. 80.) Cap Croisette, juin, rare.

N. Ocellatum, (Grev. alg. brit. J. Ag. alg. medit. et adr. p. 156.) Partout, printemps et été.

« السابقةمتابعة »