صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Lappa (Tourn.)

L. Minor. (DC. fl. fr. 4.p. 77.) Le long des haies humides; fl. en juillet et août. ♂.

Leuzea (DC.)

L. Conifera. (DC. fl. fr. 4. p. 109.) Dans les lieux incultes et élevés; fl. en juin et juillet, .

Jurinea (Cass.)

J. Humilis. (DC. Prod. vol. 6. p. 675.) A l'Etoile, au Pilon du Roi; fl. en juin. O.

Sous-ordre II. - Liguliflores.

TRIBU V. CHICORACÉES.

Sous-tribu I. Scolymées.

Scolymus (Tourn.)

S. Hispanicus. (Lin. sp. 1143.) Dans les lieux secs et pierreux; fl. en juillet et août. O.

Sous-tribu II. Lampsanées.

Lampsana (Tourn.)

L. Communis (Lin. sp. 1141. Dans les champs; fl. en été. O.

Rhagadiolus (Tourn.)

R. Stellatus. (DC. Prod. vol. 7. p. 77.) Dans les champs; fl. en mai et juin. O.

. R. Edulis. (Gaertn. fr. 2. p. 554.) Dans les champs; fl. en mai et juin. O

Sous-tribu III. Hyoséridées.

Hyoseris (Juss. )

H. Microcephala. (Cass. dict. 22. p. 538.) (DC. Prod. vol. 7. p. 79.) H. scabra. (Lin. sp. 1138.)

H. scapis 1-cephalis apice incrassatis foliis brevioribus, aut iis æqualibus, foliis radicalibus glabris aut ad costam subtùs minutissimè puberulis pinnatipartitis, lobis triangularibus apice dentatis, involucro glabro 10-phyllo etiam post anthesim erecto squamellis 5. minimis subulatis calyculato, acheniis obcompressis, exterioribus minutė papposis, interioribus pappo 10-squamellato inæquali longo donatis. A Endéoumé; fl. en mars et avril. O.

H. Radiata. (DC. Prod. vol. 7 p. 79.) Aux bords de la mer; fl. en mai et juin. O.

Hedypnois (Tourn.)

H. Cretica. (Willd. sp. 3. p. 1616.) Dans les champs; fl. en juin. O.

H. Polymorpha. (DC. Prod. v. 7. p. 81.) Dans les champs; fl. en juin. O.

Catananche (Vaill. )

C. Cærulea. (Lin. sp. 1142.) Sur les hauteurs; fl'en été.4. v. b. flore albo.

Cichorium (Tourn. )

C. Intybus. (Lin. sp. 1142.) Dans les lieux cultivés ; fl. en juillet et août. 4.

v. b. flore albo.

C. Endivia. (Willd. sp. 3. p. 1629.) Cultivée.

Sous-tribu IV. Hypochaeridées.

Hypochaeris (DC.)

H. Glabra. (Lin. sp. 1141.) Les bois de Montredon voisins de Mazargue; fl. en été.O.

H. Balbisii. (Lois. Not. 124. ) Dans les champs; fl. en juin. O.

H. Radicata. (Lin. sp. 1140.) Les lieux secs et pierreux, le long des chemins; fl. en mai et juin. 4.

Sous-tribu V. Scorzonérées.

Thrincia (Roth.)

T. Hirta. (DC. fl. fr. 4. p. 51.) Dans les lieux secs et élevés; fl. en juin. 4.

T. Tuberosa. (DC. fl. fr. 4. p. 52.) Dans les champs pierreux; fl. en septembre. 4.

Leontodon (Juss.)

L. Hispidum. (Lin. sp. 1124.) Dans les prés; fl. en juin et juillet. 4.

L. Saxatile. (Reichenb. fl. germ. exc. 1. p. 252.) (DC. Prod. vol. 7. p. 103.) Apargia saxatilis. (Ten, cat. 1819. p. 59.)

L.foliis lineari-oblongis dentatato pinnatifidis densè hispidis pilis brevibus apice 3-4. furcatis, scapis folia longè superantibus pilis rarissimis puberulis, involucris pilosiusculis pilis simplicibus aut subfurcatis, achæniis pæsertim apice muricatis. Les terrains secs et montueux; fl, en mai. 4. L. Villarsii. (Lois. Fl. gall. 514.) Sur les montagnes de Saint-Loup; fl. en été. 4.

Podospermum. (DC.)

P. Laciniatum. ( DC. Fl. fr. 4. p. 62.) Dans les champs; fl. en mai et juin. ♂.

Tragopogon (Tourn.)

T. Porrifolium. (Lin. sp. 1110.) Dans les champs; fl. en juin. ♂.

T. Pratense. (Lin. sp. 1109.) Dans les prés; fl. en mai et juin. ♂.

T. Croccifolium. (Lin. sp. 1110.) Notre-Dame-des-Anges; fl. en juin. ♂.

Urospermum. (Scop.)

U. Dalechampii. (Desf. cat. hort. Par. ed. 1. p. 90.) Dans les champs; fl. en juin et juillet. 4.

U. Picroïdes. (Desf. 1. c.) Ste-Marguerite; fl. en juin et juillet. O.

Scorzonera (DC)

S. Hirsuta. (Lin. mant. 278.) A la Nerte; fl. en mai. 4. S. Angustifolia, v. b. provincialis. (Duby Bot. gall. 309.) A l'anse de l'Ourse et près du château Borelly vers la mer; fl. en juin. 4. Rare. Peut-être est-ce une espèce distincte? On peut la rapprocher de la S. Plantaginea (DC.) et de la S. Nervosa. (Poiret. Dict. Enc.) Ses feuilles ont un grand nombre de nervures et sont étroites; toute la plante est glabre. On la rencontre abondamment dans les marais de St-Chamas.

Picris (Juss.)

P. Hieracioïdes. (Lin. sp. 1115.) Sur les bords des champs et des chemins; fl. en été. .

P. Pauciflora. ( Will. sp. 3. p. 1557.) Montredon; fl. en mai. O.

Helminthia (Juss.)

H. Echioïdes. (Gaertn. fr. 2. p. 368. t. 159. f. 2.) Sur le bord des prés; fl. en juin et juillet. O.

« السابقةمتابعة »