صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

1095. Sur les rameaux secs de l'Elaeagnus angustifolia. 1620. Sur les tiges mortes du Jasminum officinale. 1693. Sur les jeunes tiges mortes d'Olivier sauvage.

Sacidium. (Friès).

S. Sambuci. (Montag. mss.)

« Peritheciis gregariis celluloso-membranaceis margine « radiatis brunneis apice poro pertusis tandemque deciduis « sporis hyalinis oblongis breviter pedicellatis, spórulas « subbinas foventibus.

« Habitat in ramis emortuis Sambuci prope Montaud.cl. « Castagne, n° 1647.

« Cette espèce a un peu l'aspect du Gloeosporium sarmen«titium et sa fructification, qui lui ressemble aussi, n'en « diffère que par des sporophores plus allongés. Les périthè<< ces dimidiés formés de cellules irrégulières au centre et de << filaments rayonnants à la périphérie, à peu près comme dans «<le Microthyrium, distinguent suffisamment ces deux cham<< pignons. Ces périthèces, convexes et bruns, varient de gran<< deur entre 1/10 à 1/4 de mm. en diamètre et se présentent << sous la forme d'une infinité de pointes sur les jeunes ra<< meaux. Le Phoma mori de ma 6° centurie doit être rappor «<té à ce genre, comme je le pensais d'abord.

S. Natricis. (Montag. mss.)

Montagne.

« Peritheciis gregariis minutis dimidiatis convexis tan«< dem circumscissis atris intus albis poroque pertusis; « sporis cymbiformi-ellipticis sporulas subternas foventibus « hyalinis longe pedicellatis.

« Hab. in caulibus Ononidis natricis in gallo-prov. cl. < Castagne n° 1570.

« Périthèces convexes, noirs et conséquemment plus appa

<< rents dans les portions blanchies des tiges, blancs en dedans, * percés d'un pore à leur sommet et laissant après leur chute << une sorte de cupule bordée de noir. Sous le rapport de ses «< caractères de végétation, cette espèce diffère du S. chenopo« dii de Nées, qui croit sur les feuilles; c'est leur fructification << qui empêchera de les confondre. Montagne.

6. Ordre. Phyllostictei.

Phoma. (Friés).

Ph. Pustula. (Friès, syst, myc. 2, p. 547). Sur les feuilles sèches du Quercus sessiliflora.

Ph. Concentria. (Desmaz. mém. de la soc. royale de Lille, ann. p. 9). ann. des sc. nat. 2° série, t. 13, p. 189). Sur les feuilles mourantes de l'Agave et de l'Yucca.

Ph. Laurocerasi. (Desmaz. in Duby bot. gall. p. 727). Sur les feuilles mourantes du Prunus laurocerasus.

Ph. Maculaeformis. (Montag. herb). Sphaeria maculaeformis. (Pers. syn. p. 90). Sur les feuilles mortes du Morus ni

gra.

var. b. Aceris. Sur les feuilles tombées de l'Acer pseudoplatanus. Sporides cylindriques, longues quatre fois leur largeur, hyalines.

Ph. Caulographum. (DR. et Montag. fl. d'Alg. p. 603). Sur les tiges mortes de l'Arundo tenax, au jardin botanique.

v. b. Rimulosum. (DR. et Montag. l. c.) Montag. ann. des sc. nat. 3o série, t. 11, p. 42. Sur les tiges sèches du l'Euphorbia characias.

Indépendamment du Ph. caulographum, il se développe sur les tiges sèches de l'Euphorbia characias, un Diplodia et c'est l'agame que j'ai décrit dans mon catalogue p. 176, sous le nom

de Sphæria characias. Ce Diplodia ne se sera pas rencontré sur les échantillons que j'ai produits à mon savant ami, M. le docteur Montagne pour son examen des Sphæric Castagneanae; ann. des sc. nat., 3° sèr. t. 11, p. 41.

Ph. Melaenum. (DR. et Montag. l. c.) Sur les tiges mortes de l'Atriplex littoralis

Ph. Desmazieri. (DR. et Montag. fl. d'Alg. p. 602). Sphaeria helianthi. (Cast. cat. p. 177). Sur diverses plantes; abonde sur les tiges séchées sur terre des Haricots.

Ph. Macrostoma. (Montag. ann. des sc. nat., 3° série, t. 11, p. 52). Sur les tiges sèches du Lierre.

Ph. Nebulosum. (DR. et Montag. fl. d'Alg. p. 485, observ.) Sur les tiges sèches du Bignonia radicans.

Ph. Glandicola. (Léveil ann. des sc. nat. 3° série, t. 5, p. 281). Sur les glands secs et tombés du Quercus sessiliflora.

Ce genre renferme, un grand nombre d'espèces difficiles à caractériser; nous en marquons encore ici quelques-unes d'incertaines, suivant ce que nous avons fait observer au genre Hendersonia.

733. Sur et sous les feuilles tombées et sèches de l'Arbutus

unedo.

1007. Sur les rameaux secs du Grenadier sauvage.

1177. Sur la base des pétioles des feuilles du Chamaerops humile, au jardin botanique.

1181. Sur les rameaux desséchés de l'Olivier cultivé. 1265. Sur des sarments de vignes de treilles.

1287. Sur des tiges sèches de Dathia, dans les jardins. 1583. A l'extrémité des écailles du cône du Pinus alepensis. 1586. Sur les jeunes tiges sèches du Jasminum fruticans. 1786. Sur l'épiderme des branches mortes du Ficus carica. L'on doit encore rapporter à ce genre les Sphaeria phaseoli, S. stramonii, (Cast. cat. p. 178. (Montagne ann. des sc. nat. 3 série, t. 11, p. 42).

Graphiola. (Poiteau. )

G. Phaenicis. (Poit. ann. des sc. nat. 1° série t. 3, p. 473, t. 26, f. 2.) Sur le Dattier en serre.

Sporonema. (Desmaz.)

S. Aestivalis. (Desmaz. Emend.) S. phacidioides. (Desmaz. ann. des sc. nat. 3o série t. 8, p. 182). Sur les feuilles vivantes de la Luzerne. En juillet.

Ce genre, dans la Summa vegetabilium scandinaviae est confondu avec le Depazea, et n'est point mentionné à part. Les rapports de ces deux genres nous ont paru très-éloignés.

Discosia (Lib.)

D. Platani. (Cast. herb. ) D. alñea. (Lib.) (var. platani. Léveil in litt.)

Macula rara, peritheciis approximatis; sporidiis arcuatis. Diffère de celui de l'Aune parce qu'il forme des groupes plus serrés, les individus sont plus ternes; les spores sont longues, six ou huit fois leur diamètre et sont arquées. Leur forme est distincte de celle du D. alnea. Sur les feuilles mortes et tombées du Platane.

Cryptosporium. ( Kunz.)

C. Acerinum. (Fries Summa veg. scand. p. 424). Corda 11. f. 92.) Melasmia acerina. (Léveil. ann. des sc. nat. 3o série. t. 5, p. 276; f. et t. 9. p. 252). Sur les feuilles de l'Acer campestris, dans l'arrière saison.

[ocr errors]

Actinonema (Pers. )

A. Caulincola. (Pers. myc. Europ. 1, p. 51.) Sur les gaines sèches du Fenouil.

Asteroma. (DC.)

A. Parmelioides. (Desmez. ann. des sc. nat. 3o série. t. 8. p. 36). Sphaeropsis riccioides.) Léveil. ann. des sc. nat. 3o série, t. 9, p. 257). Sur les feuilles vivantes du Quercus ilex, dans les lieux humides.

Ascospora. (Friès. )

A. Smilacina. (Cast. herb.) (Septoria smilacina.) DR. et. Montg. fl. d'Alg. 591). Sphaeria punctata. (Cast. cat. p. 176). Sur les feuilles mortes du Smilax aspera.

A. Nebulosa. (Cast. herb.) Septoria nebulosa. (Desmaz. ann, des sc. nat. 2o série. t. 19, p. 341). Sur les tiges mourantes de Persil.

A. Buplevri. (Cast. herb.) Septoria buplevri.) Desmaz. ann. des sc. nat. 3o série, t. 11, p. 346). Sur les feuilles vivantes du Bupleurum fruticosum.

A. Hyperici. (Cast. herb.) Septoria hyperici.) Desmaz. ann. des sc. nat. 3o série, t. 17, p. 110). Sur les feuilles vivantes de l'Hypericum perforatum.

A. Holoschaeni. (Cast. herb.) Septoria holoschaemi). Montag, ann. des sc. nat. 3o série, t. 11, p. 46). Sur les tiges mortes du Scirpus holoschaenus.

A. Asphodeli. (Cast. herb.) Septoria asphodeli. (Montag. ann. des sc. nat. 3o série, t. 11. p. 48). Sphaeria asphodeli-fistulosi. (Cast. cat. t. p. 164). Sur les tiges sèches de l'Asphodelus fistulosus.

« السابقةمتابعة »