صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Actinonema ( Pers. )

4. Caulincola. (Pers. myc. Europ. 1, p. 51.) Sur les gaines sèches du Fenouil.

1

Asteroma. (DC.)

A. Parmelioides. ( Desmez. ann. des sc. nat. 3° serie. t. 8. p. 36). Sphaeropsis riccioides.) Léveil. ann. des sc. nat. 3e série, t. 9, p. 257). Sur les feuilles vivantes du Quercus ilex, dans les lieux humides.

Ascospora. ( Friès.)

A. Smilacina. ( Cast. herb.) (Septoria smilacina. ) DR. et. Montg. fl. d'Alg. 591). Sphaeria punctata. (Cast. cat. p. 176). Sur les feuilles mortes du Smilax aspera.

A. Nebulosa. ( Cast. herb.) Septoria nebulosa. ( Desmaz. ann. des sc. nat. 2° série. t. 19, p. 341). Sur les tiges mourantes de Persil.

A. Buplevri. (Cast. herb.) Septoria buplevri.) Desmaz. ann. des sc. nat. 3° série, t. 11, p. 346 ). Sur les feuilles vivantes du Buplevrum fruticosum.

A. Hyperici. (Cast. herb.) Septoria hyperici.) Desmaz. ann. des sc. nat. série, t. 17, p. 110 ). Sur les feuilles vivantes de l'Hypericum perforatum.

A. Holoschaeni. (Cast. herb.) Septoria holoschaeni). Montag, ann. des sc. nat. série, t. 11, p. 46). Sur les tiges mortes du Scirpus hologchaemas.

A. Asphodeli. ( Cast. herb.) Septoria asphodeli. ( Montag. ann. des sc. nat. 36 série, t. 11. p. 48). Sphaeria asphodeli-fistulosi. ( Cast. cat. t. p. 164). Sur les tiges sèches de l' Asphodelus fistulosus.

.

A. Solieri. (Cast. herb.) Septoria Solieri. (Montag. ann. des sc. nat. 3e série. t. 11, p. 48). Sphaeria asphodeli-racemosi. ( Cast. cat. p. 173). Sur les tiges sèches de l’Asphodelus race

[ocr errors]

mosus.

[ocr errors]

A. Oleae. (Cast. herb.) Septoria oleae. (DR. et Montag.fl. d'Alg. 1, p. 590). Sphaeria oleae. (DC.) Sur les feuilles tombées et les jeunes rameaux secs de l’Olivier.

var. b. Phyllireae. (Montag. in litt. ) Sur les feuilles sèches et tombées du Phyllirea angustifolia.

A. Crateriformis. ( Cast herb.) Septoria crateriformis. ( DR. et Montag. fl. d’Alg. p. 591 ). Sur les feuilles mortes du Pittosporus undulatus et de quelques autres arbrisseaux exotitiques dans les jardins.

Dans ce genre sont deux espèces que nous n'avons pas pu suffisamment étudier, mais qui probablement pourront être distinguées ; l'une, n° 1153 se développe au mois d'octobre sur l'aile de la samare tombée de l'Acer negundo , au Jardin des Plantes; l'autre, n° 1253, se rencontre en automne sous les folioles tombées et mourantes de l'Æsculus hippocastanum. J'engage les botanistes à porter leur attention sur ces deux plantes.

Phyllosticta. (Pers.) Ph. Potentilla. (Desmaz. Ann. des sc. nat. série, t. 8, p. 31). Sur les feuilles du Potentilla reptans.

Ph. Ruscicola. (Desmaz. Ann. des sc. nat. 3° série, t. 8, p. 33). Sur les feuilles du Ruscus aculeatus.

Stigmella. (Léveil.) S. Dryina. (Léveil. in Demid. Voy. Russ. mérid. Bot. p. 3, t. 4, fig. 5). Dicoccum dryophyllum. ( Corda Ic. fung.) Sur les feuilles sèches et tombées du Quercus sessiliflora.

[ocr errors]
[ocr errors]

Septoria. (Friès.)

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

S. Ulmi. (Friès. nov. fl. suec. t. 5, p. 78). Sous les feuilles mourantes de l'Ormeau.

S. Vitis. (Léveil., Ann. des sc. nat. 3° série, t. 5, p. 279). Les feuilles mourantes de la Vigne.

S. Mori. ( Léveil. Ann. des sc. nat. 3° série, t. 5, p. 279). Les feuilles mourantes du Mûrier. S. Arundinis. (Montag. Ann. des sc. nat. 36 série , t. 11, p.

p. 47 ). Sphæria arundinis. ( Cast. Cat. p. 168 ) ? Sur l'Arundo phragmites.

S. Rubra , v. b. Amygdali. (Desmaz. Ann. des sc. nat. , série , t. 19, p. 342.). Xyloma amygdalinum. ( Cast. Cat. p. 194). Dothidea rubra. (Fries, syst. myc. 2, p. 553). Polystigma rubrum. (DC.fl. fr. 5 p. 164). Sur les feuilles vivantes de l'Amandier.

Il existe sur les folioles mourantes, du Pistacia terebinthus , no 1372, un Septoria dont les spores sont allongées, subtronquées , longues cinq à six fois leur largeur , fort distinctement cloisonnées de plusieurs cloisons.

[ocr errors]

Rhabdospora. (Montag. Septoriæ sect.)

*R. Xanthii. (Cast. herb.) Septoria xanthii. (Desmaz. ann. des sc. nat., 3° série t. 8, p. 25). Sur les feuilles vivantes du Xanthium strumarium.

R. Vincae. (Cast. herb.) Septoria vincae. (Desmaz. ann. des sc. nat. 3° série, t. 19, p. 341). Sur et sous les feuilles vivantes du Vinca major.

R. Oxyacanthae. (Cast. herb.) Septoria oxyacanthae. (Kunte. myc. hel.f. 2, p. 109). Sur les feuilles vivantes du Crataegus oxyacantha.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

/

R. Convolvuli (Cast. herb.) Septoria convolvuli. (Desmaz, ann. des sc. nat. 2° série , t. 17, p. 108). Sur les feuilles vivantes du Convolvulus arvensis et du C. sepium.

R. Ficariac. (Cast. herb.) Septoria ficariae. (Desmaz. ann. des sc. nat. série, t. 15, p. 135). Sur les feuilles vivantes du Ficaria ranunculoides.

R. Hederae. (Cast. herb.) Septoria hederae. (DR. et Montag. fl. d’Alg. p. 596). Sphaeria hederaecola. (Duby bot. gall. p. 711). Sur les feuilles mourantes du Lierre.

R. Populi. (Cast. herb.) Septoria populi. (Desmaz. ann. des sc. nat. 2° sér. t. 19, p. 345 ): Sur les feuilles mourantes du Populus fastigiata et du P. nigra.

R. Equiseti. (Cast. 'herb.) Septoria equiseti. (Desmaż. pl. crypt. série, p. 1306). Sur l'Equisetum arvense.

R. Lepidii. (Cast. herb.) Septoria lepidü. (Rob. in Desmaz. ann. des sc. nat. 2° sér. t. 17, p. 110). Sur les feuilles mou rantes du Lepidium draba.

R. Macrostoma. (Cast. herb.) Septoria macrostoma. (Léveil. ann. de sc. nat. série, t. 9, p. 251 ). Sur les rameaux et les bractées, secs de l'Euphorbia segetalis.

R. Graminum. (Cast. herb.) Septoria graminum. (Desmaz. Pl. cryp. de fr. ed. no 728). Ann. des sc. nat. 2° série, t. 19, p. 339). Sphaeria recutita. (Friès). Sur plusieurs Gramens

secs.

[ocr errors]

R. Lolii. (Cast. herb.)

Maculis minutis , subrotundis , ovalibus ; peritheciis numerosis in epidermide nidulantibus, luteo-fuscis cirris sporidiis elongatis tenuissimis flexuosis, obtusis.

Sur les épillets et sur l'axe du Lolium perenne sec, l'on voit accompagnés de nombreuses taches noirâtres, des périthèces noirâtres ovales ou arrondis, un peu plongés dans l'épiderme qui les supporte; ils sont bordés par un léger renflement; lorsque on les humecte, ils apparaissent comme des goutelettes convexes d'une susbtance gommeuse, d'un jaune brun, alors le

ܕ

rebord de l'épiderme disparaît. Ces périthèces détachés de l'épiderme laissent une impression sensible ; ils forment des nucleus arrondis composés de sporidies aciculaires , longues de 0,03 de mm. sur 0,004 mm. de large, ces sporidies sont un peu flexueuses, hyalines, sans cloisons.

On trouve ce Rhabdospora en août sur le Lolium perenne

[ocr errors]

sec.

Cette espèce rapprochée du Septoria (Rhabdospora) graminum (Desmaz.) s'en distingue parfaitement par ses périthèces généralement moins nombreux , plus gros, et surtout par ses sporidies distinctement obtuses et moins longues.

R. Peregrina. (Cast. herb.) Septoria peregrina(DR. et Montag. fl. d'Alg. p. 592). Sur les feuilles sèches du Rubia peregrina.

R. Bractearum. (Cast. herb.) Septoria bractearum (Montag. ann. des sc. nat., 3° série, t. 11, p. 49). Sur les bractées de l’Euphorbia serrata.

Phlyctema. (Desmaz.)

2

Ph. Vagabunda. (Desmaz. ann. des sc. nat. série, t. 8, p. 16). Ascochyta caulium (Lib. Pl. crypt. ard. n° 248). Sur les tiges sèches du Psoralea bituminosa et de diverses autres plantes.

FAM. IV. GASTEROMYCETES.

1. Ordre. Phallodei.

Phallus. (Lin).

Ph. Impudicus. (Lin. sp. 1648). Cà et là, rare. Plus grand du double que dans les descriptions.

« السابقةمتابعة »