صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Sur les tiges sèches de l'Asphodelus fistulosus l'on voit des taches noires, qui s'étendent çà et là irrégulièrement et qui les couvrent souvent à-demi, ces taches ont ordinairement les bords arrondis et bien tranchés d'avec la couleur jaune des tiges sèches; lorsqu'elles ont été suffisamment humectées, elles présentent, placées sous la lentille du microscope, des corps irréguliers, assez grands, à peuprès de la même grosseur; il paraît en sortir un nuage de spores extrêmement petites, presque ovales et hyalines. Le mois d'octobre est le plus favorable pour étudier cette production.

E. Corni. (Cast. herb.)

Epiphyllum, macula magna nigra saepe confluente, plerumque orbiculari.

Sur les feuilles du Cornus sanguinea. En automne.

Cette production se manifeste comme une tache noire, le plus souvent arrondie; ces taches sont uniques ou en petit nombre, elles occupent une grande portion de la feuille. Je n'y a rien rencontré d'organisé.

Coniosporium. (Link.)

C. Circinans, (Friès syst. myc. t. 3, p. 257). Sur les gaines de l'Arundo phragmites.

Xylostroma. (Pers.)

X. Giganteum. (Tode meck. 1, t. 6, f. 5). Attachés sous les planchers humides dans l'obscurité.

Algues. (*)

I. SPOROZOIDÉES. (Derbès et Solier). (**).

Spores mouvantes et munies de cils vibratiles; anthéridies nulles, ou inconnues.

A. Sporozoïdes naissant dans toutes les cellules de la fronde, ou dans des cellules particulières, mais développées simultanément avec les autres, et semblables à elles ou en différant peu.

1. FAM. PALMELÉES.

Protococcus. (Ag.)

P. Monas. (Ag. Icon. Alg. n° 11). Sur les murs, dans la saison humide.

2. FAM. NOSTOCHINÉES.

Noctoc. (Vaucher).

N. Crispum. (Dntrs. herb.) Anabaena chalybea (Kützing Ph. gen. p. 210, Sp. Alg. p. 287)? Dans les lieux secs et arides (***).

(*). J'avais cru pouvoir conserver en partie la division des Algues adoptée par Lamouroux, en la combinant avec celle de M. Jacob Agardh; mais l'étude plus suivie de ces végétaux, que j'ai faite depuis lors, avec mon ami, M. Derbès, m'a convaincu que mon idée n'était pas admissible et j'ai dû l'abandonner. La distribution des Algues Marseillaises, telle que je la donne aujourd'hui, est celle adoptée par M. Derbès Note de M. Solier. et par moi

(**). Le nom de Zoosperme ayant été changé en celui de Spermatozoïdes, nous avons cru devoir faire un changement analogue au nom de Zoospore adopté par M. Decaisne. (Derbès et Solier).

(***). Plusieurs Alguologues que j'ai consultés m'ont donné pour synonyme au N. Crispum (Denot) la plante de Kützing; mais il est probable qu'elle en diffère ; cette dernière est aquatique et la mienne est terrestre. (Castagne),

Rivularia. (Ag.) (*).

R. Nitida. (Ag. syst. Alg. p. 25). Bains dits de la Méditerranée. En juillet.

R. Mesogloiae. (Denot. Alg. mar. ligust. p. 45). Sur le Nemalion lubricum. En août.

Sphaerozyga. (Ag.)

S. Mediterranea. (Derbès et Sol.)

S. Cellulis filorum paululum transversis, vel subquadratis quibusdam passim oblongis cylindricis crassioribus, binatis alia cellula subsphaerica interposite divisis. Parasite. Bains de la Méditerranée. En juin.

3. FAM. ULVACÉES.

Tetraspora. (Desv.)

T. Ulvacea. (Kützing spec. Alg. p. 225). Jarret; audelà du Jardin des Plantes. En juin.

T. Giraudii. (Derbès et Sol.)

Fronde bullosa bullis valde inaequalibus, ovatis vel sphaericis subochraceis constituta.

Parasite sur diverses Algues, sur le Stilophora adriatica. etc. etc. Estaque et Madrague. Mai et juin.

Ulva. (Ag.)

U. Erecta. (Derb. et Sol.) Scytosiphon erectus. (Lyngby).

(*) Ce genre est placé là par analogie, mais son mode de reproduction nous est in(Derbès et Solier).

connu.

Enteromorpha marginata. (J. Agard)? Bains de la Méditerranée. En Juin.

U. Latissima, var. myriotrema. (Crouan, Lenormand in litt.) Cap croisette, Château-d'If. De mai en juillet.

Phyllactidium. (Kützing.) (*).

Ph. Ocellatum. (Kützing phyc. gener. p. 295). Sur l'Ulva latissima, même habitat que cette plante.

Petalonia. (Derb. et Sol.)

Frons stipitata membranacea cellulosa, cellulis quadratis longitrorsum dispositis, cellulis periphericis monosporozoidis.

P. Debilis. (Derb. et Sol.) Laminaria debilis. (Ag.) (Cast. cat. p. 227). Pharo. De janvier en mai.

Colpomenia. (Derb. et Sol.)

Frons bullatim inflata et sinuatim rugosa, integra cellulosa, cellulis periphericis minutis quadratis, internis majoribus laxis; endochroma cellularum peripherice denique in quatuor sporozoida partitum. (Asperococcus b. colpomenia. (End.)

C. Sinuosa. (Derb. et Sol.) Asperococcus sinuosus. (Bory, Morea 326). Toute la côte à diverses époques, notamment en juin.

(*) Nous n'avons pas encore pu examiner avec soin ce genre; nous le plaçons donc provisoirement dans les Ulvacées à l'exemple de nos prédécesseurs. (Derb. et Sol.)

4. FAM. CONFERVÉES.

Hormiscia. (Fries).

Fila articulis turgidis submoniliformia; endochroma corpusculis paucis in chlorophyllo immersis, postremo secundum cellulae peripheriam in binas lunulas dispositis. Sporozoidum in quoque articulo unicum, sporozoida apice filorum seriatim exeuntia.

H. Floccosa. (Derb. et Sol.) Conferva floccosa. (Lyngb.) Près de Belledemai. En juillet.

Tribonema. (Derb. et Sol.)

Fila libera, articulis omnibus fructiferis non inflatis. Endochroma in cellula juniori corpusculis haud numerosis irregularibus inordinatim dispositis constitutum. Sporozoida in quaque cellula pauca, ad placentam nullam aut inconspicuam adhaerentia, circumfracto articulo elabentia.

T. Bombicina. (Derb. et Sol.) Conferva bombicina. (Ag.) Dans l'Huveaune, près le pont de Sainte-Marguerite. En juin.

Tiresias. (Bory.)

T. Agardhii. (Derb. et Sol.)

Filorum articuli omnes fructiferi, non inflati, apicalis in conum attenuatus. Endochroma subito in sporozoidum unicum transformatum. Sporozoidum a cellula, prope septum circum fracta, dum formatur, elabens. Filum prope septum dilatatum.

Dans l'Huveaune, à la fin de mai.

« السابقةمتابعة »