صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Algues. (*)

I. SPOROZOIDÉES. (Derbès et Solier). (**).

Spores mouvantes et munies de cils vibratiles; anthéridies nulles, ou inconnues.

A. Sporozoïdes naissant dans toutes les cellules de la fronde, où dans des cellules particulières, mais développées simultanément avec les autres, et semblables à elles ou en différant peu.

1. FAM. PALmelées.

Protococcus. (Ag.)

P. Monas. (Ag. Icon. Alg. n° 11). Sur les murs, dans la saison humide.

2. FAM, NOSTOCHINÉES.

Noctoc. (Vaucher).

N. Crispum. (Dntrs. herb.) Anabaena chalybea (Kützing Ph. gen. p. 210, Sp. Alg. p. 287)? Dans les lieux secs et arides (***).

(*). J'avais cru pouvoir conserver en partie la division des Algues adoptée par Lamouroux, en la combinant avec celle de M. Jacob Agardh; mais l'étude plus suivie de ces végétaux, que j'ai faite depuis lors, avec mon ami, M. Derbès, m'a convaincu que mon idée n'était pas admissible et j'ai dù l'abandonner. La distribution des Algues Marseillaises, telle que je la donne aujourd'hui, est celle adoptée par M. Derbès et par moi Note de M. Solier.

(**). Le nom de Zoosperme ayant été changé en celui de Spermatozoïdes, nous avons cru devoir faire un changement analogue au nom de Zoospore adopté par M. Decaisne. (Derbès et Solier).

(***). Plusieurs Alguologues que j'ai consultés m'ont donné pour synonyme au N. Crispum (Denot) la plante de Kützing; mais il est probable qu'elle en diffère; cette dernière est aquatique et la mienne est terrestre. (Castagne),

Rivularia. (Ag.) (*).

R. Nitida. (Ag. syst. Alg. p. 25). Bains dits de la Méditerranée. En juillet.

R. Mesogloiae. (Denot. Alg. mar. ligust, p. 45). Sur le Nemalion lubricum. En août.

Sphaerozyga. (Ag.)

S. Mediterranea. (Derbès et Sol.)

S. Cellulis filorum paululum transversis, vel subqua dratis quibusdam passim oblongis cylindricis crassioribus, binatis alia cellula subsphaerica interposite divisis. Parasite. Bains de la Méditerranée. En juin.

3. FAM. ULVACÉES.

Tetraspora. (Desv.)

T. Ulvacea. (Kützing spec. Alg. p. 225). Jarret; audelà du Jardin des Plantes. En juin.

T. Giraudii. (Derbès et Sol.)

Fronde bullosa bullis valde inaequalibus, ovatis vel sphaericis subochraceis constituta.

Parasite sur diverses Algues, sur le Stilophora adriatica. etc. etc. Estaque et Madrague. Mai et juin.

Ulva. (Ag.)

U. Erecta. (Derb. et Sol.) Scytosiphon erectus. (Lyngby).

(*) Ce genre est placé là par analogie, mais son mode de reproduction nous est in(Derbès et Solier).

connu.

Enteromorpha marginata. (J. Agard)? Bains de la Méditerranée. En Juin.

U. Latissima, var, myriotrema. (Crouan, Lenormand in litt.) Cap croisette, Château-d'If. De mai en juillet.

Phyllactidium. (Kützing.) (*).

Ph. Ocellatum. (Kützing phyc. gener. p. 295). Sur l'Ulva latissima, même habitat que cette plante.

Petalonia. (Derb. et Sol.)

Frons stipitata membranacea cellulosa, cellulis quadratis longitrorsum dispositis, cellulis periphericis monosporozoidis.

P. Debilis. (Derb. et Sol.) Laminaria debilis. (Ag.) (Cast. cat. p. 227). Pharo. De janvier en mai.

Colpomenia. (Derb. et Sol.)

Frons bullatim inflata et sinuatim rugosa, integra cellulosa, cellulis periphericis minutis quadratis, internis majoribus laxis; endochroma cellularum peripherice denique in quatuor sporozoida partitum. (Asperococcus b. colpomenia. (End.)

C. Sinuosa. (Derb. et Sol.) Asperococcus sinuosus. (Bory, Morea 326). Toute la côte à diverses époques, notamment en juin.

(*) Nous n'avons pas encore pu examiner avec soin ce genre; nous le plaçons donc provisoirement dans les Ulvacées à l'exemple de nos prédécesseurs. (Derb. et Sol.)

4. FAM. CONFERVÉES.

Hormiscia. (Fries).

Fila articulis turgidis submoniliformia; endochroma corpusculis paucis in chlorophyllo immersis, postremo secundum cellulae peripheriam in binas lunulas dispositis. Sporozoidum in quoque articulo unicum, sporozoida apice filorum seriatim exeuntia.

H. Floccosa. (Derb. et Sol.) Conferva floccosa. (Lyngb.) Près de Belledemai. En juillet.

Tribonema. (Derb. et Sol.)

Fila libera, articulis omnibus fructiferis non inflatis. Endochroma in cellula juniori corpusculis haud numerosis irregularibus inordinatim dispositis constitutum. Sporozoida in quaque cellula pauca, ad placentam nullam aut inconspicuam adhaerentia, circumfracto articulo elabentia,

T. Bombicina. (Derb. et Sol.) Conferva bombicina. (Ag.) Dans l'Huveaune, près le pont de Sainte-Marguerite. En juin.

Tiresias. (Bory.)

T. Agardhii. (Derb. et Sol.)

Filorum articuli omnes fructiferi, non inflati, apicalis in conum attenuatus. Endochroma subito in sporozoidum unicum transformatum. Sporozoidum a cellula, prope septum circum fracta, dum formatur, elabens. Filum prope septum

dilatatum.

Dans l'Huveaune, à la fin de mai.

T. Leprevostii. (Derb. et Sol.)

Filorum articuli alii steriles, alii fructiferi inflati, apicalis rotundatus. Endochroma varium, in cellulis fertilibus demum sporozoidum unicum paulatim efficiens, sporozoidum primo cellula hyalina tamquam perisporio obvolutum, tandemque libere natans.

Aux Aygalades, bassin du Chalet. Commencement de septembre.

T. Montagnei. (Derb. et Sol.)

Filorum articuli, (omnes fructiferi!) non inflati, apicalis abrupte mucronatus. Filum filo T. Agardhii crassius, cylindricum prope septum haud dilatatum, articulis inaequalibus, vel transversis, vel diametro sesquilongioribus. Embouchure de l'Huveaune. En juin.

Conferva. (Ag.)

*Marines.

++. Rameuses.

C. Fracta. (Ag. syst. Alg. p. 109). Cap Croisette. En mai. C. Umbellata. Derb. et Sol.)

Fronde laete virenti, ramis primariis dichotomis erectis vel patentibus secundariis divaricatis patentibus alternis ramulos numerosos longitudine inaequales pluriesque verticillatos ferentibus, frondem fasciculis ramulorum multoties umbellatis constitutam efficientibus, ramis extremis simplicibus rarius dichotomis, articulis diametro 3-6 plo longioribus; granulis endochromatis inordinatim dispositis; sporozoidis magnis.

Endoume. En mai.

C. Arborescens. (Derb. et Sol.)

Fronde laete virenti, filo primario inferne indiviso quasi

« السابقةمتابعة »